Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 61

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 121-63
ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH NHỎ, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I):

Đai ốc M10 TCVN 121-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):

Đai ốc M10 x 1 TCVN 121-63

có ren bước lớn (kiểu II):

Đai ốc II M10 x TCVN 121-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II):

Đai ốc II M10 x 1 TCVN 121-63
mm

S

H

Bảng 1

D

Độ
b
lệch
Đường Kích Sai Kích Sai Kích Kích tâm
Số Kích Sai
kính thước lệch thước lệch thước thước cho
rãnh thước lệch
ren d danh cho danh cho danh nhỏ phép
danh cho
nghĩa phép nghĩa phép nghĩa nhất của
nghĩa phép
lỗ
8

12

9

-0,58 13,8 13,4

10

14 -0,24 12

16,2 15,7

12

17

15

(14)

19

15

16

22

18

0,3

6

h
Kích Sai
thước lệch
danh cho
nghĩa phép

2,5 +0,25 5,5 -0,30
3

-0,10

8

0,20

Khối
Kích lượng
thước 1000
chốt đai ốc
chẻ
kg 
2x15 4,592
2,5x20 7,666

19,6 19,1

3,5

10

21,9 21,3 0,4

3,5

10

25,4 24,8

5

12

4x30 29,79

24 -0,28 20

27,7 27,0

5

+0,30 14

0,30 4x35 37,75

20

27

22

31,2 30,5

5

-0,10

(22)

30

25

(18)

24

32 -0,34 25

-0,70

-0,84

34,6 33,9

0,5

16

-0,36

Độ
lệch
tâm
cho
phép
của
rãnh

-0,43

0,25

3x25 15,17
3x25 15,26

4x35 54,37

6

18

0,45 5x40 77,57

36,9 36,1

6

18

5x40 84,76

(27)

36

28

41,6 40,7 0,6

6

20

30

41

30

47,3 46,4

7

+0,36 21

6x50 173,1

36

50

36 -1,00 57,7 56,6

7

-0,10

6x60 326,0

26

-0,52

5x45 120,2

42

55

48

65

-0,40

44

63,5 62,2

50

75,0 73,6

0,7

10

32

10

38

-0,62 0,50

1. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.
2. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

8x70 414,5
8x80 730,2

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 121-63
ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH NHỎ, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC
Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Đai ốc M10 TCVN 121-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I): Đai ốc M10 x 1 TCVN 121-63
có ren bước lớn (kiểu II): Đai ốc II M10 x TCVN 121-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II): Đai ốc II M10 x 1 TCVN 121-63
mm Bảng 1
Đường
kính
ren d
S H D Độ
lệch
tâm
cho
phép
của
lỗ
Số
rãnh
b h Đ
lệch
tâm
cho
phép
của
rãnh
Kích
thước
chốt
chẻ
Khối
lượng
1000
đai ốc
kg
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Kích
thước
nhỏ
nhất
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
8 12
-0,24
9 -0,58 13,8 13,4
0,3
6 2,5
+0,25
-0,10
5,5 -0,30
0,20
2x15 4,592
10 14 12
-0,70
16,2 15,7 3 8
-0,36
2,5x20 7,666
12 17 15 19,6 19,1
0,4
3,5
+0,30
-0,10
10
0,25
3x25 15,17
(14) 19
-0,28
15 21,9 21,3 3,5 10 3x25 15,26
16 22 18 25,4 24,8 5 12
-0,43
0,30
4x30 29,79
(18) 24 20
-0,84
27,7 27,0
0,5
5 14 4x35 37,75
20 27 22 31,2 30,5 5 16 4x35 54,37
(22) 30 25 34,6 33,9 6 18 0,45 5x40 77,57
24 32 -0,34 25 36,9 36,1 6 18 5x40 84,76
(27) 36 28 41,6 40,7 0,6 6 20 -0,52 5x45 120,2
30 41 30 47,3 46,4 7 +0,36
-0,10
21 6x50 173,1
36 50 36 -1,00 57,7 56,6 7 26 6x60 326,0
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 61 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 61 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 61 9 10 828