Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 62

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 122-63
ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH NHỎ, DẸT, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I):

Đai ốc M10 TCVN 122-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):

Đai ốc M10 x 1 TCVN 122-63

có ren bước lớn (kiểu II):

Đai ốc II M 10 TCVN 122-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II):

Đai ốc II M 10 x 1 TCVN 122-63.
mm

S

H

D

Độ
b
h
Độ
lệch
lệch
Đường Kích Sai Kích Sai Kích Kích tâm
tâm
Số Kích Sai Kích Sai
kính thước lệch thước lệch thước thước cho
cho
thước
lệch
thước
lệch
rãnh
ren d danh cho danh cho danh nhỏ phép
phép
danh cho danh cho
nghĩa phép nghĩa phép nghĩa nhất của
nghĩa phép nghĩa phép của
lỗ
rãnh
12

6

-0,48 13,8 13,4

10

14 -0,24

8

16,2 15,7

12

17

10 -0,58 19,6 19,1

3,5

6

(14)

19

10

21,9 21,3 0,4

3,5

6

16

22

12

25,4 24,8

5

7

4x30 18,54

24 -0,28 14

27,7 27,0

5

+0,30

8

-0,36 0,30 4x35 25,23

5

-0,10

10

4x35 38,25

6

11

5x40 51,52
5x40 57,46

(18)

2,5 +0,25 3,5



8

0,3

6

Khối
Kích lượng
thước 1000
chốt đai ốc,
chẻ
kg

3

-0,10

5

0,20
-0,30
0,25

2x15 2,965
2,5x20 5,142
3x25 9,648
3x25 11,62

20

27

16 -0,70 31,2 30,5

(22)

30

18

34,6 33,9

24

32

18

36,9 36,1

6

11

(27)

36

20

41,6 40,7

6

12 -0,43 0,45 5x45 81,67

30

41

36

50

42

55 -0,40 32 -1,00 63,5 62,2 0,7

-0,34

0,5

22 -0,84 47,3 46,4 0,6

7

+0,36 13

6x50 120,8

28

7

-0,10

6x60 244,9

57,7 56,6

10

18

20 -0,52 0,50 8x70 308,0

48

65

38

75,0 73,6

10

26

1. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.
2. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

8x80 555,4

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 122-63
ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH NHỎ, DẸT, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC
Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Đai ốc M10 TCVN 122-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I): Đai ốc M10 x 1 TCVN 122-63
có ren bước lớn (kiểu II): Đai ốc II M 10 TCVN 122-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II): Đai ốc II M 10 x 1 TCVN 122-63.
mm
Đường
kính
ren d
S H D Độ
lệch
tâm
cho
phép
của
lỗ
Số
rãnh
b h Độ
lệch
tâm
cho
phép
của
rãnh
Kích
thước
chốt
chẻ
Khối
lượng
1000
đai ốc,
kg
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Kích
thước
nhỏ
nhất
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
8 12
-0,24
6 -0,48 13,8 13,4
0,3
6 2,5
+0,25
-0,10
3,5
-0,30
0,20
2x15 2,965
10 14 8
-0,58
16,2 15,7 3 5 2,5x20 5,142
12 17 10 19,6 19,1
0,4
3,5
+0,30
-0,10
6
0,25
3x25 9,648
(14) 19
-0,28
10 21,9 21,3 3,5 6 3x25 11,62
16 22 12
-0,70
25,4 24,8 5 7
-0,36 0,30
4x30 18,54
(18) 24 14 27,7 27,0
0,5
5 8 4x35 25,23
20 27 16 31,2 30,5 5 10 4x35 38,25
(22) 30 18 34,6 33,9 6 11
-0,43 0,45
5x40 51,52
24 32
-0,34
18 36,9 36,1 6 11 5x40 57,46
(27) 36 20
-0,84
41,6 40,7
0,6
6 12 5x45 81,67
30 41 22 47,3 46,4 7 +0,36
-0,10
13 6x50 120,8
36 50 28 57,7 56,6 7 18 6x60 244,9
42 55 -0,40 32 -1,00 63,5 62,2 0,7 10 20 -0,52 0,50 8x70 308,0
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 62 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 62 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 62 9 10 938