Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 63

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 123-63
ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH DẸT, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I):

Đai ốc M 10 TCVN 123-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):

Đai ốc M 10 x 1 TCVN 123-63

có ren bước lớn (kiểu II):

Đai ốc II M 10 TCVN 123-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II):

Đai ốc II M 10 x 1 TCVN 123-63.
mm

S

H

D

Độ
b
lệch
Đường Kích Sai Kích Sai Kích Kích tâm
Số Kích Sai
kính thước lệch thước lệch thước thước cho
rãnh thước lệch
ren d danh cho danh cho danh nhỏ phép
danh cho
nghĩa phép nghĩa phép nghĩa nhất của
nghĩa phép
lỗ
8

14

6

10

17

12

19

10 -0,58 21,9 21,3 0,40

3,5

6

(14)

22

10

25,4 24,8

3,5

6

24 -0,28 12

27,7 27,0

5

7

4x35 24,21

(18)

27

14

31,2 30,5 0,50

5

+0,30

8

-0,36 0,30 4x40 37,23

20

30

16 -0,70 34,6 33,9

5

-0,10

10

4x40 53,64

16

(22)

8

16,2 15,7
19,6 19,1

2,5
3

+0,25
-0,10

3

-0,25



5

-0,24

2

Khối
Kích lượng
thước 1000
chốt đai
chẻ ốc, kg

10 -0,20

0,30

6

Độ
lệch
Kích Sai tâm
thước lệch cho
danh cho phép
nghĩa phép của
rãnh

6

-0,48

11,5 11,2

h

3,5
5

1,3x15 1,867
0,20 2x20 4,653
2,5x25 9,924

-0,30
0,25

3x30 13,52
3x30 19,69

32 -0,34 18

36,9 36,1 0,60

6

11 -0,43 0,45 5x45 64,10

24

36

18

41,6 40,7

6

11

5x45 85,12

(27)

41

20 -0,84 47,3 46,4

6

12

5x50 125,7

30

46

22

7

+0,36 13

6x60 176,6

53,1 52,1

36

55

28

42

65 -0,40 32

48

75

38

63,5 62,2
-1,00

75,0 73,6
86,5 85,0

7
0,70

10

18
-0,10

10

20
26

6x70 332,7
-0,52 0,50

1. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.
2. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

8x80 528,6
8x90 873,1

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 123-63
ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH DẸT, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC
Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Đai ốc M 10 TCVN 123-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I): Đai ốc M 10 x 1 TCVN 123-63
có ren bước lớn (kiểu II): Đai ốc II M 10 TCVN 123-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II): Đai ốc II M 10 x 1 TCVN 123-63.
mm
Đường
kính
ren d
S H D Độ
lệch
tâm
cho
phép
của
lỗ
Số
rãnh
b h Độ
lệch
tâm
cho
phép
của
rãnh
Kích
thước
chốt
chẻ
Khối
lượng
1000
đai
ốc, kg
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Kích
thước
nhỏ
nhất
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép
6 10 -0,20 5
-0,48
11,5 11,2
0,30
6 2
+0,25
-0,10
3 -0,25
0,20
1,3x15 1,867
8 14
-0,24
6 16,2 15,7 2,5 3,5
-0,30
2x20 4,653
10 17 8
-0,58
19,6 19,1
0,40
3 5 2,5x25 9,924
12 19
-0,28
10 21,9 21,3 3,5
+0,30
-0,10
6
0,25
3x30 13,52
(14) 22 10 25,4 24,8 3,5 6 3x30 19,69
16 24 12
-0,70
27,7 27,0
0,50
5 7
-0,36 0,30
4x35 24,21
(18) 27 14 31,2 30,5 5 8 4x40 37,23
20 30 16 34,6 33,9 5 10 4x40 53,64
(22) 32 -0,34 18 36,9 36,1 0,60 6 11 -0,43 0,45 5x45 64,10
24 36 18 41,6 40,7 6 11 5x45 85,12
(27) 41 20 -0,84 47,3 46,4 6 12 5x50 125,7
30 46 22 53,1 52,1 7 +0,36 13 6x60 176,6
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 63 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 63 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 63 9 10 118