Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 65

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 128-63
CÁC CHI TIẾT ĐỂ GHÉP CHẶT
QUY TẮC NGHIỆM THU, BAO GÓI VÀ GHI NHÃN HIỆU
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bulông, đai ốc, vít, đinh vít, vòng đệm, chốt và các chi tiết để ghép
chặt khác.
I. QUY TẮC NGHIỆM THU
1. Các chi tiết chế tạo xong phải do bộ phận kiểm tra kỹ thuật của cơ sở sản xuất nghiệm thu. Cơ
sở sản xuất phải bảo đảm tất cả những chi tiết sản xuất ra phù hợp với những yêu cầu của tiêu
chuẩn tương ứng. Khi giao hàng phải kèm theo giấy chứng nhận chất lượng của từng lô chi tiết.
2. Khi nhận hàng, bên tiêu thụ có quyền kiểm tra thêm những chi tiết để ghép chặt theo các tiêu
chuẩn tương ứng.
3. Các chi tiết được giao từng lô để nghiệm thu. Kích thước các chi tiết trong mỗi lô phải chỉ dẫn
trong đơn đặt hàng. Mỗi lô phải bao gồm những chi tiết cùng một cỡ kích thước và cùng một
nhãn hiệu kim loại.
4. Trong mỗi lô được đưa nghiệm thu lấy ra một số chi tiết ở nhiều chỗ khác nhau để kiểm tra về
hình dáng bên ngoài và kích thước (kể cả việc kiểm tra ren); đối với những chi tiết tinh và nửa
tinh lấy ra 1% nhưng không ít hơn 35 cái, đối với chi tiết thô lấy ra 0,5% nhưng không ít hơn 25
cái.
5. Việc nghiệm thu theo mẫu thử về tính chất cơ học, về tính công nghệ và cả về dạng thử được
quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng đối với các chi tiết đó.
6. Những chi tiết lấy làm mẫu thử về tính chất cơ học và tính công nghệ thì lấy trong số các chi
tiết đã được kiểm tra về hình dạng bên ngoài và kích thước, với số lượng là 5 cái cho chi tiết tinh
và nửa tinh, 3 cái cho chi tiết thô đối với mỗi dạng thử.
7. Trong các chi tiết được kiểm tra, số chi tiết không đạt yêu cầu của các tiêu chuẩn tương ứng
về hình dạng và kích thước không được quá 3% đối với chi tiết tinh và nửa tinh và 5% đối với chi
tiết thô.
8. Trước khi kiểm tra kích thước ren của các chi tiết mẫu bằng calíp ren phải rửa sạch các chi tiết
trong dầu hỏa hay các loại dầu lỏng khác.
9. Sau khi nghiệm thu, nếu các chi tiết không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn về hình dạng bên ngoài
và kích thước có số lượng lớn hơn quy định ở điều 7 của tiêu chuẩn này hoặc kết quả thí nghiệm
về cơ học không đạt yêu cầu thì phải tiến hành thử lại; số lượng chi tiết mới dùng để thử lại lấy
gấp đôi và vẫn lấy trong lô ấy. Nếu kết quả kiểm tra lần thứ hai dù chỉ một mẫu thử không đạt
yêu cầu thì lô đó không được thu nhận. Trường hợp này, sau khi phân loại và sửa chữa, các chi
tiết được phép đưa nghiệm thu lại. Khi nghiệm thu các lô đã phân loại rồi, các chi tiết được kiểm
tra với số lượng như chỉ dẫn ở đ...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 128-63
CÁC CHI TIẾT ĐỂ GHÉP CHẶT
QUY TẮC NGHIỆM THU, BAO GÓI VÀ GHI NHÃN HIỆU
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bulông, đai ốc, vít, đinh vít, vòng đệm, chốt và các chi tiết để ghép
chặt khác.
I. QUY TẮC NGHIỆM THU
1. Các chi tiết chế tạo xong phải do bộ phận kiểm tra kỹ thuật của cơ sở sản xuất nghiệm thu. Cơ
sở sản xuất phải bảo đảm tất cả những chi tiết sản xuất ra phù hợp với những yêu cầu của tiêu
chuẩn tương ứng. Khi giao hàng phải kèm theo giấy chứng nhận chất lượng của từng lô chi tiết.
2. Khi nhận hàng, bên tiêu thụ có quyền kiểm tra thêm những chi tiết để ghép chặt theo các tiêu
chuẩn tương ứng.
3. Các chi tiết được giao từng lô để nghiệm thu. Kích thước các chi tiết trong mỗi lô phải chỉ dẫn
trong đơn đặt hàng. Mỗi lô phải bao gồm những chi tiết cùng một cỡ kích thước và cùng một
nhãn hiệu kim loại.
4. Trong mỗi lô được đưa nghiệm thu lấy ra một số chi tiết ở nhiều chỗ khác nhau để kiểm tra về
hình dáng bên ngoài và kích thước (kể cả việc kiểm tra ren); đối với những chi tiết tinh và nửa
tinh lấy ra 1% nhưng không ít hơn 35 cái, đối với chi tiết thô lấy ra 0,5% nhưng không ít hơn 25
cái.
5. Việc nghiệm thu theo mẫu thử về tính chất cơ học, về tính công nghệ và cả về dạng thử được
quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng đối với các chi tiết đó.
6. Những chi tiết lấy làm mẫu thử về tính chất cơ học và tính công nghệ thì lấy trong số các chi
tiết đã được kiểm tra về hình dạng bên ngoài và kích thước, với số lượng là 5 cái cho chi tiết tinh
và nửa tinh, 3 cái cho chi tiết thô đối với mỗi dạng thử.
7. Trong các chi tiết được kiểm tra, số chi tiết không đạt yêu cầu của các tiêu chuẩn tương ứng
về hình dạng và kích thước không được quá 3% đối với chi tiết tinh và nửa tinh và 5% đối với chi
tiết thô.
8. Trước khi kiểm tra kích thước ren của các chi tiết mẫu bằng calíp ren phải rửa sạch các chi tiết
trong dầu hỏa hay các loại dầu lỏng khác.
9. Sau khi nghiệm thu, nếu các chi tiết không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn về hình dạng bên ngoài
và kích thước có số lượng lớn hơn quy định ở điều 7 của tiêu chuẩn này hoặc kết quả thí nghiệm
về cơ học không đạt yêu cầu thì phải tiến hành thử lại; số lượng chi tiết mới dùng để thử lại lấy
gấp đôi và vẫn lấy trong lô ấy. Nếu kết quả kiểm tra lần thứ hai dù chỉ một mẫu thử không đạt
yêu cầu thì lô đó không được thu nhận. Trường hợp này, sau khi phân loại và sửa chữa, các chi
tiết được phép đưa nghiệm thu lại. Khi nghiệm thu các lô đã phân loại rồi, các chi tiết được kiểm
tra với số lượng như chỉ dẫn ở điều 4 của tiêu chuẩn này. Nếu kết quả kiểm tra vẫn không đạt
yêu cầu thì lô đó bị loại.
II. BAO GÓI VÀ GHI NHÃN HIỆU
10. Các chi tiết chế tạo xong phải được làm sạch ghét bẩn và phoi kim loại, nếu không mạ chống
gỉ thì phải bôi một lớp dầu để phòng gỉ khi chuyên chở và bảo quản trong kho.
11. Các chi tiết để ghép chặt phải đựng trong hộp hay thùng bằng gỗ. Các thùng và hộp phải bảo
đảm được chất lượng của các chi tiết khi chuyên chở. Khi vận chuyển cho phép đựng các chi tiết
trong thùng lớn. Không cần bao gói những chi tiết cùng cỡ kích thước (bulông, vít, vít cấy và các
chi tiết khác có ren) được vặn thêm đai ốc có cùng kích thước.
12. Theo yêu cầu của bên tiêu thụ, bên chế tạo có thể đóng thành từng hòm bên trong có lót giấy
chống ẩm (như giấy hắc ín, giấy dầu, v.v...)
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 65 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 65 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 65 9 10 52