Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 73

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 137 – 70
CÔN CỦA DỤNG CỤ
DUNG SAI
TCVN 137-70 được ban hành để thay thế TCVN 137-63.
1. ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MẶT CÔN
1.1. Tiêu chuẩn này quy định 5 cấp chính xác cho các loại côn dụng cụ sản xuất theo TCVN 13670 và TCVN 383-70. Các cấp chính xác được ký hiệu bằng số theo thứ tự giảm dần từ 1 đến 5.
1.2. Sai lệch giới hạn của góc côn phải theo quy định trong bảng 1.
Bảng 1
Sai lệch giới hạn của góc côn tính theo m trên chiều dài 100mm, đối với
cấp chính xác
KÝ HIỆU CÔN

1 và 2

3

4

5

Côn trong
và côn Côn trong Côn ngoài Côn trong Côn ngoài Côn trong Côn ngoài
ngoài
Côn hệ
mét

4
6
0

± 16

+ 32

± 25

+ 50

± 40

+ 80

± 12

+ 25

± 20

+ 40

± 30

+ 60

± 10

+ 20

± 16

+ 32

± 25

+ 50

±8

+ 16

± 12

+ 25

± 20

+ 40

±6

+ 12

± 10

+ 20

± 16

+ 32

±5

+ 10

±8

+ 16

± 12

+ 25

±4

+8

±6

+ 12

± 12

+ 20

± 20

+ 40

± 30

+ 60

± 50

+ 100

± 16

+ 32

± 25

+ 50

± 40

+ 80

± 12

+ 25

± 20

+ 40

± 30

+ 60

± 10

+ 20

± 16

+ 32

± 25

+ 50

1
Côn
Moóc

2
3
4
5

Chưa quy
định

6
80
100
Côn hệ
mét

120
160
200

Côn ngắn

0a
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4b

Chưa quy
định

5b
1.3. Khi tính chuyển sai lệch quy định trong bảng 1 về sai lệch góc thì cứ 1m trên chiều dài 100
mm tương ứng với sai lệch góc nghiêng 1“ và với sai lệch góc côn 2“.
1.4. Sai lệch giới hạn về hình dạng của mặt côn phải theo quy định trong bảng 2.
Bảng 2
Cấp chính xác của côn dụng
cụ

Độ không thẳng của đường
sinh

Độ không tròn

Cấp chính xác theo TCVN 384-70

3

IV

VIII

4

V

VIII

5

V

VIII

Ví dụ ký hiệu quy ước của:
Côn Moóc 3 có cấp chính xác 5:
Côn Moóc 3 cấp 5 TCVN 137-70
Côn hệ mét 100 có cấp chính xác 4:
Côn mét 100 cấp 4 TCVN 137-70
Côn ngắn của dụng cụ 2b có cấp chính xác 3:
Côn ngắn 2b cấp 3 TCVN 137-70
2. DUNG SAI CỦA KÍCH THƯỚC CÔN
2.1. Sai lệch giới hạn của các kích thước côn ngoài phải theo chỉ dẫn ở hình 1 và bảng 3.

Hình 1
Bảng 3
Sai lệch giới hạn, m

KÍCH THƯỚC
ĐƯỜNG KÍNH D

Đối với côn
móoc

0a ; 0

+ 58

1; 2; 1a; 1b; 2a; 2b

+ 70

3; 3a; 3b

+ 81

4; 5

+ 100

6

+ 120

Đối với côn hệ
mét

4; 6

+ 48

80

+ 120

100; 120

+ 140

160

+ 160

200

+ 185

Chiều dài l2, l4

Theo B10 TCVN 42-63

Bề dày đuôi dẹt b

Theo B7 = L17 TCVN 41-63

Các kích thước d2, c, e của đuôi dẹt

Theo B9 TCVN 42-63

Chú thích: kích thước w từ trục tâm đến mặt bên của đuôi dẹt không được lớn hơn (0,5b +
0,05)mm.
2.2. Sai lệch giới hạn của các kích thước côn trong phải theo chỉ dẫn ở hình 2 và bảng 4.

Hình 2
Bảng 4
KÍCH THƯỚC

Sai lệch giới hạn, m

Đườ...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 137 – 70
CÔN CỦA DỤNG CỤ
DUNG SAI
TCVN 137-70 được ban hành để thay thế TCVN 137-63.
1. ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MẶT CÔN
1.1. Tiêu chuẩn này quy định 5 cấp chính xác cho các loại côn dụng cụ sản xuất theo TCVN 136-
70 và TCVN 383-70. Các cấp chính xác được ký hiệu bằng số theo thứ tự giảm dần từ 1 đến 5.
1.2. Sai lệch giới hạn của góc côn phải theo quy định trong bảng 1.
Bảng 1
KÝ HIỆU CÔN
Sai lệch giới hạn của góc côn tính theo m trên chiều dài 100mm, đối với
cấp chính xác
1 và 2 3 4 5
Côn trong
và côn
ngoài
Côn trong Côn ngoài Côn trong Côn ngoài Côn trong Côn ngoài
Côn hệ
mét
4
Chưa quy
định
± 16 + 32 ± 25 + 50 ± 40 + 80
6
± 12 + 25 ± 20 + 40 ± 30 + 60
Côn
Moóc
0
1
± 10 + 20 ± 16 + 32 ± 25 + 502
3
4 ± 8 + 16 ± 12 + 25 ± 20 + 40
5
± 6 + 12 ± 10 + 20 ± 16 + 326
Côn hệ
mét
80
100
± 5 + 10 ± 8 + 16 ± 12 + 25120
160
200 ± 4 + 8 ± 6 + 12 ± 12 + 20
Côn ngắn 0 a Chưa quy
định
± 20 + 40 ± 30 + 60 ± 50 + 100
1 a
1 b
± 16 + 32 ± 25 + 50 ± 40 + 80
2 a
2 b
± 12 + 25 ± 20 + 40 ± 30 + 60
3 a
3 b ± 10 + 20 ± 16 + 32 ± 25 + 50
4 b
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 73 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 73 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 73 9 10 346