Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 74

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 194-66
TRỤC VÀ GỐI TRỤC
TÊN GỌI VÀ ĐỊNH NGHĨA
Nội dung tiêu chuẩn gồm các phần sau:
I. TRỤC
A. Các loại trục
B. Các chi tiết và phần tử của trục
II. GỐI TRỤC, Ổ TRỤC
A. Phần cơ bản và phần phụ của gối trục
B. Các kiểu ổ trượt, các chi tiết và phần tử của ổ trượt
C. Các kiểu ổ lăn, các chi tiết và phần tử của ổ lăn.
Số
thứ
tự

Tên gọi

Định nghĩa

Tên gọi Tiếng nước
không ngoài tương
nên
ứng: tiếng
dùng
Anh

Hình vẽ và sơ đồ giải
thích

Chú thích

I. TRỤC
A. CÁC LOẠI TRỤC
1

2

Trục

Thanh nằm trong gối
trục, dùng để đỡ các
tiết máy quay (hoặc
trượt dọc), hoặc để
truyền mômen xoắn.

Trục Trục quay trong gối
truyền trục, dùng để truyền
mômen xoắn (hình
1a).

- Gối trục (tên gọi
48).

Shaft

- Trong trường
hợp thông thường
"trục truyền" gọi là
"trục".
Hình 1a

3

Trục tâm Trục quay hoặc
không quay trong gối
trục, không dùng để
truyền mômen xoắn
(hình 1b).

Axle

Hình 1b
4

Trục
chính

Trục cơ bản của
Trục cái Main shalf,
máy, trong máy động Trục Head shalf
cơ dùng để truyền
gốc
công, còn trong máy
làm việc dùng để
nhận công từ động
cơ tới.

Trục cơ bản của
máy cái quay
cùng với dụng cụ
cắt hay vật được
gia công cũng gọi
là "trục chính"

5

Trục Trục phân phối cơ
truyền năng (qua trục dẫn
chung chung hay trực tiếp),
hoặc truyền cơ năng
tới từng máy làm việc
(hình 2).

Line shaft,
Transmission
shaft

Hình 2

6

Trục chủ Trục truyền chuyển
động động quay (mômen
xoắn) sang trục khác.

7

Trục bị Trục nhận chuyển
động động quay (mômen
xoắn) từ trục khác
tới.

8

Trục Driving shaft
dẫn

- "Trục dẫn chung"
là một tổ hợp gồm
gối trục, trục, bánh
đai, khớp trục và
cơ cấu điều khiển,
dùng để thay đổi
số vòng quay và
chiều quay của
trục bị động, dùng
để đóng mở máy.
- Một trục có thể
đồng thời là chủ
động và bị động.
Trong trường hợp
này gọi là "trục
trung gian"

Trục bị Driven shaft
dẫn

Trục quay Trục có một hay hai
Trục Crank shaft
tay
tay quay (hình 3).
maniven
Hình 3

9

Trục Trục có một hay
Trục cơ Centre crank
khuỷu nhiều khuỷu (hình 4). Trụ đầu shaft, Crank
gối shaft
Trục
dích dắc
Trục
long cốt

10 Trục cam Trục có những phần
Trục Camshaft
mang dạng cam khác quả đào
nhau (hình 5).
11 Trục lệch Trục có những phần
tâm mà đường tâm không
trùng với tâm trục
(hình 6).

Excentric
shaft

12 Trục mềmTrục có cấu tạo cho
phép thay đổi độ
cong của đường tâm
trong một phạm vi
rộng (khi làm việc
hoặc không làm việc)
(hình 7).

Flexible shaft

Trục Trục có một hay hai
cacđăng khớp cacđăng (hình

Hình 5

- Phần cam có thể
làm liền hay chế
tạo riêng rồ...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 194-66
TRỤC VÀ GỐI TRỤC
TÊN GỌI VÀ ĐỊNH NGHĨA
Nội dung tiêu chuẩn gồm các phần sau:
I. TRỤC
A. Các loại trục
B. Các chi tiết và phần tử của trục
II. GỐI TRỤC, Ổ TRỤC
A. Phần cơ bản và phần phụ của gối trục
B. Các kiểu ổ trượt, các chi tiết và phần tử của ổ trượt
C. Các kiểu ổ lăn, các chi tiết và phần tử của ổ lăn.
Số
thứ
tự
Tên gọi Định nghĩa
Tên gọi
không
nên
dùng
Tiếng nước
ngoài tương
ứng: tiếng
Anh
Hình vẽ và sơ đồ giải
thích
Chú thích
I. TRỤC
A. CÁC LOẠI TRỤC
1 Trục Thanh nằm trong gối
trục, dùng để đỡ các
tiết máy quay (hoặc
trượt dọc), hoặc để
truyền mômen xoắn.
- Gối trục (tên gọi
48).
2 Trục
truyền
Trục quay trong gối
trục, dùng để truyền
mômen xoắn (hình
1a).
Shaft
Hình 1a
- Trong trường
hợp thông thường
"trục truyền" gọi là
"trục".
3 Trục tâm Trục quay hoặc
không quay trong gối
trục, không dùng để
truyền mômen xoắn
(hình 1b).
Axle
Hình 1b
4 Trục
chính
Trục cơ bản của
máy, trong máy động
cơ dùng để truyền
công, còn trong máy
làm việc dùng để
nhận công từ động
cơ tới.
Trục cái
Trục
gốc
Main shalf,
Head shalf
Trục cơ bản của
máy cái quay
cùng với dụng cụ
cắt hay vật được
gia công cũng gọi
là "trục chính"
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 74 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 74 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 74 9 10 519