Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 75

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 197 – 66
KIM LOẠI
PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO
Tiêu chuẩn này áp dụng cho kim loại đen, kim loại màu, hợp kim và các sản phẩm của chúng; trừ
thép dây, thép ống, thép đai, thép tấm có bề dày nhỏ hơn 0,5 mm. Tiêu chuẩn này qui định
phương pháp thử kéo tĩnh ở nhiệt độ thường để xác định những đặc trưng cơ học sau đây:
a) giới hạn tỷ lệ (qui ước);
b) giới hạn chảy (vật lý);
c) giới hạn chảy (qui ước);
d) giới hạn bền;
e) giới hạn bền thực khi đứt;
g) độ dãn dài tương đối sau khi đứt;
h) độ thắt tương đối sau khi đứt.
Việc áp dụng tiêu chuẩn này phải được qui định trong các tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật của kim
loại hay các văn bản về kỹ thuật tương tự.
I. CHỈ DẪN CHUNG
1. Thử kéo thường được tiến hành đến khi mẫu thử bị phá vỡ để xác định một hay một số đặc
trưng cơ học của vật liệu. Những kích thước được định nghĩa và ký hiệu như sau:
a) Chiều dài làm việc của mẫu thử (tính bằng mm) là chiều dài phần mẫu có diện tích mặt cắt
ngang không đổi;
b) chiều dài tính toán ban đầu của mẫu thử l0 (tính bằng mm) là chiều dài phần mẫu để tính độ
dãn dài;
c) chiều dài tính toán sau khi đứt của mẫu thử l1 (tính bằng mm) là chiều dài phần mẫu để tính độ
dãn dài sau khi phá vỡ;
d) đường kính ban đầu phần làm việc của mẫu thử hình trụ d 0 (tính bằng mm);
e) đường kính nhỏ nhất của mẫu thử hình trụ sau khi phá vỡ d 1 (tính bằng mm);
g) bề dày ban đầu phần làm việc của mẫu thử dẹt a 0 (tính bằng mm);
h) bề rộng ban đầu phần làm việc của mẫu thử dẹt b 0 (tính bằng mm);
i) diện tích mặt cắt ngang ban đầu tại phần làm việc của mẫu thử F 0 (tính bằng mm2);
k) diện tích mặt cắt ngang nhỏ nhất của mẫu thử sau khi bị phá vỡ F 1 (tính bằng mm2).
2. Những đặc trưng cơ học được định nghĩa và ký hiệu như sau:
a) Lực kép dọc trục P là lực kéo có phương song song với trục mẫu thử tác dụng trên mẫu tại
một thời điểm khi thử;
b) ứng lực pháp tuyến (qui ước) σ (tính bằng N/m 2), là ứng lực xác định bằng tỉ số giữa lực kéo P
với diện tích F0;
c) ứng lực pháp tuyến thực σt (tính bằng N/m2) của một mặt cắt ngang nào đó tại một thời điểm
xác định, là ứng lực tính bằng tỷ số giữa lực kéo P với diện tích mặt cắt đó;
d) độ dãn dài tuyệt đối của mẫu thử l (tính bằng mm);
e) giới hạn tỷ lệ (qui ước) σtl (tính bằng N/m2) là ứng lực ở điểm ứng với Ptl mà có tang của góc
tạo bởi tiếp tuyến của đồ thị P – Δl với trục lực kéo tăng lên 50% so với tang cũng của góc đó tại
phần đàn hồi.

Chú thích. Trường hợp đặc biệt có thể qui định riêng về tính giới hạn tỷ lệ với sự tăng của tang
lên 10 v...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 197 – 66
KIM LOẠI
PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO
Tiêu chuẩn này áp dụng cho kim loại đen, kim loại màu, hợp kim và các sản phẩm của chúng; trừ
thép dây, thép ống, thép đai, thép tấm có bề dày nhỏ hơn 0,5 mm. Tiêu chuẩn này qui định
phương pháp thử kéo tĩnh ở nhiệt độ thường để xác định những đặc trưng cơ học sau đây:
a) giới hạn tỷ lệ (qui ước);
b) giới hạn chảy (vật lý);
c) giới hạn chảy (qui ước);
d) giới hạn bền;
e) giới hạn bền thực khi đứt;
g) độ dãn dài tương đối sau khi đứt;
h) độ thắt tương đối sau khi đứt.
Việc áp dụng tiêu chuẩn này phải được qui định trong các tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật của kim
loại hay các văn bản về kỹ thuật tương tự.
I. CHỈ DẪN CHUNG
1. Thử kéo thường được tiến hành đến khi mẫu thử bị phá vỡ để xác định một hay một số đặc
trưng cơ học của vật liệu. Những kích thước được định nghĩa và ký hiệu như sau:
a) Chiều dài làm việc của mẫu thử (tính bằng mm) là chiều dài phần mẫu có diện tích mặt cắt
ngang không đổi;
b) chiều dài tính toán ban đầu của mẫu thử l
0
(tính bằng mm) là chiều dài phần mẫu để tính độ
dãn dài;
c) chiều dài tính toán sau khi đứt của mẫu thử l
1
(tính bằng mm) là chiều dài phần mẫu để tính độ
dãn dài sau khi phá vỡ;
d) đường kính ban đầu phần làm việc của mẫu thử hình trụ d
0
(tính bằng mm);
e) đường kính nhỏ nhất của mẫu thử hình trụ sau khi phá vỡ d
1
(tính bằng mm);
g) bề dày ban đầu phần làm việc của mẫu thử dẹt a
0
(tính bằng mm);
h) bề rộng ban đầu phần làm việc của mẫu thử dẹt b
0
(tính bằng mm);
i) diện tích mặt cắt ngang ban đầu tại phần làm việc của mẫu thử F
0
(tính bằng mm
2
);
k) diện tích mặt cắt ngang nhỏ nhất của mẫu thử sau khi bị phá vỡ F
1
(tính bằng mm
2
).
2. Những đặc trưng cơ học được định nghĩa và ký hiệu như sau:
a) Lực kép dọc trục P là lực kéo có phương song song với trục mẫu thử tác dụng trên mẫu tại
một thời điểm khi thử;
b) ứng lực pháp tuyến (qui ước) σ (tính bằng N/m
2
), là ứng lực xác định bằng tỉ số giữa lực kéo P
với diện tích F
0
;
c) ứng lực pháp tuyến thực σ
t
(tính bằng N/m
2
) của một mặt cắt ngang nào đó tại một thời điểm
xác định, là ứng lực tính bằng tỷ số giữa lực kéo P với diện tích mặt cắt đó;
d) độ dãn dài tuyệt đối của mẫu thử l (tính bằng mm);
e) giới hạn tỷ lệ (qui ước) σ
tl
(tính bằng N/m
2
) là ứng lực ở điểm ứng với P
tl
mà có tang của góc
tạo bởi tiếp tuyến của đồ thị P – Δl với trục lực kéo tăng lên 50% so với tang cũng của góc đó tại
phần đàn hồi.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 75 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 75 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 75 9 10 638