Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 76

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 197:1985
KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO
Metals - Method of tractional test
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 197: 1966 và áp dụng cho việc thử kéo tĩnh các mẫu kim loại
ở nhiệt độ 20 ± 150C để xác định các đặc trưng cơ học (trừ các thép tấm có chiều dày nhỏ hơn
0,5mm và các thép có đường kính nhỏ hơn 3mm);
- Giới hạn tỷ lệ (quy ước);
- Giới hạn chảy (vật lí);
- Giới hạn chảy (quy ước);
- Giới hạn bền trước khi đứt;
- Giới hạn bền thực sau khi đứt;
- Độ dãn dài tương đối sau khi dứt;
- Độ thắt tương đối sau khi đứt v.v...
Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ST SEV 471: 1977
I. THUẬT NGỮ, KÍ HIỆU VÀ ĐỊNH NGHĨA
Thuật ngữ

Ký hiệu
quy ước

Đơn vị

Định nghĩa

1. Chiều dài phần làm việc ban
đầu của mẫu

L

mm

Chiều dài phần mẫu có diện tích
cắt ngang không đổi

2. Chiều dài tính toán ban đầu
của mẫu

Lo

mm

Chiều dài phần mẫu để tính độ
dãn dài

3. Chiều dài tính toán sau khi đứt
của mẫu

L1

mm

Chiều dài phần mẫu để tính độ
dãn dài sau khi đứt

4. Đường kính ban đầu phần làm
việc của mẫu

do

mm

5. Đường kính nhỏ nhất của mẫu
sau khi đứt

d1

mm

6. Chiều dày ban đầu phần làm
việc của mẫu có mặt cắt ngang
hình chữ nhật

ao

mm

7. Chiều rộng ban đầu phần làm
việc của mẫu có mặt cắt ngang
hình chữ nhật

bo

mm

8. Diện tích mặt cắt ngang ban
đầu, phần làm việc của mẫu

Fo

mm2

9. Diện tích mặt cắt ngang nhỏ
nhất của mẫu sau khi đứt

F1

mm2

10. Chiều dài ban đầu của mẫu
có mặt cắt ngang hình chữ nhật

Lo

11. Biến dạng dài tuyệt đối của
mẫu sau khi đứt

∆L

Chiều dài có mặt cắt ngang
không đổi
mm

Giá trị hiệu số giữa L1 và Lo

12. Lực kéo dọc trục

P

N

Lực kéo theo phương trùng với
trục của mẫu

13. Ứng suất pháp tuyến quy
ước

σz

N/mm2

Giá trị của tỷ số giữa lực P và
diện tích F.

14. Ứng suất pháp tuyến thực tại
một thời điểm xác định

σt

N/mm2

Giá trị của tỷ số giữa lực P và
diện tích mặt cắt ngang tại thời
điểm xác định đó

15. Giới hạn tỷ lệ quy ước

σtl

N/mm2

Giá trị ứng suất tương ứng với
điểm có lực kéo Ptl tại đó tang
của góc tạo bởi tiếp tuyến của đồ
thị P - A1 với trục lực kéo tăng
lên 50% so với tang cũng của
góc đó tại phần đàn hồi.

16. Giới hạn chảy vật lý

σch

N/mm2

Giá trị ứng suất trong mẫu tương
ứng với thời điểm của biến dạng
dẻo trong đó không có sự tăng
hay giảm tải trọng rõ rệt

Hình 1
17. Giới hạn chảy trên

tr
 ch

N/mm2

Giá trị ứng suất khi xuất hiện sự
chảy đầu tiên của mẫu

Hình 2

Hình 3

18. Giới hạn chảy dưới

σđch

N/mm2

Giá trị ứng suất tương ứng với
tải trọng ở giai đoạn mà sự chảy...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 197:1985
KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO
Metals - Method of tractional test
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 197: 1966 và áp dụng cho việc thử kéo tĩnh các mẫu kim loại
nhiệt độ 20 ± 15
0
C để xác định các đặc trưng học (trừ các thép tấm chiều dày nhỏ hơn
0,5mm và các thép có đường kính nhỏ hơn 3mm);
- Giới hạn tỷ lệ (quy ước);
- Giới hạn chảy (vật lí);
- Giới hạn chảy (quy ước);
- Giới hạn bền trước khi đứt;
- Giới hạn bền thực sau khi đứt;
- Độ dãn dài tương đối sau khi dứt;
- Độ thắt tương đối sau khi đứt v.v...
Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ST SEV 471: 1977
I. THUẬT NGỮ, KÍ HIỆU VÀ ĐỊNH NGHĨA
Thuật ngữ Ký hiệu
quy ước
Đơn vị Định nghĩa
1. Chiều dài phần làm việc ban
đầu của mẫu
L mm Chiều dài phần mẫu diện tích
cắt ngang không đổi
2. Chiều dài tính toán ban đầu
của mẫu
L
o
mm Chiều dài phần mẫu để tính độ
dãn dài
3. Chiều dài tính toán sau khi đứt
của mẫu
L
1
mm Chiều dài phần mẫu để tính độ
dãn dài sau khi đứt
4. Đường kính ban đầu phần làm
việc của mẫu
d
o
mm
5. Đường kính nhỏ nhất của mẫu
sau khi đứt
d
1
mm
6. Chiều dày ban đầu phần làm
việc của mẫu mặt cắt ngang
hình chữ nhật
a
o
mm
7. Chiều rộng ban đầu phần làm
việc của mẫu mặt cắt ngang
hình chữ nhật
b
o
mm
8. Diện tích mặt cắt ngang ban
đầu, phần làm việc của mẫu
F
o
mm
2
9. Diện tích mặt cắt ngang nhỏ
nhất của mẫu sau khi đứt
F
1
mm
2
10. Chiều dài ban đầu của mẫu
có mặt cắt ngang hình chữ nhật
L
o
Chiều dài có mặt cắt ngang
không đổi
11. Biến dạng dài tuyệt đối của
mẫu sau khi đứt
∆L mm Giá trị hiệu số giữa L
1
và L
o
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 76 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 76 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 76 9 10 972