Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 79

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 204-66
CÁCH KÝ HIỆU CÁC LOẠI REN
1. Ren được ký hiệu theo prôphin, theo độ lớn bước ren và theo hướng xoắn của mối ren.
Prôphin của ren được ký hiệu bằng cách viết tắt chữ đặc thù cho prôphin.
Nếu ren có hướng xoắn phải, một đầu mối và có độ hở ở đỉnh ren thì ký hiệu theo cách quy định
trong bảng 1, nếu ren có hướng xoắn trái, nhiều đầu mối hoặc ren kín thì phải ký hiệu theo cách
quy định trong các bảng 2, 3, 4 của tiêu chuẩn này.
Ren hướng xoắn phải, một đầu mối
Bảng 1
Dạng prôfin

Ký hiệu
profin

Vít-vo
Vít-vo bước nhỏ

W

Cách ký hiệu kích thước ren

Ví dụ

Đường kính ngoài của ren theo
đơn vị insơ (*)

2”

Đường kính ngoài của ren theo
mm hay insơ X bước ren theo
insơ

WIO4 X 1/4”

Theo tiêu chuẩn

W7/8” X 1/11”

Ren ống hình trụ

Ô

Đường kính ngoài của ren theo
insơ

Ren ống hình côn

ÔC

Ký hiệu kích thước của ren theo
insơ hoặc đường kính ngoài của
ren theo mm X bước ren theo
mm

Ren hệ mét

M

Đường kính ngoài của ren theo
mm

M 10

TCVN 44-63

Ren hệ mét bước
nhỏ

M

Đường kính ngoài của ren theo
mm X bước ren theo mm

M10 X 1

TCVN 44-63

Ren hình thang

T

Đường kính ngoài của ren theo
mm X bước ren theo mm

T10 X 2

TCVN 209-66

Ren răng cưa

RC

Đường kính ngoài của ren theo
mm X bước ren theo mm

RC 50 X 8

Ren tròn

Tr

Đường kính ngoài của ren theo
mm X bước ren theo insơ

Tr 10 X 1/6”

Ren vuông

V

Đường kính ngoài của ren theo
mm X bước ren theo mm

V40 X 10

Ren đinh vít dùng
cho kim loại

K

Đường kính ngoài của thân theo
mm

K 4,8

Ren đinh vít dùng G (ren Đường kính thân của vít theo
cho gỗ
hình trụ và mm
GC (ren
hình côn)

Ô 7/8”

TCVN 205-66
TCVN 207-66

G4

TCVN 211-66

GC4

(*) Insơ (inch): đơn vị đo hệ Anh, 1 insơ = 25,4 mm, viết tắt là in, ký hiệu là ”.
Ren hướng xoắn trái, một đầu mối.
Bảng 2
Tên gọi

Cách ký hiệu

Ví dụ

Ứng dụng

Ren trái

Bắt đầu bằng ký hiệu
của prôphin, kích thước
ren và sau đó là chữ
“trái”

W104 X 1/4" trái
M10 trái
T10 X 2 trái

Cho tất cả các loại ren
trong bảng 1, trừ ren
đinh vít dùng cho kim
loại và cho gỗ

Ren nhiều đầu mối.
Bảng 3
Tên gọi

Cách ký hiệu

Ví dụ

Ứng dụng

Ren phải, nhiều đầu
mối

Bắt đầu bằng số đầu
mối, sau đó là ký hiệu
của prôphin và kích
thước ren

2 mối M10 X 2

Cho tất cả các loại ren
trong bảng 1, trừ ren
đinh vít dùng cho kim
loại và cho gỗ

Ren trái, nhiều đầu mối

Bắt đầu bằng số đầu
mối, sau đó là ký hiệu
của prôphin, kích thước
ren và chữ “trái”

3 mối 2” trái

2 mối T10 X 2

2 mối T10 X 2 trái

Chú thích: Bước ren ghi trong cách ký hiệu ren n...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 204-66
CÁCH KÝ HIỆU CÁC LOẠI REN
1. Ren được ký hiệu theo prôphin, theo độ lớn bước ren và theo hướng xoắn của mối ren.
Prôphin của ren được ký hiệu bằng cách viết tắt chữ đặc thù cho prôphin.
Nếu ren có hướng xoắn phải, một đầu mối và có độ hở ở đỉnh ren thì ký hiệu theo cách quy định
trong bảng 1, nếu ren có hướng xoắn trái, nhiều đầu mối hoặc ren kín thì phải ký hiệu theo cách
quy định trong các bảng 2, 3, 4 của tiêu chuẩn này.
Ren hướng xoắn phải, một đầu mối
Bảng 1
Dạng prôfin Ký hiệu
profin
Cách ký hiệu kích thước ren Ví dụ Theo tiêu chuẩn
Vít-vo Đường kính ngoài của ren theo
đơn vị insơ (*)
2”
Vít-vo bước nhỏ W Đường kính ngoài của ren theo
mm hay insơ X bước ren theo
insơ
WIO4 X 1/4”
W7/8” X 1/11”
Ren ống hình trụ Ô Đường kính ngoài của ren theo
insơ
Ô 7/8” TCVN 205-66
Ren ống hình côn ÔC Ký hiệu kích thước của ren theo
insơ hoặc đường kính ngoài của
ren theo mm X bước ren theo
mm
TCVN 207-66
Ren hệ mét M Đường kính ngoài của ren theo
mm
M 10 TCVN 44-63
Ren hệ mét bước
nhỏ
M Đường kính ngoài của ren theo
mm X bước ren theo mm
M10 X 1 TCVN 44-63
Ren hình thang T Đường kính ngoài của ren theo
mm X bước ren theo mm
T10 X 2 TCVN 209-66
Ren răng cưa RC Đường kính ngoài của ren theo
mm X bước ren theo mm
RC 50 X 8
Ren tròn Tr Đường kính ngoài của ren theo
mm X bước ren theo insơ
Tr 10 X 1/6”
Ren vuông V Đường kính ngoài của ren theo
mm X bước ren theo mm
V40 X 10
Ren đinh vít dùng
cho kim loại
K Đường kính ngoài của thân theo
mm
K 4,8
Ren đinh vít dùng
cho gỗ
G (ren
hình trụ và
GC (ren
hình côn)
Đường kính thân của vít theo
mm
G4
GC4
TCVN 211-66
(*) Insơ (inch): đơn vị đo hệ Anh, 1 insơ = 25,4 mm, viết tắt là in, ký hiệu là ”.
Ren hướng xoắn trái, một đầu mối.
Bảng 2
Tên gọi Cách ký hiệu Ví dụ Ứng dụng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 79 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 79 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 79 9 10 894