Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 8

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 192 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO CẮT ĐỨT, PHẢI VÀ TRÁI

Chú thích: Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có các trị số góc độ và độ
nhẵn khác qui định trong hình vẽ trên.

Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao cắt đứt kiểu A, phải, có mặt cắt thân dao 25x16, gắn hợp kim cứng
T15K6 của Liên Xô.
Dao tiện A-25x16-T15K6 3TCN 192-72;
Tương tự, đối với dao trái:
Dao tiện TA-25x16-T15K6 3TCN 192-72.
KÍCH THƯỚC mm
Kích thước mặt
cắt thân dao

L

l1

Mảnh hợp kim cứng theo 0CT 2209-60

1

r

độ



Số hiệu của
mảnh

l

b

S

H

B

16

10

100

20

1

0,2

1321A

3

10

3

20

12

120

25

1

0,2

1323A

4

12

4

25

16

140

35

1

0,2

1331A

5

14

5

32

20

170

38

2

0,2

1333A

6

16

6

40

25

200

45

2

0,2

1309A

8

18

7

Chú thích: theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có các trị số góc độ và độ
nhẵn khác qui định trong các hình vẽ trên.
Ví dụ: ký hiệu qui ước dao cắt đứt kiểu B, phải có mặt cắt thân dao 25x16mm, gắn hợp kim cứng
BK8:
Dao tiện B-25x16-BK8 3TCN 192-72.
Tương tự, đối với dao trái:

Dao tiện TB-25x16-BK8 3TCN 192-72.
KÍCH THƯỚC mm
Kích thước
mặt cắt thân
dao

L

l1

l2

H1

1

r

độ



Mảnh hợp kim cứng theo 0CT 220966
Số hiệu
của mảnh

l

b

S

0,2

1223A

4

12

4

1

0,2

1331A

5

14

5

40

1

0,2

1333A

6

16

6

75

55

2

0,2

1309A

8

18

7

95

65

2

0,2

1311A

10

20

8

H

B

20

12

120

35

45

30

1

25

16

140

40

50

35

32

20

170

50

60

40

25

240

60

50

32

280

80

1. Vật liệu phần cắt: Hợp kim cứng gồm 2 nhóm WC - Co và WC - TiC - Co.
Chú thích: Nhóm WC - Co tương ứng với nhóm BK của Liên Xô (BK8, BK6, v.v…)
Nhóm WC - TiC - Co tương ứng với nhóm TK của Liên Xô (T15K6, T5K10, v.v…)
Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của một số nhãn hiệu hợp kim cứng đã được nêu lên trong các
phụ lục của 3TCN 209-72.
2. Vật liệu thân dao: Thép 40 x (theo 0CT 4543-71).
Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC 28.
3. Sai lệch cho phép:
a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.
b) Kích thước H và B:
Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch cho phép của H như
sau:
- Nếu H = 16 và 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;
- Nếu H = 25 và 32 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;
- Nếu H = 40 và 50 mm, sai lệch cho phép là - 3 mm;
Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch của H và B lấy theo L1 6 theo TCVN 40 - 63.
c) Các kích thước còn lại: Sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai
phân bố...
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 192 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO CẮT ĐỨT, PHẢI VÀ TRÁI
Chú thích: Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có các trị số góc độ và độ
nhẵn khác qui định trong hình vẽ trên.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 8 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 8 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 8 9 10 657