Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 81

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 206-66
REN ỐNG HÌNH TRỤ
DUNG SAI
1. Tiêu chuẩn này quy định dung sai của ren ống hình trụ hệ Anh đã quy định trong TCVN 20566.
2. Phân bố khoảng dung sai và giá trị dung sai của ren ống hình trụ phải theo những chỉ dẫn
trong hình vẽ và bảng của tiêu chuẩn này.

a: dung sai của đường kính trong của ren khớp nối;
b: dung sai của đường kính trung bình;
c: dung sai của đường kính ngoài của ren ống.
Ren chế tạo theo dung sai quy định trong tiêu chuẩn này không bảo đảm kín.
Kích thước giới hạn trên của đường kính ngoài của ren ống bằng kích thước của prôphin cơ bản.
Kích thước giới hạn dưới của đường kính trong của ren ống không quy định.
Kích thước giới hạn dưới của đường kính trong của ren khớp nối bằng kích thước của prôphin
cơ bản.
Kích thước giới hạn trên của đường kính ngoài của ren khớp nối không quy định.
3. Dung sai quy định theo hai cấp chính xác: cấp 2 và 3.
Nếu trên bản vẽ không có ký hiệu về cấp chính xác thì lấy cấp chính xác 3 làm chuẩn.
D

c

b

a

c

b

a

Ký hiệu
DUNG SAI REN ỐNG, µm
DUNG SAI REN KHỚP NỐI, µm
kích thước
Đường
Đường kính trung
Đường
Đường
Đường kính trung
Đường
của ren
kính
ngoài
bình
kính
trong
kính
ngoài
bình
kính
trong
theo insơ
Cấp 2, 3
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 2, 3 Cấp 2, 3
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 2, 3
1

2

3

4

1/8”

-300

-133

-219

1/4"

-360

-137

-228

3/8”

-360

-148

-247

1/2"

-390

-161

-265

5

6

Kích
Kích
thước giới thước giới
hạn trên hạn dưới
của
của
đường
đường

7

8

9

+133

+219

+250

+137

+228

+280

+148

+247

+280

+161

+265

+300

5/8”

-390

-161

-265

3/4"

-410

-161

-265

7/8”

-410

-174

-286

1”

-430

-193

-321

1 1/8”

-430

-193

-321

1 1/4”

-480

-193

1 3/8”

-480

1 1/2"

kính trong kính ngoài
của ren của ren
ống quy khớp nối
định trong quy định
cột 10 của trong cột 2
TCVN của TCVN
205-66
205-66

+161

+265

+300

+161

+265

+320

+174

+286

+320

+193

+321

+360

+193

+321

+360

-321

+193

+321

+360

-193

-321

+193

+321

+360

-530

-193

-321

+193

+321

+400

1 3/4"

-530

-224

-370

+224

+370

+400

2”

-530

-224

-370

+224

+370

+400

2 1/4”

-570

-224

-370

+224

+370

+440

2 1/2"

-570

-224

-370

+224

+370

+440

2 3/4"

-570

-255

-421

+255

+421

+440

3”

-610

-255

-421

+255

+421

+480

3 1/2"

-620

-255

-421

+255

+421

+480

4”

-710

-270

-446

+270

+446

+520

4 1/2"

-710

-286

-473

+286

+473

+520

5”

-810

-286

-473

+286

+473

+560

5 1/2"

-810

-286

-473

+286

+473

+560

6”

-910

-286

-473

+286

+473
...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 206-66
REN ỐNG HÌNH TRỤ
DUNG SAI
1. Tiêu chuẩn này quy định dung sai của ren ống hình trụ hệ Anh đã quy định trong TCVN 205-
66.
2. Phân bố khoảng dung sai và giá trị dung sai của ren ống hình trụ phải theo những chỉ dẫn
trong hình vẽ và bảng của tiêu chuẩn này.
a: dung sai của đường kính trong của ren khớp nối;
b: dung sai của đường kính trung bình;
c: dung sai của đường kính ngoài của ren ống.
Ren chế tạo theo dung sai quy định trong tiêu chuẩn này không bảo đảm kín.
Kích thước giới hạn trên của đường kính ngoài của ren ống bằng kích thước của prôphin cơ bản.
Kích thước giới hạn dưới của đường kính trong của ren ống không quy định.
Kích thước giới hạn dưới của đường kính trong của ren khớp nối bằng kích thước của prôphin
cơ bản.
Kích thước giới hạn trên của đường kính ngoài của ren khớp nối không quy định.
3. Dung sai quy định theo hai cấp chính xác: cấp 2 và 3.
Nếu trên bản vẽ không có ký hiệu về cấp chính xác thì lấy cấp chính xác 3 làm chuẩn.
D c b a c b a
Ký hiệu
kích thước
của ren
theo insơ
DUNG SAI REN ỐNG, µm DUNG SAI REN KHỚP NỐI, µm
Đường
kính ngoài
Đường kính trung
bình
Đường
kính trong
Đường
kính ngoài
Đường kính trung
bình
Đường
kính trong
Cấp 2, 3 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2, 3 Cấp 2, 3 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2, 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1/8” -300 -133 -219 Kích
thước giới
hạn trên
của
đường
Kích
thước giới
hạn dưới
của
đường
+133 +219 +250
1/4" -360 -137 -228 +137 +228 +280
3/8” -360 -148 -247 +148 +247 +280
1/2" -390 -161 -265 +161 +265 +300
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 81 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 81 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 81 9 10 868