Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 82

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 225 - 66
HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢN VẼ
QUY TẮC GHI SỬA ĐỔI TRÊN BẢN VẼ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT
CHÍNH
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật (theo TCVN 224 - 66) của sản phẩm
sản xuất chính trong ngành chế tạo máy.
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Chỉ có phòng thiết kế chủ trì thiết kế, trực thuộc xí nghiệp hay cơ quan bảo quản bản chính,
mới được quyền sửa đổi các tài liệu kỹ thuật.
2. Việc ghi sửa đổi vào tài liệu kỹ thuật được thi hành khi có "Thông báo sửa đổi" đã được người
có thẩm quyền về việc này duyệt y.
Đối với sản phẩm mẫu chế tạo thử và sản phẩm sản xuất đơn chiếc cho phép thi hành sửa đổi
trên các tài liệu kỹ thuật sau khi đã ghi vào "Bản ghi sửa đổi" (theo mẫu 4).
3. Khi sửa đổi các tài liệu kỹ thuật đã được các cơ quan cấp trên hay khách hàng duyệt y từng
phần hay toàn bộ thì phải được sự đồng ý của cơ quan đó hay khách hàng.
4. Trường hợp đặc biệt, khi phát hiện ra những sai sót hiển nhiên làm gián đoạn tiến trình bình
thường của sản xuất, thì có thể thi hành ngay những sửa đổi cần thiết trước khi có sự duyệt y về
những sửa đổi đó.
5. Nếu kết quả của việc sửa đổi làm mất tính lắp lẫn (trong sản xuất hay sử dụng) của sản phẩm
hay phần cấu thành của sản phẩm với sản phẩm sản xuất trước, thì phải lập các tài liệu kỹ thuật
mới cho sản phẩm hay phần cấu thành của sản phẩm để thay thế cho tài liệu đang dùng với ký
hiệu mới.
Cho phép không thay đổi ký hiệu các phần cấu thành của sản phẩm (chi tiết, nhóm, bộ phận)
trong tài liệu kỹ thuật đối với sản phẩm sản xuất đơn chiếc và sản phẩm mẫu chế tạo thử, nếu
các bản vẽ này không áp dụng cho các sản phẩm khác.
6. Khi sửa đổi một chi tiết (nhóm, bộ phận, sản phẩm) là phần cấu thành của một số nhóm (bộ
phận, sản phẩm) thì chỉ được ghi sửa đổi vào bản vẽ nếu tất cả các nhóm, bộ phận, sản phẩm
đều có thể chấp nhận được sự sửa đổi đó, nếu không thì phải lập bản vẽ mới cho chi tiết (nhóm,
bộ phận, sản phẩm) cần sửa đổi với ký hiệu mới.
7. Việc ghi (đóng dấu) hay sửa đổi các dấu hiệu phân biệt bằng chữ ("A", "B") trên các tài liệu kỹ
thuật phải được thi hành theo nguyên tắc chung.
8. Trên bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật phải tiến hành sửa đổi theo sửa đổi của tiêu chuẩn nhà
nước và tiêu chuẩn ngành về vật liệu và sản phẩm.
II. QUY TẮC GHI SỬA ĐỔI
9. Ghi sửa đổi vào bản chính của tài liệu kỹ thuật phải tiến hành như sau:
a) những kích thước, chữ, dấu hiệu, v.v… cần sửa đổi phải gạch đi bằng nét liền mảnh để có thể
đọc được dễ dàng chỗ gạch bỏ và ngay cạnh chỗ gạch...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 225 - 66
HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢN VẼ
QUY TẮC GHI SỬA ĐỔI TRÊN BẢN VẼ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT
CHÍNH
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật (theo TCVN 224 - 66) của sản phẩm
sản xuất chính trong ngành chế tạo máy.
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Chỉ có phòng thiết kế chủ trì thiết kế, trực thuộc xí nghiệp hay cơ quan bảo quản bản chính,
mới được quyền sửa đổi các tài liệu kỹ thuật.
2. Việc ghi sửa đổi vào tài liệu kỹ thuật được thi hành khi có "Thông báo sửa đổi" đã được người
có thẩm quyền về việc này duyệt y.
Đối với sản phẩm mẫu chế tạo thử và sản phẩm sản xuất đơn chiếc cho phép thi hành sửa đổi
trên các tài liệu kỹ thuật sau khi đã ghi vào "Bản ghi sửa đổi" (theo mẫu 4).
3. Khi sửa đổi các tài liệu kỹ thuật đã được các cơ quan cấp trên hay khách hàng duyệt y từng
phần hay toàn bộ thì phải được sự đồng ý của cơ quan đó hay khách hàng.
4. Trường hợp đặc biệt, khi phát hiện ra những sai sót hiển nhiên làm gián đoạn tiến trình bình
thường của sản xuất, thì có thể thi hành ngay những sửa đổi cần thiết trước khi có sự duyệt y về
những sửa đổi đó.
5. Nếu kết quả của việc sửa đổi làm mất tính lắp lẫn (trong sản xuất hay sử dụng) của sản phẩm
hay phần cấu thành của sản phẩm với sản phẩm sản xuất trước, thì phải lập các tài liệu kỹ thuật
mới cho sản phẩm hay phần cấu thành của sản phẩm để thay thế cho tài liệu đang dùng với ký
hiệu mới.
Cho phép không thay đổi ký hiệu các phần cấu thành của sản phẩm (chi tiết, nhóm, bộ phận)
trong tài liệu kỹ thuật đối với sản phẩm sản xuất đơn chiếc và sản phẩm mẫu chế tạo thử, nếu
các bản vẽ này không áp dụng cho các sản phẩm khác.
6. Khi sửa đổi một chi tiết (nhóm, bộ phận, sản phẩm) là phần cấu thành của một số nhóm (bộ
phận, sản phẩm) thì chỉ được ghi sửa đổi vào bản vẽ nếu tất cả các nhóm, bộ phận, sản phẩm
đều có thể chấp nhận được sự sửa đổi đó, nếu không thì phải lập bản vẽ mới cho chi tiết (nhóm,
bộ phận, sản phẩm) cần sửa đổi với ký hiệu mới.
7. Việc ghi (đóng dấu) hay sửa đổi các dấu hiệu phân biệt bằng chữ ("A", "B") trên các tài liệu kỹ
thuật phải được thi hành theo nguyên tắc chung.
8. Trên bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật phải tiến hành sửa đổi theo sửa đổi của tiêu chuẩn nhà
nước và tiêu chuẩn ngành về vật liệu và sản phẩm.
II. QUY TẮC GHI SỬA ĐỔI
9. Ghi sửa đổi vào bản chính của tài liệu kỹ thuật phải tiến hành như sau:
a) những kích thước, chữ, dấu hiệu, v.v… cần sửa đổi phải gạch đi bằng nét liền mảnh để có thể
đọc được dễ dàng chỗ gạch bỏ và ngay cạnh chỗ gạch bỏ ghi những số liệu mới;
b) đối với các phần hình vẽ cần sửa đổi phải bao quanh kín bằng nét liền mảnh và gạch chéo
bằng nét liền mảnh. Phần hình vẽ mới vẽ ngay bên cạnh phần hình vẽ đã được gạch bỏ. Khi sửa
đổi toàn bộ một hình vẽ (hình chiếu, hình cắt, mặt cắt) thì chỉ cần gạch chéo. Trên hình vẽ mới
ghi: "Thay thế cho hình vẽ đã gạch bỏ".
Cho phép sửa đổi các hình vẽ bằng cách gạch bỏ đường bao cũ bằng những nét gạch ngắn và
vẽ đường bao mới ngay trên hình vẽ đó.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 82 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 82 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 82 9 10 810