Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 86

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 257-2 : 2007
VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL –
PHẦN 2: KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN MÁY THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Metalic materials – Rockwell hardness test –
Part 2: Verification and calibration of testing machines (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp kiểm định máy thử dùng để xác định độ cứng Rockwell
(thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) phù hợp với TCVN 257-1
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp trực tiếp để kiểm tra các chức năng chính của máy thử và
phương pháp gián tiếp thích hợp để kiểm tra toàn bộ hoạt động của máy thử. Phương pháp gián
tiếp có thể được sử dụng để kiểm tra định kỳ hàng ngày hoạt động của máy trong khi vận hành.
Nếu như máy thử độ cứng này cũng dùng để thử độ cứng theo các phương pháp khác thì nó
phải được kiểm định riêng cho từng phương pháp.
Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng cho máy thử độ cứng xách tay.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi
năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng
phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).
TCVN 257-1 : 2007 (ISO 6508-1 : 2005) Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell – Phần 1:
Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
TCVN 257-3 : 2007 (ISO 6508-3 : 2005) Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell – Phần 3: Hiệu
chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
TCVN 258-1 : 2007 (ISO 6507-1 : 2005) Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Vickers – Phần 1:
Phương pháp thử.
ISO 376 : 2004 Metallic materials – Calibration of force-proving instruments used for verification
of uniaxial – testing machines (Vật liệu kim loại – Hiệu chuẩn các dụng cụ thử lực dùng để kiểm
định máy thử đồng trục)
3. Các điều kiện chung
Trước khi máy thử độ cứng Rockwell được kiểm định, máy thử phải được kiểm tra để đảm bảo
máy thử được lắp đặt hoàn chỉnh theo hướng dẫn của nhà chế tạo.
Đặc biệt máy phải được kiểm tra để đảm bảo:
a) Trục giữ mũi thử có khả năng trượt nhẹ nhàng theo đường dẫn hướng;
b) Bộ phận giữ mũi thử được lắp chắc chắn trong trục giữ;
c) Khi đặt và bỏ lực thử không được giật cục hoặc chấn động sao cho việc đọc số đo không bị
ảnh hưởng;
Phải kiểm tra để đảm bảo rằng số đọc không bị ảnh hưởng do sự dịch chuyển của mẫu thử hoặc
do biến dạng của khung máy. Khi cung cấp có dụng cụ giữ mẫu thử tỳ vào phần trên của khung
máy, lực giữ phải lớn hơn lực thử tổng. Có thể k...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 257-2 : 2007

 !"#$$%&%%'%%(%%%%%)
Metalic materials – Rockwell hardness test –
Part 2: Verification and calibration of testing machines (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
1. Phạm vi áp dụng
*+,-.,/00123,*450.6.78096.:6;*<=450.=:2>.?@A094<B:-450.4C-D09E-;FGHH
#>.I09$%&%%'%%(%%%%%)6.A.J6KL*MNOP
*+,-.,/00123,*450.6.78096.:6>QR->*S64<;*<=>QI-:--.D-0T09-.U0.-VI=:2>.?K1
6.78096.:69*:0>*S6>.U-..J64<;*<=>QI>E10WC.EX>4C09-VI=:2>.?Y.78096.:69*:0
>*S6-Z>.<47J-[?@\094<;*<=>QI450.;].1090912.EX>4C09-VI=:2>QE09;.*K^0.10.Y
S,0.7=:2>.?4C-D09012-_09@A094<>.?4C-D09>.GE-:-6.78096.:6;.:->.`0Z
6.a*47J-;*<=450.Q*+09-.E>b096.78096.:6Y
*+,-.,/0012-_0947J-:6@\09-.E=:2>.?4C-D09B:-.>I2Y
2. Tài liệu viện dẫn
:->1*H*c,@7L*4d2H1Qe>-f0>.*S>4g*KL*K*c-:6@\09>*+,-.,/0012Yg*KL*>1*H*c,-Z9.*
0T=-h09Wg%:6@\096.*+0Wa047J-0+,Yg*KL*>1*H*c,;.h09-Z0T=-h09Wg%:6@\09
6.*+0Wa0=L*0.e>#;<-a-:-[?I4i*)Y
MNOPjjN#klMjmOPjjM)^>H*c,;*=HEX*.?4C-D09E-;FGHH.f0P
.78096.:6>.?#>.I09$%&%%'%%(%%%%%)Y
MNOnjjN#klMjmOnjjM)^>H*c,;*=HEX*.?4C-D09E-;FGHH.f0n*c,
-.,/0>e=-.,/0#>.I09$%&%%'%%(%%%%%)Y
MmOPjjN#klMjNOPjjM)^>H*c,;*=HEX*.?4C-D09*-;GQ[.f0P
.78096.:6>.?Y
knNljjoG>IHH*-=I>GQ*IH[IH*WQI>*E0EppEQ-GO6QEK*09*0[>Q,=G0>[,[G@pEQKGQ*p*-I>*E0
Ep,0*IB*IH>G[>*09=I-.*0G[#^>H*c,;*=HEX**c,-.,/0-:-@\09-\>.?HR-@A094<;*<=
450.=:2>.?4q09>Q\-)
3. Các điều kiện chung
Q7L-;.*=:2>.?4C-D09E-;FGHH47J-;*<=450.%=:2>.?6.a*47J-;*<=>QI4<4a=WaE
=:2>.?47J-Hr64s>.E10-.t0.>.GE.7L09@u0-VI0.1-.S>XEY
s-W*c>=:26.a*47J-;*<=>QI4<4a=WaE
I)Q\-9*v=_*>.?-Z;.a0T09>Q7J>0.w0.109>.GE47x09@u0.7L09y
W)&C6.^09*v=_*>.?47J-Hr6-.r--.r0>QE09>Q\-9*vy
-).*4s>K1WzHR->.?;.h0947J-9*^>-\-.Es--.e04C09[IE-.EK*c-4{-[g4E;.h09W5
a0..7|09y
.a*;*<=>QI4<4a=WaEQ}09[g4{-;.h09W5a0..7|09@E[R@5-.-.,2<0-VI=u,>.?.Es-
@EW*S0@X09-VI;.,09=:2Y.*-,09-e6-Z@\09-\9*v=u,>.?>]K1E6.f0>Q+0-VI;.,09
=:2%HR-9*v6.a*HL0.80HR->.?>i09YZ>.<;*<=>QIa0..7|09-VI[RW*S0@X09W}09-:-.
@A09>Q\--Z4t0.-f,#47x09;U0.;.h090.z.80Pj==)>.I2-.E=_*>.?%>]K1E4G0.z>.h09
3,I=*S094c=K1[?@\09>.*S>W5;.E:9*v=u,>.?;<>Q+0Y^>H*c,>Q\-9*vK1=*S094c=6.a*
-Z4C-D09;.h090.z.80ljYkg4{--VI>.*S>W54E#KL*HR->.?[8WC)>Q7L-;.*4s>K1
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 86 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 86 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 86 9 10 903