Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 87

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 257-3 : 2007
VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL –
PHẦN 3 : HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN ( THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Metallic materials – Rockwell hardness test –
Part 3 : Calibration of reference block (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hiệu chuẩn tấm chuẩn được dùng để kiểm định gián tiếp
máy thử độ cứng Rockwell ( thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) theo quy định trong TCVN 257-2.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm
công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản
mới nhất (kể cả các sửa đổi).
TCVN 257-1 : 2007 (ISO 6508-1 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1 :
Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
TCVN 257-2 : 2007 (ISO 6508-2 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2 : Kiểm
định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
ISO 376 Metallic materials - Calibration of force-proving instruments used for the verification of
uniaxial - testing machines (Vật liệu kim loại – Hiệu chuẩn các dụng cụ thử lực dùng để kiểm định
máy thử một trục).
ISO 4287 : 1997 Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method Terms, definition and surface texture parameters (Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) –
Cấu trúc bề mặt : Phương pháp profin – Thuật ngữ, định nghĩa và các thông số cấu trúc bề
mặt).
3. Chế tạo tấm chuẩn
3.1. Tấm chuẩn phải được chế tạo đặc biệt để dùng làm tấm chuẩn độ cứng.
CHÚ THÍCH: Cần chú ý đến phương pháp chế tạo để tạo nên sự đồng nhất, sự ổn định của tổ
chức và sự đồng đều của độ cứng bề mặt.
3.2. Tấm chuẩn kim loại được hiệu chuẩn phải có chiều dày không nhỏ hơn 6 mm.
Tấm chuẩn phải có chiều dày từ 6 mm đến 16 mm. Để làm giảm tác dụng của sự thay đổi độ cứng
bởi số lượng vết lõm tăng, phải sử dụng chiều dày không nhỏ hơn 12 mm. Đối với các vật liệu
khác có thể sử dụng các chiều dày khác.
3.3. Tấm chuẩn không được nhiễm từ. Nếu tấm chuẩn bằng thép, người chế tạo phải đảm bảo
chắc chắn là đã được khử từ ở cuối quá trình chế tạo (trước khi hiệu chuẩn).
3.4. Dung sai độ phẳng của bề mặt không được lớn hơn 0,01 mm. Bề mặt sau của tấm chuẩn
không được cong.
Dung sai độ song song trên chiều dài 50 mm không được vượt quá 0,02 mm.
3.5. Bề mặt thử và lớp dưới bề mặt thử không được có khuyết tật như vết cắt, vết rạch, màng
oxit… g...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 257-3 : 2007
VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL –
PHẦN 3 : HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN ( THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Metallic materials – Rockwell hardness test –
Part 3 : Calibration of reference block (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hiệu chuẩn tấm chuẩn được dùng để kiểm định gián tiếp
máy thử độ cứng Rockwell ( thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) theo quy định trong TCVN 257-2.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm
công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản
mới nhất (kể cả các sửa đổi).
TCVN 257-1 : 2007 (ISO 6508-1 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1 :
Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
TCVN 257-2 : 2007 (ISO 6508-2 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2 : Kiểm
định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
ISO 376 Metallic materials - Calibration of force-proving instruments used for the verification of
uniaxial - testing machines (Vật liệu kim loại – Hiệu chuẩn các dụng cụ thử lực dùng để kiểm định
máy thử một trục).
ISO 4287 : 1997 Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method -
Terms, definition and surface texture parameters (Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) –
Cấu trúc bề mặt : Phương pháp profin – Thuật ngữ, định nghĩa và các thông số cấu trúc bề
mặt).
3. Chế tạo tấm chuẩn
3.1. Tấm chuẩn phải được chế tạo đặc biệt để dùng làm tấm chuẩn độ cứng.
CHÚ THÍCH: Cần chú ý đến phương pháp chế tạo để tạo nên sự đồng nhất, sự ổn định của tổ
chức và sự đồng đều của độ cứng bề mặt.
3.2. Tấm chuẩn kim loại được hiệu chuẩn phải có chiều dày không nhỏ hơn 6 mm.
Tấm chuẩn phải có chiều dày từ 6 mm đến 16 mm. Để làm giảm tác dụng của sự thay đổi độ cứng
bởi số lượng vết lõm tăng, phải sử dụng chiều dày không nhỏ hơn 12 mm. Đối với các vật liệu
khác có thể sử dụng các chiều dày khác.
3.3. Tấm chuẩn không được nhiễm từ. Nếu tấm chuẩn bằng thép, người chế tạo phải đảm bảo
chắc chắn là đã được khử từ ở cuối quá trình chế tạo (trước khi hiệu chuẩn).
3.4. Dung sai độ phẳng của bề mặt không được lớn hơn 0,01 mm. Bề mặt sau của tấm chuẩn
không được cong.
Dung sai độ song song trên chiều dài 50 mm không được vượt quá 0,02 mm.
3.5. Bề mặt thử và lớp dưới bề mặt thử không được có khuyết tật như vết cắt, vết rạch, màng
oxit… gây khó khăn cho việc đo vết lõm. Nhám bề mặt R
a
không được lớn hơn 0,0003 mm đối
với bề mặt thử và 0,0008 mm đối với mặt đáy : với chiều dài mẫu thử l = 0,8 m (xem ISO 4287
: 1997, 3.1.9 ).
3.6. Không được gia công lại tấm chuẩn, chiều dày tại thời điểm hiệu chuẩn phải được ghi trên tấm
chuẩn chính xác đến 0,1 mm hoặc nhãn hiệu nhận biết phải được gắn trên bề mặt thử (xem
8.1.e).
4. Máy hiệu chuẩn
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 87 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 87 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 87 9 10 753