Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 88

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 257 – 67
KIM LOẠI
PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ CỨNG ROCVEN
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ cứng Rocven đối với kim loại đen, kim loại
màu và hợp kim theo các thang đo A, B, C ở nhiệt độ thường.
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Độ cứng Rocven của kim loại được xác định bằng cách tác dụng liên tiếp hai tải trọng khác
nhau (tải trọng đầu P0 và tải trọng chính P1) lên mũi ấn bằng kim cương hình tháp hoặc bằng bi
thép làm cho mũi ấn hoặc bi thép lún sâu vào mặt mẫu thử.
Tải trọng toàn bộ P bằng tổng số tải trọng đầu P0 và tải trọng chính P1.
P = P0 + P1
2. Độ cứng Rocven ký hiệu là HR kèm theo ký hiệu của thang đo A, B, C.
Ví dụ: HRA, HRB, HRC.
3. Độ cứng Rocven được xác định theo một đơn vị quy ước. Đơn vị quy ước này tương ứng với
đoạn di chuyển 0,002 mm của mũi ấn hay viên bi theo chiều trục.
Số đơn vị độ cứng Rocven được xác định theo công thức sau đây:
Theo thang A và C,
HR = 100 – e;
Theo thang B,
HR = 130 – e.
Trị số e được xác định theo công thức sau đây:
e=

h  h0
0,002

trong đó:
h0 – độ lún vào mặt mẫu thử do tác dụng của tải trọng đầu P o
h – độ lún vào mặt mẫu thử do tác dụng của tải trọng toàn bộ P sau khi bỏ tải trọng chính P 1 chỉ
còn giữ tải trọng đầu P0

Hình 1
4. Xác định độ cứng theo thang A và C thì lần lượt tác dụng các tải trọng lên mũi ấn bằng kim
cương, theo thang B thì tác dụng các tải trọng lên mũi ấn bằng bi thép bảng 1.
Bảng 1
Thang đo

Lực tác dụng (kg lực)
P0

P1

P

A

10

50

60

C

10

140

150

B

10

90

100

5. Giới hạn xác định độ cứng Rocven của các thang đo nói trên được quy định theo bảng 2.
Bảng 2
Ký hiệu
Thang đo

Độ cứng

Giới hạn thay đổi độ
cứng Rocven HR

Gía trị tương đương
với độ cứng Vicke HV

B

HRB

25 – 100

60 – 240

C

HRC

20 – 67

240 – 900

A

HRA

70 – 85

390 – 900

Ví dụ ký hiệu độ cứng Rocven:
HRC 50 có nghĩa là độ cứng 50 theo thang C.
Chú thích. Đối với một số sản phẩm đặc biệt như hợp kim cứng cho phép dùng thang đo A để
xác định độ cứng có giới hạn lớn hơn, nhưng phải được qui định trong tiêu chuẩn hay văn bản kỹ
thuật tương tự của sản phẩm.
II. ĐIỀU KIỆN THỬ
6. Khi thử độ cứng Rocven, dung sai của tải trọng đầu P 0 là ± 2 %; dung sai của tải trọng toàn bộ
P là ± 0,5 %.
7. Lực tác dụng phải có phương vuông góc với mặt phẳng của mẫu thử.
8. Phải đảm bảo kim chỉ của đồng hồ đo xoay nhậy khi cho tải trọng tác dụng hoặc bỏ tải trọng đi.
9. Dùng mũi ấn bằng kim cương có góc đỉnh 120 0 ± 30’ và bán kính cong ở đỉnh 0,20 ± 0,01 mm
để xác định độ cứng Rocven. Mặt của mũi ấn bằng kim ...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 257 – 67
KIM LOẠI
PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ CỨNG ROCVEN
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ cứng Rocven đối với kim loại đen, kim loại
màu và hợp kim theo các thang đo A, B, C ở nhiệt độ thường.
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Độ cứng Rocven của kim loại được xác định bằng cách tác dụng liên tiếp hai tải trọng khác
nhau (tải trọng đầu P
0
và tải trọng chính P
1
) lên mũi ấn bằng kim cương hình tháp hoặc bằng bi
thép làm cho mũi ấn hoặc bi thép lún sâu vào mặt mẫu thử.
Tải trọng toàn bộ P bằng tổng số tải trọng đầu P
0
và tải trọng chính P
1
.
P = P
0
+ P
1
2. Độ cứng Rocven ký hiệu là HR kèm theo ký hiệu của thang đo A, B, C.
Ví dụ: HRA, HRB, HRC.
3. Độ cứng Rocven được xác định theo một đơn vị quy ước. Đơn vị quy ước này tương ứng với
đoạn di chuyển 0,002 mm của mũi ấn hay viên bi theo chiều trục.
Số đơn vị độ cứng Rocven được xác định theo công thức sau đây:
Theo thang A và C,
HR = 100 – e;
Theo thang B,
HR = 130 – e.
Trị số e được xác định theo công thức sau đây:
e =
002,0
0
hh
trong đó:
h
0
– độ lún vào mặt mẫu thử do tác dụng của tải trọng đầu P
o
h
– độ lún vào mặt mẫu thử do tác dụng của tải trọng toàn bộ P sau khi bỏ tải trọng chính P
1
chỉ
còn giữ tải trọng đầu P
0
Hình 1
4. Xác định độ cứng theo thang A và C thì lần lượt tác dụng các tải trọng lên mũi ấn bằng kim
cương, theo thang B thì tác dụng các tải trọng lên mũi ấn bằng bi thép bảng 1.
Bảng 1
Thang đo
Lực tác dụng (kg lực)
P
0
P
1
P
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 88 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 88 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 88 9 10 433