Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 90

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 258-1 : 2007
VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG VICKERS – PHẦN 1 : PHƯƠNG PHÁP THỬ
Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương phảp thử độ cứng Vickers cho vật liệu kim loại với ba khoảng lực thử
khác nhau (xem Bảng 1).
Bảng 1 - Khoảng lực thử
Khoảng lực thử, F

Ký hiệu độ cứng

Tên gọi

F 49,03

HV 5

Thử độ cứng Vickers

1,961 F < 49,03

HV 0,2 đến < HV 5

Thử độ cứng Vickers tải trọng thấp

0,09807 F< 1,961

HV 0,01 đến < HV 0,2

Thử độ cứng tế vi Vickers

N

Thử độ cứng Vickers được qui định trong tiêu chuẩn này áp dụng cho chiều dài đường chéo vết lõm
từ 0,020 mm đến 1,400 mm.
CHÚ THÍCH 1: Đối với đường chéo vết lõm nhỏ hơn 0,020 mm cần tính đến độ không đảm bảo đo
lớn hơn.
CHÚ THÍCH 2: Thòng thường, việc giảm lực thử làm tăng độ phân tán của kết quả đo, đặc biệt là đối
với thử Vickers tải trọng thấp và thử độ cứng tế vi Vickers bởi vì sự hạn chế chủ yếu phát sinh khi đo
đường chéo vết lõm. Đối với độ cứng tế vi Vickers, độ chính xác của việc xác định chiều dài trung
bình đường chéo không chắc đã cao hơn ± 0,001 mm (xem thư mục tài liệu tham khảo [2] – [5]).
Đối với các vật liệu và sản phẩm đặc biệt có các tiêu chuẩn riêng.
2.Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm
công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới
nhất (kể cả các sửa đổi).
TCVN 258-2 : 2007 (ISO 6507-2 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers - Phần 2 : Kiểm định
máy thử.
TCVN 258-4 : 2007 (ISO 6507-4 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers – Phần 4 : Bảng các
giá trị độ cứng.
3. Nguyên tắc thử
Ấn mũi thử kim cương hình tháp đều có đáy vuông và góc giữa hai mặt đối diện tại đỉnh theo qui định
lên bề mặt của mẫu thử, sau đó đo chiều dài đường chéo vết lõm trên bề mặt mẫu thử sau khi bỏ lực
thử F (xem Hình 1).

Hình 1 - Nguyên tắc thử

Độ cứng Vickers tỷ lệ với tỷ số của lực thử trên diện tích mặt nghiêng của vết lõm hình tháp có góc ở
đỉnh giống như góc ở đỉnh của mũi thử.
4. Ký hiệu và giải thích
4.1 Ký hiệu và giải thích theo Bảng 2 và Hình 1.
Bảng 2 - Ký hiệu và giải thích
Ký hiệu

Giải thích
Góc giữa hai mặt đối diện tại đỉnh của mũi thử kim cương hình tháp ( = 136o)

F

Lực thử, tính bằng Niutơn (N)

d

Giá trị trung bình cộng, tính bằng milimét, của chiều dài hai đường chéo d1 và d2
(xem Hình 1)

HV

136o
2 F sin
2 0,1891 F
0,102
2
d
d2
Độ cứng...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 258-1 : 2007
VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG VICKERS – PHẦN 1 : PHƯƠNG PHÁP THỬ
Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương phảp thử độ cứng Vickers cho vật liệu kim loại với ba khoảng lực thử
khác nhau (xem Bảng 1).
Bảng 1 - Khoảng lực thử
Khoảng lực thử, F
N
Ký hiệu độ cứng Tên gọi
F 49,03 HV 5 Thử độ cứng Vickers
1,961 F < 49,03 HV 0,2 đến < HV 5 Thử độ cứng Vickers tải trọng thấp
0,09807 F< 1,961 HV 0,01 đến < HV 0,2 Thử độ cứng tế vi Vickers
Thử độ cứng Vickers được qui định trong tiêu chuẩn này áp dụng cho chiều dài đường chéo vết lõm
từ 0,020 mm đến 1,400 mm.
CHÚ THÍCH 1: Đối với đường chéo vết lõm nhỏ hơn 0,020 mm cần tính đến độ không đảm bảo đo
lớn hơn.
CHÚ THÍCH 2: Thòng thường, việc giảm lực thử làm tăng độ phân tán của kết quả đo, đặc biệt là đối
với thử Vickers tải trọng thấp và thử độ cứng tế vi Vickers bởi vì sự hạn chế chủ yếu phát sinh khi đo
đường chéo vết lõm. Đối với độ cứng tế vi Vickers, độ chính xác của việc xác định chiều dài trung
bình đường chéo không chắc đã cao hơn ± 0,001 mm (xem thư mục tài liệu tham khảo [2] – [5]).
Đối với các vật liệu và sản phẩm đặc biệt có các tiêu chuẩn riêng.
2.Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm
công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới
nhất (kể cả các sửa đổi).
TCVN 258-2 : 2007 (ISO 6507-2 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers - Phần 2 : Kiểm định
máy thử.
TCVN 258-4 : 2007 (ISO 6507-4 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers – Phần 4 : Bảng các
giá trị độ cứng.
3. Nguyên tắc thử
Ấn mũi thử kim cương hình tháp đều có đáy vuông và góc giữa hai mặt đối diện tại đỉnh theo qui định
lên bề mặt của mẫu thử, sau đó đo chiều dài đường chéo vết lõm trên bề mặt mẫu thử sau khi bỏ lực
thử F (xem Hình 1).
Hình 1 - Nguyên tắc thử
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 90 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 90 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 90 9 10 418