Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 97

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 288-86
ĐINH TÁN MŨ CÔN
Plat conical head rivets
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 288-68
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đinh tán mũ côn dùng trong chế tạo máy nói chung, có đường
kính thân từ 10 đến 36 mm, cấp chính xác B và C.
Đinh tán mũ côn phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 281-86 và các yêu cầu qui định trong tiêu
chuẩn này.
Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn SEV 1024-78.
1. Kích thước đinh tán phải phù hợp với các chỉ dẫn trên hình vẽ và trong bảng 1, 2.

2. Độ nhám tất cả các bề mặt đinh tán có cấp chính xác C Ra ≤ 50m.
mm

Bảng 1

Đường
kính thân
d

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

(33)

36

Đường
kính đáy
mũ D

17

20,5

24

27

31

34

37

41

46

51

56

61

Đường
kính đỉnh
mũ d1

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

33

36

Chiều
cao mũ
H

7

8

9,5

11

12

13,5

14,5

16

18

20

22

24

Bán kính
góc lượn
r, không
lớn hơn

1

1,2

1,6

2

mm

2,5

Bảng 2

Đường kính thân d

Chiều dài L

Đường kính thân d

Chiều dài L

10

16 – 80

(22)

34 – 180

12

18 – 90

24

42 – 180

(14)

20 – 110

(27)

60 – 180

16

26 – 110

30

65 – 180

(18)

30 – 120

(33)

65 – 180

20

30 – 150

36

65 – 180

Chú thích. Không nên dùng các kích thước ghi trong ngoặc.
Chiều dài đinh tán phải chọn trong dãy sau: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
mm.
Ví dụ ký hiệu qui ước: đinh tán mũ côn cấp chính xác B, đường kính thân d = 16 mm, chiều dài
60 mm
Đinh tán 16 x 60 TCVN 288-86
Như trên, nhưng đinh tán có cấp chính xác C
Đinh tán C 16 x 60 TCVN 288-86

...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 288-86
ĐINH TÁN MŨ CÔN
Plat conical head rivets
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 288-68
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đinh tán mũ côn dùng trong chế tạo máy nói chung, có đường
kính thân từ 10 đến 36 mm, cấp chính xác B và C.
Đinh tán mũ côn phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 281-86 và các yêu cầu qui định trong tiêu
chuẩn này.
Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn SEV 1024-78.
1. Kích thước đinh tán phải phù hợp với các chỉ dẫn trên hình vẽ và trong bảng 1, 2.
2. Độ nhám tất cả các bề mặt đinh tán có cấp chính xác C Ra ≤ 50m.
mm Bảng 1
Đường
kính thân
d
10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 (33) 36
Đường
kính đáy
mũ D
17 20,5 24 27 31 34 37 41 46 51 56 61
Đường
kính đỉnh
mũ d
1
10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36
Chiều
cao mũ
H
7 8 9,5 11 12 13,5 14,5 16 18 20 22 24
Bán kính
góc lượn
r, không
lớn hơn
1 1,2 1,6 2 2,5
mm Bảng 2
Đường kính thân d Chiều dài L Đường kính thân d Chiều dài L
10 16 – 80 (22) 34 – 180
12 18 – 90 24 42 – 180
(14) 20 – 110 (27) 60 – 180
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 97 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 97 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 97 9 10 713