Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Gia công và lắp dựng kết cấu thép

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ
TÊN NGHỀ: GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP
MÃ SỐ NGHỀ: .............................................................

Năm 2011.
GIỚI THIỆU CHUNG
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG:

Đối với một quốc gia công việc đánh giá chất lượng của đội ngũ lao
động là một vấn đề hết sức quan trọng.
Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã đáp ứng được mục tiêu đó ngoài ra nó
còn phản ánh nhiệm vụ, công việc của người lao động, giúp cho người lao
động có hướng phấn đấu nâng cao trình độ, đồng thời làm c ơ s ở cho vi ệc
tuyển dụng, đào tạo ở các cơ sở.
Ngày 15 tháng 6 năm 2009 phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội về việc xây dựng bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia. Bộ Xây
dựng có Quyết định số 672/QĐ - BXD thành lập các Ban chủ nhiệm xây dựng
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề với nhóm nghề Xây dựng. ”Nghề gia công và lắp
dựng kết cấu thép” đã được thành lập có 9 thành viên với nhiệm vụ ch ỉnh sửa
và hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề “Gia công và lắp dựng k ết c ấu
thép” thành quả của Dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề đã xây dựng.
Các bước công việc chính đã được triển khai và thực hiện:
1. Từ 13/7 đến 28/8/2009 thu thập tài liệu thông tin liên quan đến xây
tiêu chuẩn kỹ năng nghề Gia công và lắp dựng kết cấu thép.
2. Từ 03/9 đến 30/9/2009 nghiên cứu, điều tra kh ảo sát bổ sung quy
trình sản xuất, vị trí việc làm của nghề (Xây dựng phiếu điều tra, tiến hành
khảo sát, nghiên cứu chỉnh sửa…).
Các cơ sở sản xuất mà nhóm đã tiến hành khảo sát:
- Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng COMA 5.
- Các công ty của tổng công ty lắp máy Việt nam.
- Công ty Cổ phần đầu tư công nghiệp VICON.
- Các đơn vị sản xuất kinh doanh có liên quan đến ngh ề Gia công
lắp dựng kết cấu thép.
3. Từ 01/10 đến 09/10/2009 Xây dựng danh mục công việc theo b ậc
trình độ kỹ năng: lấy ý kiến các chuyên gia qua các m ẫu kh ảo sát, nghiên c ứu
xây dựng…
4. Từ 05/10 đến 25/10/2009 điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh bộ Tiêu
chuẩn kỹ năng nghề: bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc, hoàn thi ện
theo mẫu định dạng ban hành kèm theo quyết định 09/200/QĐ - BLĐTBXH
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
5. Tháng 11/2009 hội thảo khoa học và dự tập huấn thẩm định
Ngày nay cách mạng khoa học và công nghệ phát triển vô cùng nhanh
chóng do đó thời gian sử dụng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề đ ược giới h ạn trong
thời gian đến 2015, tuỳ theo lĩnh vực của nghề mà các Tiêu chu ẩn k ỹ năng
nghề được xem xét, điều chỉnh, bổ sung cập nhật nhằm đáp ứng những thay
đổi về công nghệ phù hợp yêu cầu thực tế xã hội.
Trong suốt quá trình ...
TIÊU CHU N K NĂNG NGH
TÊN NGH: GIA CÔNG VÀ L P D NG K T C U THÉP
MÃ S NGH : .............................................................
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Gia công và lắp dựng kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Gia công và lắp dựng kết cấu thép - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Gia công và lắp dựng kết cấu thép 9 10 207