Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn kỹ thuật các loại module

Được đăng lên bởi alicealicetran1
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 7:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ GIAO DIỆN QUANG CHO THIẾT BỊ KẾT NỐI MẠNG SDH
National technical regulation
on optical interfaces for network interconnection equipments
relating to the Synchronous Digital Hierarchy

HÀ NỘI - 2010

QCVN 7:2010/BTTTT
MỤC LỤC
1. QUY ĐỊNH CHUNG ..................................................................................................... 5
1.1. Phạm vi áp dụng .................................................................................................. 5
1.3. Tài liệu viện dẫn ................................................................................................... 5
1.4. Giải thích từ ngữ .................................................................................................. 6
1.5. Các chữ viết tắt .................................................................................................... 8
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ................................................................................................9
2.1. Quy định chung .................................................................................................... 9
2.1.1. Tham số kỹ thuật ........................................................................................... 9
2.1.2. Phân loại giao diện quang ............................................................................. 9
2.2. Chỉ tiêu giao diện quang đối với hệ thống SDH không sử dụng khuếch đại
quang ........................................................................................................................ 11
2.2.1. Đối với hệ thống STM-1 ............................................................................... 11
2.2.2. Đối với hệ thống STM-4 ............................................................................... 14
2.2.3. Đối với hệ thống STM-16 ............................................................................. 16
2.2.4. Đối với hệ thống STM-64 ............................................................................. 19
2.3. Chỉ tiêu giao diện quang đối với các hệ thống SDH có sử dụng khuếch đại
quang ........................................................................................................................ 20
2.3.1. Đối với hệ thống STM-4 ............................................................................... 20
2.3.2. Đối với hệ thống STM-16 ............................................................................. 22
2.3.3. Đố...
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
QCVN 7:2010/BTTTT
QUY CHUN K THUT QUC GIA
V GIAO DIN QUANG CHO THIT B KT NI MNG SDH
National technical regulation
on optical interfaces for network interconnection equipments
relating to the Synchronous Digital Hierarchy
HÀ NI - 2010
Tiêu chuẩn kỹ thuật các loại module - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn kỹ thuật các loại module - Người đăng: alicealicetran1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tiêu chuẩn kỹ thuật các loại module 9 10 756