Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn nghiệm thu mặt đường Bê Tông Nhựa 24998

Được đăng lên bởi Vinh Nguyen
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1861 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiªu chuÈn ngµnh
Céng hoµ x· héi
chñ nghÜa viÖt nam
Bé

Quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng vµ
nghiÖm thu mÆt ®êng bª t«ng nhùa

Yªu cÇu kü thuËt

22TCN 249-98

Cã hiÖu lùc tõ: 15/9/1998

giao th«ng vËn t¶i

I. Quy ®Þnh chung

1.1. Quy tr×nh nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kü thuËt vÒ vËt liÖu vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o
hçn hîp bª t«ng nhùa, c«ng nghÖ thi c«ng, kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu c¸c líp mÆt
®êng bª t«ng nhùa theo ph¬ng ph¸p r¶i nãng.
1.2. Quy tr×nh nµy ¸p dông cho viÖc lµm míi, söa ch÷a, n©ng cÊp mÆt ® êng «t«, ®êng
phè, bÕn b·i, qu¶ng trêng vµ thay thÕ tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN - 22 - 90.
§èi víi bª t«ng r¶i nhùa nãng cã dïng c¸c chÊt phô gia kh¸c nhau, bª t«ng nhùa ®óc,
bª t«ng nhùa dïng cho c¸c líp cã tÝnh n¨ng ®Æc biÖt (nh líp bª t«ng nhùa siªu máng, líp
bª t«ng nhùa t¹o nh¸m, líp bª t«ng nhùa tho¸t níc v.v..) cã quy ®Þnh riªng.
1.3. Hçn hîp bª t«ng nhùa ®îc chÕ t¹o b»ng c¸c vËt liÖu ®¸, c¸t, bét kho¸ng (cã hoÆc
kh«ng) vµ nhùa bitum ë tr¹ng th¸i nãng trong bé thiÕt bÞ cña tr¹m bª t«ng trén nhùa cã
thÓ ®îc khèng chÕ chÆt chÏ theo quy ®Þnh c¸c tû lÖ cña c¸c thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng
nhùa.
II. Ph©n lo¹i bª t«ng nhùa vµ c¸c yªu cÇu vÒ chØ tiªu c¬ lý cña bª t«ng
nhùa

2.1. Ph©n lo¹i
2.1.1. C¨n cø vµo cì h¹t lín nhÊt danh ®Þnh cña cÊp phèi ®¸ (t¬ng øng cì sµng trßn
tiªu chuÈn mµ cì sµng nhá h¬n s¸t ngay díi nã cã lîng sãt tÝch luü lín h¬n 5%), bª t«ng r¶i
nhùa nãng ®îc ph©n ra 4 lo¹i: bª t«ng nhùa h¹t nhá, bª t«ng nhùa h¹t trung, bª t«ng nhùa
h¹t lín vµ bª t«ng nhùa c¸t. Xem b¶ng II-1.
2.1.2. Theo ®é rçng cßn d bª t«ng nhùa ®îc ph©n ra hai lo¹i:
- Bª t«ng nhùa chÆt (BTNC) cã ®é rçng da tõ 3% ®Õn 6% thÓ tÝch. Trong thµnh phÇn
hçn hîp b¾t buéc ph¶i cã bét kho¸ng. Xem b¶ng II-2a.
- Bª t«ng nhùa rçng (BTNR) cã ®é rçng cßn d tõ lín h¬n 6% ®Õn 10% thÓ tÝch, vµ chØ
dïng lµm líp díi cña mÆt ®êng bª t«ng nhùa hai líp, hoÆc lµm líp mãng. Xem b¶ng II-2b.
237

B¶ng II-1
Thµnh phÇn cÊp phèi c¸c cì h¹t cña hçn hîp bª t«ng nhùa r¶i nãng
Lo¹i

Cì

VÞ trÝ

bª

h¹t

cña

t«ng nhùa

lín

c¸c

nhÊt

líp BTN

Lîng lät qua sµng %
40

31,5

25

20

15

1(1/4)

1

3/4

5/8

1/2

10

5

2,5

Lîng
1,25

0,63

0,315

0,14

0,071

nhùa

N o8

N o35

N o50

N 0 100

N o200

theo

Theo sµng ASTM (inch)

Danh

5/16

N o5

N o10

tÝnh

Theo sµng ASTM (mm)

®Þnh

31,5

25,0

19,0

16,0

%

12,5

8,0

4,0

2,0

1,0

0,5

0,3

0,16

0,075

cèt kiÖu

100

95-100

43-57

31-44

22-33

16-24

12-18

8-13

6-11

5,5-6,5

100

95-100

65-75

43-57

31-44

22-33

16-24

12-18

8-13

6-11

5,5-6,5

100...
Tiªu chuÈn ngµnh
Céng hoµ x· héi
chñ nghÜa vt nam
Quy tr×nh c«ng ng thi c«ng vµ
nghiÖm thu t ®êng bª t«ng nhùa
22TCN 249-98
giao tng vËn ti
Yªu cÇu kü tht Cã hiÖu lùc : 15/9/1998
I. Quy ®Þnh chung
1.1. Quy tr×nh y quy ®Þnh nng yªu cÇu kü thuËt vÒ vËt lu vµ ng ng chÕ t¹o
hçn hîp t«ng nhùa, c«ng ng thi ng, kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu c¸c líp mÆt
®êng bª t«ng na theo ph¬ng ph¸p r¶i ng.
1.2. Quy tnh nµy ¸p dông cho viÖc lµm míi, a ca, ng cÊp mÆt ®êng «t«, ®êng
phè, ni, qu¶ng trêng thay t tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN - 22 - 90.
§èi víi t«ng r¶i nhùa nãng cã ng c¸c chÊt phô gia kh¸c nhau, ng nhùa ®óc,
t«ng na ng cho c¸c líp tÝnh n¨ng ®Æc biÖt (nh p bª t«ng nhùa siªu máng, líp
bª t«ng nhùa t¹o nh¸m, líp bª t«ng nhùa tho¸t níc v.v..) cã quy ®Þnh riªng.
1.3. Hçn hîp ng nhùa ®îc c t¹o b»ng c¸c vËt liÖu ®¸, c¸t, bét kho¸ng (cã hoÆc
kh«ng) nhùa bitum ë tr¹ng th¸i ng trong thiÕt cña tr¹m bª t«ng trén nhùa
thÓ ®îc kng c chÆt c theo quy ®Þnh c¸c tû lÖ a c thµnh phÇn hçn hîp t«ng
nhùa.
II. Ph©n li ng nhùa c¸c yªu u chØ tiªu a t«ng
na
2.1. Ph©n lo¹i
2.1.1. C¨n cø vµo h¹t lín nhÊt danh ®Þnh a cÊp phèi ®¸ (t¬ng øng sµng tn
tiªu chuÈncì sµng nhá h¬n s¸t ngay díi nã cã lîng sãt tÝch luün h¬n 5%), t«ng r¶i
nhùa nãng ®îc ph©n ra 4 lo¹i: bª t«ng nhùa h¹t nhá, bª t«ng nhùat trung, t«ng nhùa
h¹t lín t«ng nhùat. Xem b¶ng II-1.
2.1.2. Theo ®é rçngn d bª t«ng nhùa ®îc ph©n ra hai lo¹i:
- t«ng nhùa chÆt (BTNC) ®é ng da 3% ®Õn 6% thÓ tÝch. Trong thµnh phÇn
hçn hîp b¾t buéc ph¶ibét kho¸ng. Xem b¶ng II-2a.
- ng nhùa rçng (BTNR) ®é rçng n d n n 6% ®Õn 10% thÓ tÝch, c
ng lµm líp díi cña mÆt ®êng bª t«ng nhùa hai líp, hoÆc lµm líp mãng. Xem ng II-2b.
237
Tiêu chuẩn nghiệm thu mặt đường Bê Tông Nhựa 24998 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn nghiệm thu mặt đường Bê Tông Nhựa 24998 - Người đăng: Vinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiêu chuẩn nghiệm thu mặt đường Bê Tông Nhựa 24998 9 10 24