Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn PCCC

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen Van
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 1 lần
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 2622 : 1995
Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh - Yªu cÇu
thiÕt kÕ
Fire prevention and protection for buildings and structures -
Design requirements
1.
Ph¹m vi ¸p dông
Tiªu chuÈn nµy lµ b¾t buéc ¸p dông. Cho phÐp ¸p dông thªm c¸c tiªu chuÈn kh¸c khi
cã ®¶m b¶o tr×nh ®é kÜ thuËt vµ an toµn cao h¬n quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy.
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ phßng ch¸y vµ chèng ch¸y ( viÕt t¾t
lµ PCCC) khi thiÕt kÕ, x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o nhµ vµ c«ng tr×nh còng nh| khi thÈm
®Þnh thiÕt kÕ vµ xÐt quyÕt ®Þnh ®|a nhµ, c«ng tr×nh vµo sö dông.
Khi thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh ngoµi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy,
cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cã liªn quan ë c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh kh¸c.
C¸c c«ng tr×nh ®Æc thï chuyªn ngµnh cã yªu cÇu PCCC ®Æc biÖt cã nh÷ng quy ®Þnh
PCCC riªng, vÝ dô: kho chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y, dÔ næ, kho chøa c¸c hãa chÊt ®éc h¹i.
C¸c c«ng tr×nh trªn chØ ¸p dông mét sè quy ®Þnh thÝch hîp cña tiªu chuÈn nµy.
C¸c c«ng tr×nh t¹m thêi, cã thêi gian sö dông kh«ng qu¸ 5 n¨m chØ ¸p dông phÇn lèi
tho¸t n¹n vµ tham kh¶o c¸c phÇn kh¸c cña tiªu chuÈn nµy.
2. Quy ®Þnh chung
2.1. ThiÕt kÕ ng«i nhµ, c«ng tr×nh, côm c«ng tr×nh, kÓ c c«ng tr×nh do n|íc ngoµi thiÕt kÕ,
®Çu t|, phi ¸p dông c¸c yªu cÇu PCCC vµ phi ®|îc tháa thuËn vÒ néi dung nµy víi c
quan PCCC.
2.2. Ng«i nhµ vµ c«ng tr×nh ®|îc chia thµnh 5 bËc chÞu löa I, II, III, IV, V. BËc chÞu löa
cña ng«i nhµ vµ c«ng tr×nh ®|îc x¸c ®Þnh theo giíi h¹n chÞu löa cña c¸c cÊu kiÖn x©y
dùng chñ yÕu cña nã. Xem b¶ng 2.
2.3. C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®|îc chia thµnh s¸u ng s¶n xuÊt theo møc ®é
nguy hiÓm vÒ ch¸y vµ næ cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt cña c¸c chÊt nguyªn
liÖu ®Æt trong nã theo b¶ng l.
Tiêu chuẩn PCCC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn PCCC - Người đăng: Tuan Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tiêu chuẩn PCCC 9 10 831