Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn quốc gia - phương pháp thử nghiệm hiện trường bảng tải trong tĩnh ép dọc trục

Được đăng lên bởi Tuannguyen Vo
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9393:2012
CỌC - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG BẢNG TẢI TRỌNG TĨNH ÉP DỌC
TRỤC
Piles - Standard test method in situ for piles under axial compressive load
Lời nói đầu
TCVN 9393:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 269:2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9393:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây
dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.
CỌC - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG BẢNG TẢI TRỌNG TĨNH ÉP DỌC
TRỤC
Piles - Standard test method in situ for piles under axial compressive load
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh dọc trục áp
dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi
công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi...) trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn
không áp dụng cho thí nghiệm cọc tre, cọc cát và trụ vật liệu rời.
2. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
2.1
Cọc thí nghiệm (Testing piles)
Cọc được chọn trong số các cọc của móng công trình hoặc thi công riêng phục vụ mục đích thí
nghiệm.
2.2
Hệ gia tải (Loading system)
Hệ thống thiết bị để tạo tải trọng tác dụng lên đầu cọc thí nghiệm.
2.3
Hệ phản lực (Reaction system)
Hệ thống thiết bị dùng làm phản lực (để neo giữ, làm đối trọng) khi gia tải.
2.4
Tải trọng giới hạn (Failure load)
Tải trọng lớn nhất của cọc chịu được thời điểm xảy ra phá hoại và được xác định theo một giới
hạn quy ước nào đó.
2.5
Tải trọng cho phép (Allowable load)

Tải trọng của cọc tính theo điều kiện đất nền hoặc vật liệu cọc, bằng tải trọng giới hạn chia cho
hệ số an toàn.
2.6
Tải trọng thiết kế (Design load)
Tải trọng làm việc dự kiến của cọc theo thiết kế.
2.7
Ồn định quy ước (Settlement stability)
Trạng thái ổn định khi độ lún của cọc được xem là đã tắt (ổn định).
3. Quy định chung
3.1. Thí nghiệm cọc bằng phương pháp tải trọng tĩnh ép dọc trục (sau đây gọi là thí nghiệm nén
tĩnh cọc) có thể được thực hiện ở giai đoạn: thăm dò thiết kế và kiểm tra chất lượng công trình.
3.2. Thí nghiệm nén tĩnh cọc ở giai đoạn thăm dò thiết kế (sau đây gọi là thí nghiệm thăm dò)
được tiến hành trước khi thi công cọc đại trà nhằm xác định các số liệu cần...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9393:2012
CỌC - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG BẢNG TẢI TRỌNG TĨNH ÉP DỌC
TRỤC
Piles - Standard test method in situ for piles under axial compressive load
Lời nói đầu
TCVN 9393:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 269:2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9393:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây
dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.
CỌC - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG BẢNG TẢI TRỌNG TĨNH ÉP DỌC
TRỤC
Piles - Standard test method in situ for piles under axial compressive load
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh dọc trục áp
dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi
công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi...) trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn
không áp dụng cho thí nghiệm cọc tre, cọc cát và trụ vật liệu rời.
2. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
2.1
Cọc thí nghiệm (Testing piles)
Cọc được chọn trong số các cọc của móng công trình hoặc thi công riêng phục vụ mục đích thí
nghiệm.
2.2
Hệ gia tải (Loading system)
Hệ thống thiết bị để tạo tải trọng tác dụng lên đầu cọc thí nghiệm.
2.3
Hệ phản lực (Reaction system)
Hệ thống thiết bị dùng làm phản lực (để neo giữ, làm đối trọng) khi gia tải.
2.4
Tải trọng giới hạn (Failure load)
Tải trọng lớn nhất của cọc chịu được thời điểm xảy ra phá hoại và được xác định theo một giới
hạn quy ước nào đó.
2.5
Tải trọng cho phép (Allowable load)
Tiêu chuẩn quốc gia - phương pháp thử nghiệm hiện trường bảng tải trong tĩnh ép dọc trục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn quốc gia - phương pháp thử nghiệm hiện trường bảng tải trong tĩnh ép dọc trục - Người đăng: Tuannguyen Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiêu chuẩn quốc gia - phương pháp thử nghiệm hiện trường bảng tải trong tĩnh ép dọc trục 9 10 37