Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10308:2014

Được đăng lên bởi Thien le Quoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 905 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 10308 : 2014
GỐI CẦU CAO SU CỐT BẢN THÉP KHÔNG CÓ TẤM TRƯỢT TRONG CẦU ĐƯỜNG BỘ - YÊU
CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
Elastormeric bridge with steel plates without slinding plate in the highway bridge - Specifications
and test methods
Lời nói đầu
TCVN 10308:2014 do Tổng cục Đường bộ biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
GỐI CẦU CAO SU CỐT BẢN THÉP KHÔNG CÓ TẤM TRƯỢT TRONG CẦU ĐƯỜNG BỘ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
Elastormeric bridge with steel plates without slinding plate in the highway bridge Specifications and test methods
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho chế tạo và nghiệm thu gối cầu cao su cốt bản thép không có
tấm trượt dùng trong công trình cầu cấp lll và cấp lV trên đường bộ, có thể tham khảo áp dụng
cho cầu đường sắt.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện
dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm
công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 1765:1975, Thép cacbon - Kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật;
TCVN 4509:2006, Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất ứng suất - giãn dài khi
kéo;
TCVN 4867:1989, Cao su lưu hóa - Xác định độ bám dính với kim loại - Phương pháp một tấm;
TCVN 1595-1:2007, Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ cứng ấn lõm - Phần 1:
Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng (độ cứng Shore);
TCVN 2229:2007, Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Phép thử già hóa nhanh và độ chịu nhiệt;
AASHTO M270M, Standard Specification for Structural Steel for Bridges (Tiêu chuẩn kỹ thuật
thép kết cấu cầu);
ASTM A 240M, Standard Specification for Heat - Resisting Chromium and Chromium - Nickel
Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Presure Vessels (Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thép tấm,
thép lá và thép dải pha crôm chịu nhiệt và thép không gỉ cho các bình chịu áp suất);
ASTM D395 - 03(2008), Standard Test Methods for Rubber Property - Compression Set (Phương
pháp thử tiêu chuẩn đặc tính của cao su - Biến dạng nén dư);
ASTM A 709 M, Standard Specification for Structural Steel for Bridges (Tiêu chuẩn kỹ thuật thép
kết cấu cầu);
ISO 1431-1:2012, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Resistance to ozone cracking (Cao su,
lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Sức kháng nứt ozon).
3. Thuật ngữ và định nghĩa
3.1. Gối cầu

Gối...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 10308 : 2014
GỐI CẦU CAO SU CỐT BẢN THÉP KHÔNG CÓ TẤM TRƯỢT TRONG CẦU ĐƯỜNG BỘ - YÊU
CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
Elastormeric bridge with steel plates without slinding plate in the highway bridge - Specifications
and test methods
Lời nói đầu
TCVN 10308:2014 do Tổng cục Đường bộ biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
GỐI CẦU CAO SU CỐT BẢN THÉP KHÔNG CÓ TẤM TRƯỢT TRONG CẦU ĐƯỜNG BỘ -
YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
Elastormeric bridge with steel plates without slinding plate in the highway bridge -
Specifications and test methods
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho chế tạo và nghiệm thu gối cầu cao su cốt bản thép không có
tấm trượt dùng trong công trình cầu cấp lll và cấp lV trên đường bộ, có thể tham khảo áp dụng
cho cầu đường sắt.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện
dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm
công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 1765:1975, Thép cacbon - Kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật;
TCVN 4509:2006, Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất ứng suất - giãn dài khi
kéo;
TCVN 4867:1989, Cao su lưu hóa - Xác định độ bám dính với kim loại - Phương pháp một tấm;
TCVN 1595-1:2007, Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ cứng ấn lõm - Phần 1:
Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng (độ cứng Shore);
TCVN 2229:2007, Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Phép thử già hóa nhanh và độ chịu nhiệt;
AASHTO M270M, Standard Specification for Structural Steel for Bridges (Tiêu chuẩn kỹ thuật
thép kết cấu cầu);
ASTM A 240M, Standard Specification for Heat - Resisting Chromium and Chromium - Nickel
Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Presure Vessels (Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thép tấm,
thép lá và thép dải pha crôm chịu nhiệt và thép không gỉ cho các bình chịu áp suất);
ASTM D395 - 03(2008), Standard Test Methods for Rubber Property - Compression Set (Phương
pháp thử tiêu chuẩn đặc tính của cao su - Biến dạng nén dư);
ASTM A 709 M, Standard Specification for Structural Steel for Bridges (Tiêu chuẩn kỹ thuật thép
kết cấu cầu);
ISO 1431-1:2012, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Resistance to ozone cracking (Cao su,
lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Sức kháng nứt ozon).
3. Thuật ngữ và định nghĩa
3.1. Gối cầu
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10308:2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10308:2014 - Người đăng: Thien le Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10308:2014 9 10 815