Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8463:2010 GS 2/3-23:2005

Được đăng lên bởi thinhtranddc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8463:2010
GS 2/3-23:2005
ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN TRONG ĐƯỜNG TRẮNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP
QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ
The determination of arsenic in white sugar by atomic absorption spectroscopy
Lời nói đầu
TCVN 8463:2010 và TCVN 8464:2010 thay thế TCVN 7275:2003;
TCVN 8463:2010 hoàn toàn tương đương với GS 2/3-23:2005;
TCVN 8463:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F 18 Đường, sản phẩm đường
và mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố.
ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN TRONG ĐƯỜNG TRẮNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP
QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ
The determination of arsenic in white sugar by atomic absorption spectroscopy
1. Phạm vi áp dụng
Phương pháp này áp dụng cho tất cả các loại đường trắng, đường đặc biệt có chứa đến 0,3
mg/kg asen, với giới hạn dưới của phương pháp là 1 g/kg.
2. Nguyên tắc
Mẫu được phân hủy ướt để loại bỏ chất hữu cơ có trong mẫu. Phân tích dung dịch thu được
bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (HGA AAS) ở bước sóng 193,7 nm đối với
asen, có hiệu chỉnh nền. Đối với asen, magie nitrat được sử dụng làm chất bổ chính nền để loại
bỏ các chất gây nhiễu trong giai đoạn nguyên tử hóa. Hiệu chuẩn bằng cách so sánh trực tiếp
với các chất chuẩn.
3. Thuốc thử
CẢNH BÁO VÀ CHÚ Ý VỀ AN TOÀN- Những người sử dụng phương pháp này cần tuân
thủ quy định quốc gia về an toàn và đảm bảo sức khỏe trước khi tiếp xúc với các thuốc
thử này.
Chỉ sử dụng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích. Sử dụng nước cất hoặc nước đã loại ion có
độ dẫn điện nhỏ hơn 5S/cm.
3.1. Axit nitric đậm đặc, (20  1,42 g/ml).
3.2. Axit nitric 50% (phần thể tích)
Cho 50 ml axit nitric đậm đặc vào 50 ml nước cất và trộn đều.
3.3. Axit nitric 5% (phần thể tích)
Thêm 25 ml axit nitric đậm đặc vào 200 ml nước cất, trộn đều và thêm nước đến 500 ml.
3.4. Dung dịch axit sulfuric, 20 g/100 ml
Cẩn thận cho 20 g axit sunfuric đậm đặc (20  1,84 g/ml) vào 40 ml nước cất, trộn đều và thêm
nước đến 100 ml.
3.5. Dung dịch axit sulfuric, 1g/100 ml.

Pha loãng 5 ml dung dịch axit sulfuric 20g/100ml (3.4) vào 100 ml nước cất.
3.6. Dung dịch kali hydroxit, 20 g/100 ml.
Hòa tan 20 g kali hydroxit trong nước cất và thêm nước đến 100 ml.
3.7. Hydro peroxit, xấp xỉ 30 g/100 ml.
3.8. Dung dịch magie nitrat, xấp xỉ 0,4g/100ml.
Hòa tan 2,0 g magie nitrat trong nước cất và thêm nước cất đến 500 ml.
3.9. Dung dịch gốc asen, 1 000 mg/l
Có thể sử dụng dung dịch có bán sẵn hoặc hòa tan 1,320 g asen oxit trong d...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8463:2010
GS 2/3-23:2005
ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN TRONG ĐƯỜNG TRẮNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP
QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ
The determination of arsenic in white sugar by atomic absorption spectroscopy
Lời nói đầu
TCVN 8463:2010 và TCVN 8464:2010 thay thế TCVN 7275:2003;
TCVN 8463:2010 hoàn toàn tương đương với GS 2/3-23:2005;
TCVN 8463:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F 18 Đường, sản phẩm đường
và mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố.
ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN TRONG ĐƯỜNG TRẮNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP
QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ
The determination of arsenic in white sugar by atomic absorption spectroscopy
1. Phạm vi áp dụng
Phương pháp này áp dụng cho tất cả các loại đường trắng, đường đặc biệt có chứa đến 0,3
mg/kg asen, với giới hạn dưới của phương pháp là 1 g/kg.
2. Nguyên tắc
Mẫu được phân hủy ướt để loại bỏ chất hữu cơ có trong mẫu. Phân tích dung dịch thu được
bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (HGA AAS) ở bước sóng 193,7 nm đối với
asen, có hiệu chỉnh nền. Đối với asen, magie nitrat được sử dụng làm chất bổ chính nền để loại
bỏ các chất gây nhiễu trong giai đoạn nguyên tử hóa. Hiệu chuẩn bằng cách so sánh trực tiếp
với các chất chuẩn.
3. Thuốc thử
CẢNH BÁO VÀ CHÚ Ý VỀ AN TOÀN- Những người sử dụng phương pháp này cần tuân
thủ quy định quốc gia về an toàn và đảm bảo sức khỏe trước khi tiếp xúc với các thuốc
thử này.
Chỉ sử dụng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích. Sử dụng nước cất hoặc nước đã loại ion có
độ dẫn điện nhỏ hơn 5S/cm.
3.1. Axit nitric đậm đặc, (
20
1,42 g/ml).
3.2. Axit nitric 50% (phần thể tích)
Cho 50 ml axit nitric đậm đặc vào 50 ml nước cất và trộn đều.
3.3. Axit nitric 5% (phần thể tích)
Thêm 25 ml axit nitric đậm đặc vào 200 ml nước cất, trộn đều và thêm nước đến 500 ml.
3.4. Dung dịch axit sulfuric, 20 g/100 ml
Cẩn thận cho 20 g axit sunfuric đậm đặc (
20
1,84 g/ml) vào 40 ml nước cất, trộn đều và thêm
nước đến 100 ml.
3.5. Dung dịch axit sulfuric, 1g/100 ml.
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8463:2010 GS 2/3-23:2005 - Trang 2
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8463:2010 GS 2/3-23:2005 - Người đăng: thinhtranddc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8463:2010 GS 2/3-23:2005 9 10 603