Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn thiết kế âu tàu

Được đăng lên bởi nguyen viet kien
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9144 : 2012
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU
Hydraulic structure - Requirement for Navigation Locks Design
Lời nói đầu
TCVN 9144 : 2012 được chuyển đổi từ tài liệu “Chỉ dẫn thiết kế âu tàu được biên soạn trên cơ sở
phát triển chương trình
. 1-62 Công trình thủy lợi trên sông các quy tắc thiết kế cơ
bản” theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a
khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9144 : 2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU
Hydraulic structure - Requirement for Navigation Locks Design
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế âu tàu mới, sửa chữa thuộc các công
trình thủy lợi, thủy điện trên sông như đập dâng, đập hồ chứa và các đoạn kênh dẫn gần âu tàu
thuyền nằm trên các đường thủy nội địa.
Khi thiết kế các âu tàu xây dựng ở vùng có động đất, có cac-tơ (Karst) phải xét đến các yêu cầu
bổ sung đối với việc xây dựng các đội công trình thủy lợi trong những điều kiện đó.
2. Tài liệu viện dẫn
TCVN 8214 : 2009 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện
TCVN 4116 : 1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình Thủy công - Tiêu chuẩn thiết
kế.
TCVN 8421 : 2010 Công trình thủy lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu.
TCVN 8215 : 2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế thiết bị quan trắc - Cụm
công trình đầu mối.
TCVN 9143 : 2012 Công trình thủy lợi - Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền
không phải là đá.
TCVN 4253 : 2012 Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế
TCVN 4054 : 2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.
TCVN 5664 : 1992 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
TCVN 2737 : 1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXDVN 375-2006 Thiết kế công trình chịu động đất1
TCN 272-05 Tiêu chuẩn thiết kế cầu 20051.
3. Các thuật ngữ
3.1. Cảng trước (front port)
Khu nước trước bến được bảo vệ kể liền với âu về phía thượng lưu (phía hồ chứa) ở phía trong
các công trình chắn sóng, phục vụ cho việc sắp xếp lại các đoàn tàu, cho tàu đỗ khi bão và trước
lúc qua âu, đồng thời để cho các đoàn tàu vào và ra được an toàn và thuận lợi.
3.2. Vũng...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9144 : 2012
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU
Hydraulic structure - Requirement for Navigation Locks Design
Lời nói đầu
TCVN 9144 : 2012 được chuyển đổi từ tài liệu “Chỉ dẫn thiết kế âu tàu được biên soạn trên cơ sở
phát triển chương trình . 1-62 Công trình thủy lợi trên sông các quy tắc thiết kế cơ
bản” theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a
khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9144 : 2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố.
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU
Hydraulic structure - Requirement for Navigation Locks Design
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế âu tàu mới, sửa chữa thuộc các công
trình thủy lợi, thủy điện trên sông như đập dâng, đập hồ chứa và các đoạn kênh dẫn gần âu tàu
thuyền nằm trên các đường thủy nội địa.
Khi thiết kế các âu tàu xây dựng ở vùng có động đất, có cac-tơ (Karst) phải xét đến các yêu cầu
bổ sung đối với việc xây dựng các đội công trình thủy lợi trong những điều kiện đó.
2. Tài liệu viện dẫn
TCVN 8214 : 2009 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện
TCVN 4116 : 1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình Thủy công - Tiêu chuẩn thiết
kế.
TCVN 8421 : 2010 Công trình thủy lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu.
TCVN 8215 : 2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế thiết bị quan trắc - Cụm
công trình đầu mối.
TCVN 9143 : 2012 Công trình thủy lợi - Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền
không phải là đá.
TCVN 4253 : 2012 Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế
TCVN 4054 : 2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.
TCVN 5664 : 1992 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
TCVN 2737 : 1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXDVN 375-2006 Thiết kế công trình chịu động đất
1
TCN 272-05 Tiêu chuẩn thiết kế cầu 2005
1
.
3. Các thuật ngữ
3.1. Cảng trước (front port)
Khu nước trước bến được bảo vệ kể liền với âu về phía thượng lưu (phía hồ chứa) ở phía trong
các công trình chắn sóng, phục vụ cho việc sắp xếp lại các đoàn tàu, cho tàu đỗ khi bão và trước
lúc qua âu, đồng thời để cho các đoàn tàu vào và ra được an toàn và thuận lợi.
3.2. Vũng tàu trước (arrange areas)
Phần khu nước trước bến của vũng tàu dùng để sắp xếp lại các tàu, bè.
3.3. Lượng nước bị choán chỗ của tàu (Volume displaced)
Khối lượng nước tính bằng tấn (T) bị thân tàu choán chỗ khi nổi (ở trạng thái không tải hoặc có
tải).
1
Tiêu chuẩn quốc gia khi chuyển đổi tương ứng
Tiêu chuẩn thiết kế âu tàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn thiết kế âu tàu - Người đăng: nguyen viet kien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Tiêu chuẩn thiết kế âu tàu 9 10 233