Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện

Được đăng lên bởi ngothithom
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1725 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện
1 Các công trình Thuỷ lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế. TCVN5060-90
2 Hệ thống kênh tưới-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4118-85 - 889/UBXD 12/11/85
Viện KS -TK-TL
3 Nền các công trình thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4253-86 - 887/UBXD
12/11/85 Trường ĐHTL
4 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN411685 - 888/UBXD 12/11/85 Viện KS -TK-TL
5 Quy phạm thiết kế đập đất đầm nén. QPTL.11.77 - 543KHKT/QĐ 27/12/77
Viện KS -TK-TL T.Điên
6 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. 14TCN-11-85 QPTL.C5.75
1129TL/QĐ 10/8/76 Vụ kỹ thuật
7 Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn. 14TCN-7-85 - QPTL.C8.76 Bộ thuỷ lợi
Năm 71 Vụ kỹ thuật
8 Đường viền dưới đất của đập trên nền không phải là đá - Quy trình thiết kế.
14TCN-58-88 - 88TL/QĐ 16/2/88 Viện KS -TK-TL
9 Quy phạm thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. 14TCN-30-85 QPTL.C3.75 2851TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật
10 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài dẫn nước.
14TCN-26-85 - TL.C1.75 592QĐ/KT 30/6/75 Dịch từ TY u H.34-55 của L.xô
11 Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thuỷ lợi ( do sóng và tầu ).
14TCN-28-85 QPTL.C1.78
12 Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu. 14TCN-8-85 - QPTL.C1.75
2854TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật
13 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thuỷ công. TCXD.57.73 - 261UB/KTh 15/8/73 Dịch từ CH u II.II.1.10.65 của L.xô cũ

14 Quy trình thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công (tập I,II,III).
14TCN-54-87 - Vụ kỹ thuật Năm 89 Vụ kỹ thuật
15 Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép. 14TCN-56-88 - 740QĐ/KT 30/9/88
Viện KS -TK-TL
16 Đường thi công công trình thuỷ lợi-Quy phạm thiết kế. 14TCN-43-85 632QĐ/KT 1986 Viện KS -TK-TL
17 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi. 14TCN-57-88 783TL/QĐ 15/10/88 Viện KS -TK-TL
18 Quy trình tính toán thuỷ lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do
dòng phun. 14TCN-81-90 - 720TL/QĐ 3/10/91 Viện KS -TK-TL
19 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tiêu cho ruộng lúa. 14TCN-60-88 - 867QĐ/KT
9/1/88 Trường ĐHTL
20 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tưới cho ruộng lúa. 14TCN-61-92 - 895QĐ/KT
27/8/92 Trường ĐHTL
21 Chỉ dẫn thiết kế các công trình lấy nước trên sông bằng đập cột nước thấp cho
hệ thống tưới. Năm 1983 - bộ thuỷ lợi Năm 1983 Vụ kỹ thuật
22 Hồ chứa vùng đồi. Năm 1976 Vụ kỹ thuật Năm 1976 Vụ kỹ thuật
23 Sổ tay thiết kế trạm bơm vừa và nhỏ. Năm 1987 Vụ kỹ thuật Năm 1987
Nguyễn Sung - C.ty cơ điện
24 Tiêu chuẩn t...
Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện
1 Các công trình Thulợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế. TCVN5060-90
2 Hthống kênh tưới-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4118-85 - 889/UBXD 12/11/85
Viện KS -TK-TL
3 Nền các công trình thucông-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4253-86 - 887/UBXD
12/11/85 Trường ĐHTL
4 Kết cấu bê tông tông cốt thép thuỷ ng-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4116-
85 - 888/UBXD 12/11/85 Vin KS -TK-TL
5 Quy phm thiết kế đập đất đầm nén. QPTL.11.77 - 543KHKT/QĐ 27/12/77
Viện KS -TK-TL T.Điên
6 Quy phm thiết kế tầng lọc ngược công trình thu công. 14TCN-11-85 -
QPTL.C5.75
1129TL/QĐ 10/8/76 Vụ kỹ thuật
7 Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn. 14TCN-7-85 - QPTL.C8.76 Bthuỷ lợi
Năm 71 Vụ kỹ thuật
8 Đường viền dưới đất của đập trên nền không phải đá - Quy trình thiết kế.
14TCN-58-88 - 88TL/QĐ 16/2/88 Viện KS -TK-TL
9 Quy phm thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. 14TCN-30-85 -
QPTL.C3.75 2851TL/QĐ 4/12/75 Vkỹ thuật
10 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài dẫn nước.
14TCN-26-85 - TL.C1.75 592QĐ/KT 30/6/75 Dịch từ TY u H.34-55 của L.xô
11 Quy phạm tải trọng và lc tác dụng lên công trình thulợi ( do sóng và tầu ).
14TCN-28-85 QPTL.C1.78
12 Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu. 14TCN-8-85 - QPTL.C1.75
2854TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật
13 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thucông. TCXD.57.73 - 261-
UB/KTh 15/8/73 Dịch từ CH u II.II.1.10.65 của L.xô cũ
Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện - Người đăng: ngothithom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện 9 10 658