Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn thiết kế đường Ô tô

Được đăng lên bởi Thai Binh Nguyen
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4054 : 2005
Xuất bản lần 3

ĐƯỜNG Ô TÔ − YÊU CẦU THIẾT KẾ
Highway − Specifications for design

HÀ NỘI − 2005

TCVN 4054 : 2005

2

TCVN 4054 : 2005
Mục lục

Trang
1

Phạm vi áp dụng ......................................................................................................... 5

2

Tài liệu viện dẫn ........................................................................................................... 5

3

Quy định chung ............................................................................................................ 6

4

Mặt cắt ngang ............................................................................................................ 10

5

Bình đồ và mặt cắt dọc ............................................................................................... 19

6

Sự phối hợp các yếu tố của tuyến .............................................................................. 25

7

Nền đường................................................................................................................. 27

8

Áo đường và kết cấu lề gia cố .................................................................................... 34

9

Thiết kế hệ thống các công trình thoát nước ............................................................... 40

10

Cầu, cống, hầm và các công trình vượt qua dòng chảy ............................................... 46

11

Nút giao thông............................................................................................................ 50

12

Trang thiết bị an toàn giao thông trên đường .............................................................. 58

13

Các công trình phục vụ............................................................................................... 60

14

Bảo vệ môi trường ..................................................................................................... 64

3

TCVN 4054 : 2005

Lời nói đầu

TCVN 4054 : 2005 thay thế TCVN 4054 : 1998.
TCVN 4054 : 2005

do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn

TCVN/TC98/SC2 Công trình giao thông đường bộ hoàn thiện ải
trên cơ sở dự thảo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải,Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và
Công nghệ ban hành.

4

TCVN 4054 : 2005

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4054 : 2005
Xuất bản lần 3

Đường ô tô − Yêu cầu thiết kế
Highway − Specifications for design
1 Phạm vi áp dụng
1.1

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạ...
TCVN
T I Ê U C H U N V I T N A M
TCVN 4054 : 2005
Xut bn ln 3
ĐƯỜNG Ô TÔ U CU THIT K
Highway Specifications for design
NI 2005
Tiêu chuẩn thiết kế đường Ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn thiết kế đường Ô tô - Người đăng: Thai Binh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Tiêu chuẩn thiết kế đường Ô tô 9 10 779