Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG CỨNG

Được đăng lên bởi bvchinh_ND
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 4091 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
MẶT ĐƯỜNG CỨNG
SPECIFICATION FOR DESIGN OF RIGID PAVEMENT

CHỈ DẪN THIẾT KẾ
MẶT ĐƯỜNG CỨNG
GUIDELINES FOR DESIGN OF RIGID PAVEMENT
(BẢN THẢO LẦN CUỐI)

DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN
CẦU VÀ ĐƯỜNG BỘ GIAI ĐOẠN 2

CÔNG TY TƯ VẤN QUỐC TẾ SMEC
Liên danh với
HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

HÀ NỘI, 4/2008

TCVN xxxx:xx

TCVN xxxx:xx

CHỈ DẪN THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG CỨNG
Mục lục

CHƯƠNG 1

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG.............................................................................5

CHƯƠNG 2

CẤU TẠO MẶT ĐƯỜNG CỨNG.................................................................7

2.1 Cơ chế của hiện tượng nứt .......................................................................................7
2.2 Chọn lựa mặt đường bê tông ..................................................................................11
2.3 Các khe nối ..............................................................................................................13
2.4 Các đoạn dẫn vào cầu .............................................................................................25
2.5 Bó vỉa .......................................................................................................................27
2.6 Sơ đồ hình học của các khe nối ..............................................................................28
2.7 Mở rộng mặt đường.................................................................................................30
2.8 Các lớp móng...........................................................................................................30
2.9 Lề đường .................................................................................................................31
CHƯƠNG 3

TÍNH TOÁN CHIỀU DẦY...........................................................................33

3.1 Phần mềm máy tính.................................................................................................33
3.2 Cường độ chịu kéo uốn. ..........................................................................................33
3.3 Xác định giá trị modun phản lực nền k bằng phương pháp đo chậu võng trên
mặt đường bê tông xi măng.....................................................................................36
CHƯƠNG 4

BẢNG CHUYỂN ĐỔI CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG .....................................41

CHƯƠNG 5

CÁC VÍ DỤ TÍNH TOÁN ............................................................................43

5.1...
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
B GIAO THÔNG VN TI
TIÊU CHUN THIT K
MT ĐƯỜNG CNG
SPECIFICATION FOR DESIGN OF RIGID PAVEMENT
CH DN THIT K
MT ĐƯỜNG CNG
GUIDELINES FOR DESIGN OF RIGID PAVEMENT
(BN THO LN CUI)
D ÁN XÂY DNG TIÊU CHUN
CU VÀ ĐƯỜNG B GIAI ĐON 2
CÔNG TY TƯ VN QUC T SMEC
Liên danh vi
HI KHKT CU ĐƯỜNG VIT NAM
HÀ NI, 4/2008
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG CỨNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG CỨNG - Người đăng: bvchinh_ND
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG CỨNG 9 10 907