Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu Chuẩn Thiết Kế Thép

Được đăng lên bởi sansiro054
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 2923 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam tcXDvn 338 : 2005
KÕt cÊu thÐp – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Steel structures – Design standard
1 Nguyªn t¾c chung
1.1 C¸c quy ®Þnh chung
1.1.1 Tiªu chuÈn nµy dïng ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng
nghiÖp. Tiªu chuÈn nµy kh«ng dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thñy lîi nh c¸c
lo¹i cÇu, c«ng tr×nh trªn ®êng, cöa van, ®êng èng, v.v...
Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp cña mét sè lo¹i c«ng tr×nh chuyªn dông nh kÕt cÊu lß cao, c«ng
tr×nh thñy c«ng, c«ng tr×nh ngoµi biÓn hoÆc kÕt cÊu thÐp cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt nh kÕt cÊu
thµnh máng, kÕt cÊu thÐp t¹o h×nh nguéi, kÕt cÊu øng lùc tríc, kÕt cÊu kh«ng gian, v.v...,
cÇn theo nh÷ng yªu cÇu riªng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngµnh.
1.1.2 KÕt cÊu thÐp ph¶i ®îc thiÕt kÕ ®¹t yªu cÇu chung quy ®Þnh trong Quy chuÈn X©y dùng ViÖt
Nam lµ ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sö dông b×nh thêng trong suèt thêi
h¹n sö dông c«ng tr×nh.
1.1.3 Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp cßn cÇn tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn t¬ng øng vÒ phßng chèng ch¸y, vÒ
b¶o vÖ chèng ¨n mßn. Kh«ng ®îc t¨ng bÒ dµy cña thÐp víi môc ®Ých b¶o vÖ chèng ¨n mßn
hoÆc n©ng cao kh¶ n¨ng chèng ch¸y cña kÕt cÊu.
1.1.4 Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp cÇn ph¶i:
TiÕt kiÖm vËt liÖu thÐp;
¦u tiªn sö dông c¸c lo¹i thÐp do ViÖt Nam s¶n xuÊt;
Lùa chän s¬ ®å kÕt cÊu hîp lÝ, tiÕt diÖn cÊu kiÖn hîp lÝ vÒ mÆt kinh tÕ - kÜ thuËt;
¦u tiªn sö dông c«ng nghÖ chÕ t¹o tiªn tiÕn nh hµn tù ®éng, hµn b¸n tù ®éng, bu l«ng
cêng ®é cao;
Chó ý viÖc c«ng nghiÖp hãa cao qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ dùng l¾p, sö dông nh÷ng liªn kÕt
dùng l¾p liªn tiÕp nh liªn kÕt mÆt bÝch, liªn kÕt bul«ng cêng ®é cao; còng cã thÓ dïng
liªn kÕt hµn ®Ó dùng l¾p nÕu cã c¨n cø hîp lÝ;
Tiêu Chuẩn Thiết Kế Thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu Chuẩn Thiết Kế Thép - Người đăng: sansiro054
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Tiêu Chuẩn Thiết Kế Thép 9 10 104