Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn trắc địa

Được đăng lên bởi linhnt1981
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9398 : 2012
CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU CHUNG
Surveying in construction - General requirements
Lời nói đầu
TCVN 9398:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 309:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9398:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây
dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.
CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU CHUNG
Surveying in construction - General requirements
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn và trắc địa công
trình, để cung cấp các dữ liệu chuẩn xác dùng trong thiết kế và thi công xây lắp, kiểm định, giám
sát chất lượng các công trình xây dựng.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện
dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi
năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 9360:2012, Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng
phương pháp đo cao hình học.
3. Ký hiệu
GPS là hệ thống định vị toàn cầu.

Sh là số hiệu chỉnh đo độ cao mặt đất và mặt chiếu.
mp là sai số trung phương vị trí điểm.
mH là sai số trung phương đo độ cao.
h là khoảng cao đều của đường đồng mức.
 là độ lệch giới hạn cho phép.
l là hệ số đặc trưng cho cấp chính xác.
m là sai số trung phương của một đại lượng đo.

td là dung sai của công tác trắc địa.
xi là dung sai của công tác xây lắp.
4. Quy định chung
4.1. Công tác trắc địa là một khâu công việc quan trọng trong toàn bộ các công tác khảo sát, thiết
kế, thi công xây lắp công trình trên mặt bằng xây dựng. Chúng phải được thực hiện theo một đề
cương hoặc phương án kỹ thuật đã được phê duyệt và phù hợp với tiến độ chung của các giai
đoạn khảo sát, thiết kế, xây lắp, đánh giá độ ổn định và bảo trì công trình.

4.2. Công tác trắc địa phục vụ xây dựng công trình gồm 3 giai đoạn chính:
a) Công tác khảo sát trắc địa và địa hình phục vụ thiết kế công trình, bao gồm: Thành lập lưới
khống chế mặt bằng và độ cao phục vụ cho việc đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn, lập báo cáo nghiên cứu
khả thi và thiết kế kỹ thuật thi côn...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9398 : 2012
CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU CHUNG
Surveying in construction - General requirements
Lời nói đầu
TCVN 9398:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 309:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9398:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây
dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.
CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU CHUNG
Surveying in construction - General requirements
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn và trắc địa công
trình, để cung cấp các dữ liệu chuẩn xác dùng trong thiết kế và thi công xây lắp, kiểm định, giám
sát chất lượng các công trình xây dựng.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện
dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi
năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 9360:2012, Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng
phương pháp đo cao hình học.
3. Ký hiệu
GPS là hệ thống định vị toàn cầu.
S
h
là số hiệu chỉnh đo độ cao mặt đất và mặt chiếu.
m
p
là sai số trung phương vị trí điểm.
m
H
là sai số trung phương đo độ cao.
h là khoảng cao đều của đường đồng mức.
là độ lệch giới hạn cho phép.
l là hệ số đặc trưng cho cấp chính xác.
m là sai số trung phương của một đại lượng đo.
td
là dung sai của công tác trắc địa.
xi
là dung sai của công tác xây lắp.
4. Quy định chung
4.1. Công tác trắc địa là một khâu công việc quan trọng trong toàn bộ các công tác khảo sát, thiết
kế, thi công xây lắp công trình trên mặt bằng xây dựng. Chúng phải được thực hiện theo một đề
cương hoặc phương án kỹ thuật đã được phê duyệt và phù hợp với tiến độ chung của các giai
đoạn khảo sát, thiết kế, xây lắp, đánh giá độ ổn định và bảo trì công trình.
Tiêu chuẩn trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn trắc địa - Người đăng: linhnt1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tiêu chuẩn trắc địa 9 10 536