Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn và chỉ dẫn thiết kế mặt đường cứng (Specification and Guilines for design of rigid pavement)

Được đăng lên bởi spider1102
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 7948 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
MẶT ĐƯỜNG CỨNG
SPECIFICATION FOR DESIGN OF RIGID PAVEMENT

CHỈ DẪN THIẾT KẾ
MẶT ĐƯỜNG CỨNG
GUIDELINES FOR DESIGN OF RIGID PAVEMENT
(BẢN THẢO LẦN CUỐI)

DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN
CẦU VÀ ĐƯỜNG BỘ GIAI ĐOẠN 2

CÔNG TY TƯ VẤN QUỐC TẾ SMEC
Liên danh với
HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

HÀ NỘI, 4/2008

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường cứng
Tổ chức biên soạn: Công ty tư vấn quốc tế SMEC và
Hội KHKT cầu đường Việt Nam
Tiêu chuẩn này chủ yếu dựa vào “Hướng dẫn thiết kế mặt đường của AASHTO năm 1993” và
Phần bổ sung năm 1998 cho hướng dẫn này của AASHTO.

TCVN xxxx:xx
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG CỨNG.

Mục lục
CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG......................................................................................5

CHƯƠNG 2

CẤU TẠO MẶT ĐƯỜNG CỨNG .................................................................9

2.1

Các yêu cầu chung............................................................................................................9

2.2

Các loại mặt đường bê tông xi măng Poóc lăng. ............................................................10

2.3

Các yêu cầu về khe nối của mặt đường cứng. ...............................................................11

2.4

Qui định về các thanh truyền lực (thanh truyền tải trọng). ..............................................13

2.5

Qui định về các thanh liên kết. ........................................................................................13

2.6

Quy định về vật liệu chèn khe .........................................................................................14

2.7

Yêu cầu về lớp móng trên ...............................................................................................14

2.8

Yêu cầu về lớp móng dưới:.............................................................................................16

2.9

Yêu cầu về lớp đáy móng ...............................................................................................17

2.10

Yêu cầu về nền đất. ........................................................................................................18

2.11

Yêu cầu về lề đường.......................................................................................................18

2.12

Yêu cầu về thoát nước của mặt cắt kết cấu mặt đường. ................................................18

2.13

Trường hợp tấm bê tông xi măng đặt trên đất yếu bị lún và đất đắp còn cố kết................
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
B GIAO THÔNG VN TI
TIÊU CHUN THIT K
MT ĐƯỜNG CNG
SPECIFICATION FOR DESIGN OF RIGID PAVEMENT
CH DN THIT K
MT ĐƯỜNG CNG
GUIDELINES FOR DESIGN OF RIGID PAVEMENT
(BN THO LN CUI)
D ÁN XÂY DNG TIÊU CHUN
CU VÀ ĐƯỜNG B GIAI ĐON 2
CÔNG TY TƯ VN QUC T SMEC
Liên danh vi
HI KHKT CU ĐƯỜNG VIT NAM
HÀ NI, 4/2008
Tiêu chuẩn và chỉ dẫn thiết kế mặt đường cứng (Specification and Guilines for design of rigid pavement) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn và chỉ dẫn thiết kế mặt đường cứng (Specification and Guilines for design of rigid pavement) - Người đăng: spider1102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
Tiêu chuẩn và chỉ dẫn thiết kế mặt đường cứng (Specification and Guilines for design of rigid pavement) 9 10 48