Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn Việt Nam 45131988

Được đăng lên bởi vankhiem81
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988
Nhãm H
CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Internal water supply – Design standard
Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCXD 18 – 64 “CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng
céng, nhµ s¶n xuÊt, nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o.
Chó thÝch : Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong, ngoµi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh
trong tiªu chuÈn nµy, cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan.
1. Quy ®Þnh chung.
1.1. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc thiÕt kÕ ®Ó cÊp n|íc trùc tiÕp tíi c¸c ni dïng
n|íc.
HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong (hÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng, sinh ho¹t, hÖ thèng cÊp
n|íc s¶n xuÊt, hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y) bao gåm:
§|êng èng dÉn n|íc vµo, hè ®ång hå ®o n|íc, m¹ng l|íi ®|êng èng chÝnh, èng
nh¸nh, èng ph©n phèi n|íc dÉn ®Õn c¸c dông cô vÖ sinh, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ thiÕt bÞ
ch÷a ch¸y.
Tuú theo l|u l|îng cña ¸p lùc hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoµi, chøc n¨ng cña nhµ vµ
quy tr×nh c«ng nghÖ mµ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cßn cã : m¸y b¬m, kÐt n|íc ¸p
lùc, kÐt n|íc khÝ nÐn, bÓ chøa n|íc ®|îc bè trÝ ë bªn trong hay ë gÇn c«ng tr×nh.
1.2. HÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng sinh ho¹t (gäi t¾t lµ cÊp n|íc sinh ho¹t) ph¶i thiÕt kÕ
®¶m b¶o cÊp n|íc cã chÊt l|îng theo ®óng tiªu chuÈn chÊt l|îng do Nhµ n|íc quy
®Þnh cho n|íc dïng ®Ó ¨n uèng.
Chó thÝch:
1. ë c¸c khu vùc d©n c| vµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt mµ nguån cÊp cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng
kh«ng ®ñ c«ng suÊt ®Ó ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸c nhu cÇu dïng n|íc, cho phÐp cÊp n|íc
kh«ng cÇn cã chÊt l|îng nh| n|íc ¨n uèng tíi c¸c chËu tiÓu, b×nh x¶, n|íc chËu xÝ, m¸ng
tiÓu, vßi röa sµn nhµ hay c¸c dông cô vÖ sinh t|¬ng tù kh¸c.
2. Tr|êng hîp kh«ng ®ñ n|íc cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng vµ trong khu vùc x©y dùng cã
nguån suèi n|íc nãng, sau khi ®|îc c¬ quan vÖ sinh dÞch tÔ cÊp tØnh, thµnh phè cho phÐp cã
thÓ sö dông nguån suèi n|íc nãng ®Ó cÊp n|íc cho nhu cÇu sinh ho¹t.
1.3. HÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt ph¶i thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ, kh«ng lµm
¨n mßn ®|êng èng vµ phô tïng, kh«ng lµm l¾ng cÆn vµ ph¸t triÓn chÊt b¸m… trong
®|êng èng.
1.4. HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong lÊy tõ ®|êng èng cÊp n|íc cña thµnh phè
kh«ng ®|îc nèi cè ®Þnh víi c¸c ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t lÊy tõ c¸c nguån n|íc
côc bé.
Chó thÝch : Cho phÐp nèi víi c¸c hÖ thèng cÊp n|íc côc bé trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc
biÖt khi ®· cã sù tho¶ thuËn víi c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng cÊp n|íc cña thµnh phè hay ®Þa
ph|¬ng së t¹i.
http://nuoc.com.vn
Tiêu chuẩn Việt Nam 45131988 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn Việt Nam 45131988 - Người đăng: vankhiem81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tiêu chuẩn Việt Nam 45131988 9 10 5