Ktl-icon-tai-lieu

tiêu chuẩn viet nam 5678-2010 (DHKK)

Được đăng lên bởi mr.minh8x
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 3457 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5687 : 2010
Xuất bản lần 1

THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Ventilation-air conditioning  Design standards

HÀ NỘI  2010

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

2

namphong@live.com TCVN 5687:2010

Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu ...........................................................................................................................................5
1

Ph¹m vi ¸p dông..........................................................................Error! Bookmark not defined.

2

Tµi liÖu viÖn dÉn.......................................................................................................................... 7

3

Quy ®Þnh chung .......................................................................................................................... 8

4

C¸c ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n ............................................................................................................... 9

4.1

Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ trong phßng ............................................................... 9

4.2

Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ ngoµi trêi .................................................................10

4.3

§é trong s¹ch cña kh«ng khÝ xung quanh vµ kh«ng khÝ trong phßng ........................................ 11

5

Th«ng giã - §iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK) ............................................................................ 11

5.1

Nh÷ng chØ dÉn chung .............................................................................................................. 7

5.2

C¸c lo¹i hÖ thèng th«ng giã-®iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK) ................................................... 9

5.3

VÞ trÝ ®Æt cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i)............................................................................... 16

5.4

L­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) theo yªu cÇu vÖ sinh, l­u l­îng
kh«ng khÝ thæi vµo nãi chung vµ kh«ng khÝ tuÇn hoµn (giã håi) ................................................. 17

5.5

Tæ chøc th«ng giã-trao ®æi kh«ng khÝ ........................................................................................ 18

5.6

Th¶i khÝ (giã th¶i) ...................................................................................................................... 19

5.7

Läc s¹ch bôi trong kh«ng khÝ ....................................................................................................20

5.8

RÌm kh«ng khÝ (cßn gäi lµ...
namphong@live.com TCVN 5687:2010
9
Khi tht i t¹o vµ l¾p ®Æt i tht cho c¸c ng tr×nh nhµ ng nghp, nhµ c«ng céng vµ
nhµ hµnh cnh- sinh ht pi tËn ng c hÖ tng TG-§HKK hiÖn trªn kinh -kü
thuËt u cng ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña tiªu chn.
Tht bÞ TG-§HKK, c¸c li ®êng èng p ®Æt trong c¸c phßng m«i trêng ¨n mßn hoÆc
ng ®Ó vËn chun m«i chÊt tÝnh ¨n mßn pi ®îc chÕ t¹o tõ vËt lu chèng ¨n mßn hc
®îc phñ bÒ mÆt ng p s¬n chèng rØ.
Ph¶i p ch nhiÖt trªn c bÒ mÆt ng cña tht bÞ TGHKK ®Ó ®Ò png khng y
ch¸y c¸c lo¹i khÝ, h¬i, sol khÝ, bôi thÓ trong phßng víi yªu cÇu nht ®é mÆt ngoµi cña líp
ch nht ph¶i thÊp h¬n 20% nhiÖt ®é c cy cña c li k, h¬i ... nªu tn.
CHó thÝch: Khi kh«ng kh¶ n¨ng gi¶m nhiÖt ®é mÆt ngoµi cña líp c¸ch nhiÖt ®Õn møc yªu cÇu nªu trªn th×
kh«ng ®îc bè trÝ c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ã trong phßng cã c¸c lo¹i khÝ h¬i dÔ bèc ch¸y.
u t¹o líp b¶o «n ®êng èng dÉn kng k nh n níc nãng/nh ph¶i ®îc tht kÕ vµ
p ®Æt nhquy ®Þnh trong 8.2 8.3 cña TCXD 232:1999.
c tht TG-§HKK phi tiªu chuÈn, ®êng èng dÉn kh«ng khÝ vËt liÖu bo «n phi ®îc
chÕ t¹o tõ nh÷ng vËt lu ®îc phÐp ng trong y dùng.
4 c ®iÒu kn tÝnh tn
Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kng khÝ trong png
Khi tht ®iÒu hoµ kh«ng k (§HKK) nm ®¶m o ®u kiÖn tiÖn nghi nhiÖt cho t con
ngêi, TSTT a kh«ng k trong png ph¶i lÊy theo Phô lôc A t thc o tr¹ng ti ng ni
tÜnh t¹i hay lao ®éng ë c møc n, võa hoÆc ng.
§èi víi tng g tù nhiªn c¬ k, mïa nhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kng khÝ n trong
phßng kh«ng ®îc vît q 3
o
C so víi nht ®é cao nhÊt trung nh ngi ti cña th¸ng ng
nhÊt trong n¨m. mïa ®«ng nht ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ bªn trong phßng thÓ lÊy theo
Phô lôc A.
Trêng hîp th«ng g tù nhiªn hc c¬ khÝ nÕu kh«ng ®¶m o ®îc ®u kn tiÖn nghi nht
theo Phô lôc A t ®Ó vµo ®é gia t¨ng nhiÖt ®é cña m«i trêng cÇn t¨ng vËn tèc chuyÓn ®éng
a kng khÝ ®Ó gi÷ ®îc c tiªu c¶m gc nht trong ph¹m vi cho phÐp. øng i i 1
o
C ng
nht ®é cÇn t¨ng tm vËn tèc g tõ 0,5 m/s ®Õn 0,8 m/s, nhng kh«ng n vît q
1,5 m/s ®èi i nhµ d©n ng 2,5 m/s ®èi i n c«ng nghiÖp.
Nht ®é, ®é Èm t¬ng ®èi, n tèc giã vµ ®é trong ch a kng khÝ bªn trong c¸c c«ng tnh
ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm, trång trät vµ b¶o qn n«ng s¶n ph¶i ®îc ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn
thiÕt y dùng vµ ng nghÖ ®èi víi nh÷ng c«ng tnh u trªn.
tiêu chuẩn viet nam 5678-2010 (DHKK) - Trang 10
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiêu chuẩn viet nam 5678-2010 (DHKK) - Người đăng: mr.minh8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
tiêu chuẩn viet nam 5678-2010 (DHKK) 9 10 344