Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn việt nam TCVN 6156 : 1996

Được đăng lên bởi ngoi30ck
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIªu chuÈn viÖt nam TCVN 6156 : 1996

B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ l¾p ®Æt, sö dông, söa ch÷a – Ph¬ng ph¸p thö
Pressure vessels - Safety engineering requirements of erection, use, repair. Testing method
1.
Ph¹m vi ¸p dông vµ quy ®Þnh chung
1.1.
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c b×nh chÞu ¸p lùc (sau ®©y gäi t¾t lµ b×nh)
thuéc ph¹m vi hiÖu lùc cña TCVN 6153 : 1996.
1.2.
TÊt c¶ c¸c b×nh ®Òu ph¶i ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh kh¸m
nghiÖm kÜ thuËt tríc khi ®a vµo sö dông, trong qu¸ tr×nh sö dông vµ ®iÒu tra khi xÈy ra sù cè
theo ®óng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy.
1.3.
CÊm sö dông c¸c b×nh ®· qu¸ k× h¹n kh¸m nghiÖm ghi trong lÝ lÞch hoÆc biªn b¶n kh¸m
nghiÖm, giÊy phÐp sö dông.
2.

Tiªu chuÈn trÝch dÉn

TcvN 6153 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu, chÕ t¹o.
TCVN 6154 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu, chÕ t¹o- Ph¬ng ph¸p thö.
TCVN 6155 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn l¾p ®Æt, sö dông söa ch÷a.
3.
Kh¸m nghiÖm b×nh chÞn ¸p lùc
3.1.
Thñ tôc kh¸m nghiÖm c¸c b×nh chÞu ¸p lùc
3.1.1. §èi víi c¸c b×nh míi l¾p ®Æt hoÆc míi sö dông lÇn ®Çu: ngêi chñ së h÷u ph¶i kÌm theo
v¨n b¶n xin kh¸m nghiÖm c¸c hå s¬ kÜ thuËt sau:
a. LÝ lÞch b×nh.
b. Hå s¬ xuÊt xëng cña b×nh nh trong quy ®Þnh cña TCVN 6153 : 1996
c. Biªn b¶n l¾p ®Æt (nÕu lµ b×nh cè ®Þnh), gåm c¸c ®iÒu chØnh nh sau:
- Tªn ngêi l¾p ®Æt vµ ngêi chñ së h÷u b×nh.
- §Æc tÝnh cña nh÷ng vËt liÖu bæ sung khi l¾p ®Æt.
- Tµi liÖu x¸c nhËn chÊt lîng b×nh sau khi vËn chuyÓn, l¾p ®Æt.
3.1.2. §èi víi b×nh ®ang sö dông, ngêi sö dông ph¶i cã v¨n b¶n nªu râ lÝ do kh¸m
nghiÖm. Khi söa ch÷a cã thay thö, hµn ... c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc cña b×nh ph¶i cã
hå s¬ söa ch÷a kÌm theo.
3.2.
Cho phÐp kh«ng ph¶i thö thuû lùc khi sö dông lÇn ®Çu ®èi víi c¸c b×nh míi xuÊt
xëng kh«ng qu¸ 18 th¸ng ®· ®îc thö thuû lùc t¹i n¬i chÕ t¹o, ®îc b¶o qu¶n tèt, khi vËn chuyÓn
kh«ng bÞ h háng vµ trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt kh«ng hµn vµo c¸c phÇn chÝnh cña b×nh.
3.3.
Ngêi chñ së h÷u chÞu tr¸ch nhiÖm lµm s¹ch b×nh tríc khi kh¸m nghiÖm, ®ång thêi cÇn
thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y:

TIªu chuÈn viÖt nam TCVN 6156 : 1996
a. Ph¶i th¸o gì tõng phÇn hoÆc toµn bé líp bäc c¸ch nhiÖt nÕu cã dÊu hiÖu nghi ngê
kim lo¹i thµnh b×nh h háng.
b. C¸c b×nh ®Æt díi mÆt ®Êt nÕu khã xem xÐt th× ph¶i ®a h¼n b×nh lªn.
c. B×nh cã nh÷ng bé phËn ®Êt nãng b»ng ®iÖn hoÆc cã c¸c bé phËn chuyÓn ®éng th×
ph¶i t¸ch riªng ra.
d. §èi víi c¸c b×nh cã chiÒu cao tõ 2m trë lªn, ph¶i lµ...
TIªu chuÈn viÖt nam TCVN 6156 : 1996
B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ l¾p ®Æt, sö dông, söa ch÷a – Ph¬ng ph¸p thö
Pressure vessels - Safety engineering requirements of erection, use, repair. Testing method
1. Ph¹m vi ¸p dông vµ quy ®Þnh chung
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c b×nh chÞu ¸p lùc (sau ®©y gäi t¾t lµ b×nh)
thuéc ph¹m vi hiÖu lùc cña TCVN 6153 : 1996.
1.2. TÊt c¶ c¸c b×nh ®Òu ph¶i ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh kh¸m
nghiÖm kÜ thuËt tríc khi ®a vµo sö dông, trong qu¸ tr×nh sö dông vµ ®iÒu tra khi xÈy ra sù cè
theo ®óng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy.
1.3. CÊm sö dông c¸c b×nh ®· qu¸ k× h¹n kh¸m nghiÖm ghi trong lÝ lÞch hoÆc biªn b¶n kh¸m
nghiÖm, giÊy phÐp sö dông.
2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn
TcvN 6153 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu, chÕ t¹o.
TCVN 6154 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu, chÕ t¹o- Ph-
¬ng ph¸p thö.
TCVN 6155 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn l¾p ®Æt, sö dông söa ch÷a.
3. Kh¸m nghiÖm b×nh chÞn ¸p lùc
3.1. Thñ tôc kh¸m nghiÖm c¸c b×nh chÞu ¸p lùc
3.1.1. §èi víi c¸c b×nh míi l¾p ®Æt hoÆc míi sö dông lÇn ®Çu: ngêi chñ së h÷u ph¶i kÌm theo
v¨n b¶n xin kh¸m nghiÖm c¸c hå s¬ kÜ thuËt sau:
a. LÝ lÞch b×nh.
b. Hå s¬ xuÊt xëng cña b×nh nh trong quy ®Þnh cña TCVN 6153 : 1996
c. Biªn b¶n l¾p ®Æt (nÕu lµ b×nh cè ®Þnh), gåm c¸c ®iÒu chØnh nh sau:
- Tªn ngêi l¾p ®Æt vµ ngêi chñ së h÷u b×nh.
- §Æc tÝnh cña nh÷ng vËt liÖu bæ sung khi l¾p ®Æt.
- Tµi liÖu x¸c nhËn chÊt lîng b×nh sau khi vËn chuyÓn, l¾p ®Æt.
3.1.2. §èi víi b×nh ®ang sö dông, ngêi sö dông ph¶i cã v¨n b¶n nªu râ lÝ do kh¸m
nghiÖm. Khi söa ch÷a cã thay thö, hµn ... c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc cña b×nh ph¶i cã
hå s¬ söa ch÷a kÌm theo.
3.2. Cho phÐp kh«ng ph¶i thö thuû lùc khi sö dông lÇn ®Çu ®èi víi c¸c b×nh míi xuÊt
xëng kh«ng qu¸ 18 th¸ng ®· ®îc thö thuû lùc t¹i n¬i chÕ t¹o, ®îc b¶o qu¶n tèt, khi vËn chuyÓn
kh«ng bÞ h háng vµ trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt kh«ng hµn vµo c¸c phÇn chÝnh cña b×nh.
3.3. Ngêi chñ së h÷u chÞu tr¸ch nhiÖm lµm s¹ch b×nh tríc khi kh¸m nghiÖm, ®ång thêi cÇn
thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y:
Tiêu chuẩn việt nam TCVN 6156 : 1996 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn việt nam TCVN 6156 : 1996 - Người đăng: ngoi30ck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiêu chuẩn việt nam TCVN 6156 : 1996 9 10 173