Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn xây dựng

Được đăng lên bởi voquyngocqn-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bé x©y dùng ng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Sè 14 / 2003/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi , ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2003
QuyÕt ®Þnh cña Bé tr|ëng bé x©y dùng
VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 286: 2003 '' §ãng vµ
Ðp cäc - Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu ''
Bé tr|ëng bé x©y dùng
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/ 2003/ N§ - CP ngµy 04 / 04 / 2003 cña ChÝnh Phñ quy
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.
- C¨n cö biªn b¶n sè 460A/ BB -H§KHKT ngµy 3 / 4 / 2002 cña Héi ®ång Khoa
häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu tiªu chuÈn '' §ãng vµ Ðp cäc - Tiªu chuÈn
thi c«ng vµ nghiÖm thu ''.
- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ ViÖn tr|ëng ViÖn Khoa
häc c«ng nghÖ X©y dùng.
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1
: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam
TCXD VN 286: 2003 '' §ãng vµ Ðp cäc - Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu ''
§iÒu 2
: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh.
§iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ ,
ViÖn tr|ëng ViÖn Khoa häc c«ng nghÖ X©y dùng vµ Thñ tr|ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn
quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.
N¬i nhËn :
KT/bé tr|ëng bé x©y dùng
- Nh| ®iÒu 3 Thø tr|ëng
- Tæng Côc TC§LCL
- L|u VP&Vô KHCN
PGS,TSKH NguyÔn v¨n liªn
Tiêu chuẩn xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn xây dựng - Người đăng: voquyngocqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tiêu chuẩn xây dựng 9 10 61