Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn xây dựng

Được đăng lên bởi Phuoc Loc Nguyen
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiªu chuÈn x©y dùng

tcxd 205 : 1998

Mãng cäc - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Pile foundation - Specifications for design
1. Nguyªn t¾c chung
1.1. Ph¹m vi ¸p dông cña tiªu chuÈn
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ mãng cäc ®|îc ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh thuéc lÜnh vùc x©y
dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c ngµnh cã liªn quan kh¸c.
Nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt mµ ch|a ®Ò cËp ®Õn trong tiªu chuÈn nµy sÏ
®|îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn riªng hoÆc do kü s| t| vÊn ®Ò nghÞ víi sù chÊp thuËn
cña chñ c«ng tr×nh.
1.2. C¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan :
-

TCVN 4195 y 4202 : 1995 §Êt x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p thö;

- TCVN 2737 y 1995 - T¶i träng vµ t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ;
- TCVN 5574 y 1991 - KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ;

1.3.

- TCVN 3993 y 3994 : 1985 - Chèng ¨n mßn trong x©y dùng kÕt cÊu bª t«ng vµ bª
t«ng cèt thÐp;
- TCXD 206 : 1998 - Cäc khoan nhåi - Yªu cÇu vÒ chÊt l|îng thi c«ng;
- TCVN 160 : 1987 - Kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ vµ thi
c«ng mãng
- TCXD 174 : 1989 - §Êt x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh;
- TCXD 88 :1982 Cäc - Ph|¬ng ph¸p thÝ nghiÖm hiÖn tr|íng;
- ASTM D4945 :1989 - ThÝ nghiÖm ®éng cäc biÕn d¹ng lín - Ph|¬ng ph¸p tiªu
chuÈn ( standard test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles );
- BS 8004 :1986 - Mãng (Foundations)
- SINP 2.02.03.85 - Mãng cäc ( Svainu fudamentu);
- SINP.2.02.01.83 - NÒn nhµ vµ c«ng tr×nh ( Osnovania zdanii i soorujenii)
KÝ hiÖu quy |íc chÝnh.
AP - DiÖn tÝch tiÕt diÖn mòi däc;
As - Tæng diÖn tÝch mÆt bªn cã thÓ kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n;
B - BÒ réng cña ®¸y mãng quy |íc;
c - Lùc dÝnh cña ®Êt;
d - BÒ réng tiÕt diÖn cäc
dp - §|êng kÝnh mòi cäc;
ES - M« - ®un biÕn d¹ng cña ®Êt nÒn;
EP - M« - ®un biÕn d¹ng cña vËt liÖu cäc;
FS - HÖ sè an toµn chung cña cäc;
FSS -HÖ sè an toµn cho ma s¸t biªn cña cäc;
FSP - HÖ sè an toµn cho søc chèng t¹i mòi cäc;
G1 - Gi¸ trÞ m« - ®un cña líp ®Êt xung quanh th©n cäc;

Tiªu chuÈn x©y dùng

tcxd 205 : 1998

G2 - Gi¸ trÞ m« - ®un c¾t cña líp ®¸t d|íi mòi cäc;
L - ChiÒu dµi cäc;
IL - ChØ sè sÖt cña ®Êt;
MX,MY - gi¸ trÞ m« men t¸c dông lªn ®µi cäc theo c¸c trôc x vµ y;
N - T¶i träng nÐn t¸c dông lªn cäc;
NK - T¶i träng nhæ t¸c dông lªn cäc;
NH - T¶i träng ngang t¸c dông lªn cäc;
Nc, Nq,Ny - Th«ng sè søc chÞu t¶i lÊy theo gi¸ trÞ gãc ma s¸t trong nÒn ®Êt
NSPT - ChØ sè SPT tõ thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn (SPT);
Qa - Søc chÞu t¶i träng nÐn cho phÐp cña cäc;
Qak - Søc chÞu t¶i träng nhæ cho phÐp cña cäc;
Qah - Søc chÞu t¶i träng ngang cho phÐ...
Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 205 : 1998
Mãng cäc - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Pile foundation - Specifications for design
1. Nguyªn t¾c chung
1.1. Ph¹m vi ¸p dông cña tiªu chuÈn
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ mãng cäc ®|îc ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh thuéc lÜnh vùc x©y
dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c ngµnh cã liªn quan kh¸c.
Nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt mµ ch|a ®Ò cËp ®Õn trong tiªu chuÈn nµy sÏ
®|îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn riªng hoÆc do kü s| t| vÊn ®Ò nghÞ víi sù chÊp thuËn
a chñ c«ng tr×nh.
1.2. C¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan :
- TCVN 4195 y 4202 : 1995 §Êt x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p thö;
- TCVN 2737 y 1995 - T¶i träng vµ t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ;
- TCVN 5574 y 1991 - KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ;
- TCVN 3993 y 3994 : 1985 - Chèng ¨n mßn trong x©y dùng kÕt cÊu bª t«ng vµ bª
t«ng cèt thÐp;
- TCXD 206 : 1998 - Cäc khoan nhåi - Yªu cÇu vÒ chÊt l|îng thi c«ng;
- TCVN 160 : 1987 - Kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ vµ thi
c«ng mãng
- TCXD 174 : 1989 - §Êt x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh;
- TCXD 88 :1982 Cäc - Ph|¬ng ph¸p thÝ nghiÖm hiÖn tr|íng;
- ASTM D4945 :1989 - ThÝ nghiÖm ®éng cäc biÕn d¹ng lín - Ph|¬ng ph¸p tiªu
chuÈn ( standard test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles );
- BS 8004 :1986 - Mãng (Foundations)
- SINP 2.02.03.85 - Mãng cäc ( Svainu fudamentu);
- SINP.2.02.01.83 - NÒn nhµ vµ c«ng tr×nh ( Osnovania zdanii i soorujenii)
1.3. KÝ hiÖu quy |íc chÝnh.
A
P
- DiÖn tÝch tiÕt diÖn mòi däc;
A
s
- Tæng diÖn tÝch mÆt bªn cã thÓ kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n;
B - BÒ réng cña ®¸y mãng quy |íc;
c - Lùc dÝnh cña ®Êt;
d - BÒ réng tiÕt diÖn cäc
d
p
- §|êng kÝnh mòi cäc;
E
S
- M« - ®un biÕn d¹ng cña ®Êt nÒn;
E
P
- M« - ®un biÕn d¹ng cña vËt liÖu cäc;
FS - HÖ sè an toµn chung cña cäc;
FS
S
-HÖ sè an toµn cho ma s¸t bn cña cäc;
FS
P
- HÖ sè an toµn cho søc chèng t¹i mòi cäc;
G
1
- Gi¸ trÞ m« - ®un cña líp ®Êt xung quanh th©n cäc;
Tiêu chuẩn xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn xây dựng - Người đăng: Phuoc Loc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Tiêu chuẩn xây dựng 9 10 345