Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi tothily282ttl
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG
Số 12 /2004/ QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội , ngày 12 tháng 5 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Về việc ban hành 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 287: 2004 ;
288 : 2004 và 289 : 2004 về các công trình hoá thể thao .
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
- Căn cứ Nghị định số 36/ 2003/ NĐ - CP ngày 04 / 04 / 2003 của Chính
Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
- Căn cứ biên bản số 127 /BB - HĐKHKT ngày 11 / 10 / 2001 của Hội đồng
Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu tiêu chuẩn '' Công trình thể thao Sân thể thao - Bể bơi - Nhà thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế ''
- Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc tại công văn số
119/NCKT-TC ngày 20 / 3 / 2004 và Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ .
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này 03 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt
Nam :
TCXDVN 287 : 2004 '' Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế ''
TCXDVN 288 : 2004 " Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế "
TCXDVN 289 : 2004 " Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế "
Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo .
Điều 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công
nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận :

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Như điều 3
-VP Chính Phủ
- Công báo
- Bộ Tư Pháp
-Vụ Pháp Chế - BXD
- Lưu VP&Vụ KHCN

Nguyễn Hồng Quân

``TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

CÔNG TRÌNH THỂ THAO- BỂ BƠI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
SPORTING FACILITIES- SWIMMING POOL- DESIGN STANDARD

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bể bơi trong đó
bao gồm: bể thi đấu và tập luyện các môn thể thao dưới nước, bể nhảy cầu, bể dạy
bơi, bể vầy và bể hỗn hợp.
Chú thích: Đối với những bể bơi có yêu cầu đặc biệt, có thể tham khảo tiêu
chuẩn này và phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
TCXDVN 289: 2004. Công trình thể thao- Nhà thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXDVN 287: 2004. Công trình thể thao- Sân thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 4603-1988. Công trình thể thao. Quy phạm sử dụng và bảo quản.
TCVN 2622-1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết
kế.
TCXD 25-1991- Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộngTiêu chuẩn thiết kế
TCXD 27-1991- Đặt thiết bị điện ...
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 12 /2004/ QĐ-BXD Độc lập - Tự do - Hnh phúc
Hà Nội , ngày 12 tháng 5 năm 2004
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Về việc ban hành 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 287: 2004 ;
288 : 2004 và 289 : 2004 về các công trình hoá thể thao .
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
- Căn cứ Nghị định số 36/ 2003/ - CP ngày 04 / 04 / 2003 của Chính
Phủ quy định chức năng, nhim vụ, quyn hn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
- Căn cứ biên bn số 127 /BB - KHKT ngày 11 / 10 / 2001 của Hội đồng
Khoa học kthuật chuyên ngành nghim thu tiêu chun '' ng trình ththao -
Sân thể thao - Bể bơi - Nhà thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế ''
- Xét đề nghị ca Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc tại ng văn số
119/NCKT-TC ngày 20 / 3 / 2004 và V trưởng Vụ Khoa học Công nghệ .
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Ban hành m theo quyết định này 03 Tiêu chun y dựng Việt
Nam :
TCXDVN 287 : 2004 '' Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chun thiết kế ''
TCXDVN 288 : 2004 " Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chun thiết kế "
TCXDVN 289 : 2004 " Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế "
Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo .
Điều 3 : c Ông : Chánh n phòng Bộ, Vụ trưởng V Khoa học ng
nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cu Kiến trúc và Thtrưởng các đơn vị liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
Nơi nhận : BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
- Như điều 3
-VP Chính Ph
- Công báo
- Bộ Tư Pháp
-Vụ Pháp Chế - BXD
- Lưu VP&Vụ KHCN
Nguyn Hồng Quân
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG - Người đăng: tothily282ttl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG 9 10 96