Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

3

Tiêu chuẩn xây dựng việt nam

tcXDvn ……………
Xuất bản lần 1

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
Concrete and reinforced concrete structures – Design standard
1

Phạm vi áp dụng

1.1

Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5574 : 1991.

1.2

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép c ủa nhà và công trình có
công năng khác nhau, làm việc dưới tác động có hệ th ống c ủa nhiệt đ ộ trong ph ạm vi không cao
hơn +50°C và không thấp hơn –70°C.

1.3

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông c ốt thép làm t ừ bê
tông nặng, bê tông nhẹ, bê tông hạt nhỏ, bê tông tổ ong, bê tông rỗng cũng như bê tông tự ứng su ất.

1.4

Những yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho các k ết cấu bê tông và bê tông c ốt
thép các công trình thủy công, cầu, đường hầm giao thông, đ ường ống ng ầm, m ặt đ ường ô tô và
đường sân bay; kết cấu xi măng lưới thép, cũng như không áp dụng cho các k ết c ấu làm t ừ bê tông
có khối lượng riêng trung bình nhỏ hơn 500 kg/m 3 và lớn hơn 2500 kg/m3, bê tông Polymer, bê tông
có chất kết dính vôi – xỉ và chất kết dính hỗn hợp (ngoại trừ trường hợp sử dụng các chất k ết dính
này trong bê tông tổ ong), bê tông dùng chất kết dính bằng thạch cao và ch ất k ết dính đ ặc bi ệt, bê
tông dùng cốt liệu hữu cơ đặc biệt, bê tông có độ rỗng lớn trong cấu trúc.

1.5

Khi thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm việc trong điều kiện đ ặc bi ệt (ch ịu tác đ ộng
động đất, trong môi trường xâm thực mạnh, trong điều kiện đ ộ ẩm cao, v.v...) ph ải tuân theo các
yêu cầu bổ sung cho các kết cấu đó của các tiêu chuẩn t ương ứng.

2

Tiêu chuẩn viện dẫn
Trong tiêu chuẩn này được sử dụng đồng thời và có trích dẫn các tiêu chu ẩn sau:
−TCVN 4612 : 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bê tông cốt thép. Ký hi ệu quy
ước và thể hiện bản vẽ;
−TCVN 5572 : 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bê tông và bê tông c ốt thép.
Bản vẽ thi công;
−TCVN 6048 : 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng. Ký hiệu cho cốt thép bê tông;
−TCVN 5898 : 1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bản thống kê cốt thép;
−TCVN 3118 : 1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén;

4

TCXDVN 356 : 2005

−TCVN 1651 : 1985 Thép cốt bê tông cán nóng;
−TCVN 3101 : 1979 Dây thép các bon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép bê tông;
−TCVN 3100 : 1979 Dây thép tròn dùng làm cốt thép bê tông ứng lực trước;
−TCVN 6284 : 1997 Thép cốt bê t...
Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam
3
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 9 10 258