Ktl-icon-tai-lieu

tiêu chuẩn xây dựng

Được đăng lên bởi Nguyên Ngo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tæng c«ng ty 36
C«ng ty 36.64
C«ng tr×nh: TT nghiªn cøu khoa häc HVKTQS

H¹ng môc: Thi c

Ngµy

KHH§

Sè H§

Tªn vËt t­

§VT

G¹ch ®Æc
6/16/2013 LA/10P

0000110

G¹ch ®Æc

Viªn

6/28/2013 AC/13P

0000001

G¹ch ®Æc

Viªn

7/31/2013 AC/13P

0000004

G¹ch ®Æc

Viªn

G¹ch 2 lç
6/16/2013 LA/10P

0000110

G¹ch 2 lç

Viªn

6/28/2013 AC/13P

0000001

G¹ch 2 lç

Viªn

6/19/2013 HN/12P

0000055

G¹ch 2 lç

Viªn

7/31/2013 AC/13P

0000004

G¹ch 2 lç

Viªn

6/30/2013 HS/11P

0000858

G¹ch 2 lç

Viªn

Xi m¨ng
6/30/2013 AA/11P

0002032

Xi m¨ng PCB30

TÊn

8/9/2013 AA/11P

0002141

Xi m¨ng PCB 30

TÊn

H¹ng môc: Thi c«ng phÇn th©n & phÇn hoµn thiÖn
phÝ vËn
chuyÓ
n OR
sl
®¬n gi¸
thµnh tiÒn
VAT
tæng t.to¸n
phÝ
x¨ng
dÇu
95,000

1,777

168,840,646

16,884,054

185,724,700

51,000

1,777

90,640,909

9,064,091

99,705,000

280,500

1,777

498,525,000

49,852,500

548,377,500

10,981

1,182

12,977,535

1,297,765

14,275,300

20,500

1,182

24,227,273

2,422,727

26,650,000

15,000

1,181.82

17,727,300

1,772,700

19,500,000

99,500

1,182

117,590,909

11,759,091

129,350,000

111,440

1,181.8

131,701,818

13,170,182

144,872,000

134

1,318,182

176,636,364

17,663,636

194,300,000

110

1,318,181.82

145,000,000

14,500,000

159,500,000

Th¸ng Tªn kh¸ch hµng

C«ng ty TNHH ph¸t triÓn vµ th­¬ng m¹i Linh
Anh
C«ng ty TNHH ®Çu t­ x©y dùng vµ th­¬ng m¹i
ACB
C«ng ty TNHH ®Çu t­ x©y dùng vµ th­¬ng m¹i
T07/2013
ACB

C«ng ty TNHH ph¸t triÓn vµ th­¬ng m¹i Linh
Anh
C«ng ty TNHH ®Çu t­ x©y dùng vµ th­¬ng m¹i
ACB
C«ng ty TNHH ®Çu t­ s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt
liÖu x©y dùng Hµ Néi
C«ng ty TNHH ®Çu t­ x©y dùng vµ th­¬ng m¹i
T07/2013
ACB
T08/2013 C«ng ty cæ phÇn Hßa S¬n

C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i tæng hîp Léc ThÞnh
T08/2013 C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i tæng hîp Léc ThÞnh

...
Tæng c«ng ty 36
C«ng ty 36.64
C«ng tr×nh: TT nghiªn cøu khoa häc HVKTQS
H¹ng môc: Thi c«ng phÇn th©n & phÇn hoµn thiÖn
Ngµy KHH§ Sè H§ §VT
G¹ch ®Æc
    
    
    
G¹ch 2 lç
    
    
    
    
    
Xi m¨ng
   !"#$ %&
   !"#$ %&
Tªn vËt t&
tiêu chuẩn xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiêu chuẩn xây dựng - Người đăng: Nguyên Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tiêu chuẩn xây dựng 9 10 227