Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận hàn

Được đăng lên bởi vqtrang196
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
.
1.1, Khái niệm
Hàn hồ quang tay ( hay còn gọi là hàn que ) là quá trình hàn điện nóng
chảy sử dụng điện cực dưới dạng que hàn (th ường có vỏ bọc) và không sử
dụng khí bảo vệ ,trong đó tất cả các thao tác (gây h ồ quang ,d ịch chuy ển
que hàn ,thay que hàn ,vv..) đều do người thợ hàn th ực hiện bằng tay.
1.2, Đặc điểm
- Hàn được ở mọi tư thế trong không gian.
- Dùng được cả dòng một chiều(DC) và xoay chiều(AC).
- Năng suất thấp do cường độ hàn bị hạn chế.
- Hình dạng ,kích thước và thành phần hóa học mối hàn không đồng đều do
tốc độ hàn bị dao động ,làm cho phần kim loại cơ bản tham gia vào mối hàn
thay đổi.
- 1, Khái niệm hàn hồ quang tay Chiều rộng vùng ảnh hưởng nhiệt
tương đối lớn do tốc độ hàn nhỏ.
- Bắn tóe kim loại lớn và phải đánh xỉ.
- Điều kiện làm việc của thợ hàn mang tính độc hại(do tiếp xúc bức xạ,hơi,khí
độc).
- Dễ tạo khuyết tật nên chất lượng mối hàn không cao.
1.3, Phân loại
1.3.1, Phân loại theo điện cực
1.3.1.1, Điện cực nóng chảy
Kim loại mối hàn do que hàn nóng ch ảy và m ột ph ần kim lo ại v ật
hàn.Que hàn đồng thời vừa duy trì hồ quang,vừa bổ sung kim loại cho m ối
quang vừa hàn.
1.3.1.2, Điện cực không nóng chảy
- điện cực bằng C, graphit,W
- Đối với hàn vật hàn mỏng thì không cần dùng que hàn phụ,trong
trường hợp vật hàn dày cần bổ sung kim loại nóng chảy tại vũng hàn b ằng
que hàn phụ.
1.3.2, Phân loại theo cách nối dây
1.3.2.1, Nối dây trực tiếp
Cả que hàn và vật hàn được nối trực tiếp với hai cực của
nguồn(nguồn có thể là AC hoặc DC).(Hình 2-1)

1.3.2.2, Nối dây gián tiếp
Que : hàn nối với nguồn điện còn vật hàn không nối v ới ố ngu ồn
điện(Hình 2-2) Hình 2-2
1.3.2.3, Nối hỗn hợp trực tiếp và gián tiếp:
Dùng nguồn điện ba pha(tạo ra 3 cột hồ quang,hàn v ật dày.)
1.3.3, Phân loại theo dòng điện
1.3.3.1, Dòng điện xoay chiều
Thiết bị gọn nhẹ,sử dụng đơn giản,vận hành dễ,giá thành r ẻ nh ưng h ồ
quang không ổn định nên chất lượng mối hàn không cao,nối đi ện tùy ý.
Hàn bằng dòng điện một chiều: tạo hồ quang dễ và ổn định nên ch ất
lượng mối hàn cao nhưng thiết bị đắt tiền,cồng kềnh,sử tiền cồng kềnh
sử dụng phức tạp,khó bảo quản tạp khó quản.
Tùy theo từng trường hợp hàn mà ta nối đi ện thu ận hay ngh ịch.
1.3.3.2, Cách đấu dây đối với dòng một chiều
A, Đấu thuận (Cực tính thẳng)
- Cực dương nối với vật hàn.
- Cực âm nối với que hàn.
- Hàn vật dày, kim loại khó chảy. Điện cực không nóng chảy.
* Cách đấu thuận
1.Máy phát điện.
2.Que hàn.
3.Kim hàn.
4.Vật hàn.
B, Đấu nghịch (Cực tính ngược )
-

Cực dương nối với que hàn.
Cực âm nối...
.
1.1, Khái ni m
Hàn h quang tay ( hay còn g i là hàn que ) là quá trình hàn đi n nóng
ch y s d ng đi n c c d i d ng que hàn (th ng có v b c) và không ướ ườ s
d ng khí b o v ,trong đó t t c các thao tác (gây h quang ,d ch chuy n
que hàn ,thay que hàn ,vv..) đ u do ng i th hàn th c hi n b ng tay. ườ
1.2, Đ c đi m
- Hàn được ở mọi tư thế trong không gian.
- Dùng được cả dòng một chiều(DC) và xoay chiều(AC).
- Năng suất thấp do cường độ hàn bị hạn chế.
- Hình dạng ,kích thước và thành phần hóa học mối hàn không đồng đều do
tốc độ hàn bị dao động ,làm cho phần kim loại cơ bản tham gia vào mối hàn
thay đổi.
- 1, Khái ni m hàn h quang tay Chiều rộng vùng ảnh hưởng nhiệt
tương đối lớn do tốc độ hàn nhỏ.
- Bắn tóe kim loại lớn và phải đánh xỉ.
- Điều kiện làm việc của thợ hàn mang tính độc hại(do tiếp xúc bức xạ,hơi,khí
độc).
- Dễ tạo khuyết tật nên chất lượng mối hàn không cao.
1.3, Phân loại
1.3.1, Phân lo i theo đi n c c
1.3.1.1, Đi n c c nóng ch y
Kim lo i m i hàn do que hàn nóng ch y và m t ph n kim lo i v t
hàn.Que hàn đ ng th i v a duy trì h quang,v a b sung kim lo i cho m i
quang v a hàn.
1.3.1.2, Đi n c c khô ng nóng chy
- đi n c c b ng C, graphit,W
- Đ i v i hàn v t hàn m ng thì không c n dùng que hàn ph ,trong
tr ng h p v t hàn dày c n b sung kim lo i nóng ch y t i vũng hàn b ngườ
que hàn ph .
1.3.2, Phân lo i t heo cách n i dây
1.3.2.1, N i dây tr c ti p ế
C que hàn và v t hàn đ c n i tr c ti p v i hai c c c a ư ế
ngu n(ngu n có th là AC ho c DC).(Hình 2-1)
tiểu luận hàn - Trang 2
tiểu luận hàn - Người đăng: vqtrang196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tiểu luận hàn 9 10 76