Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận khoa học : công nghệ sản xuất bột mì

Được đăng lên bởi Quỳnh Như
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
-------------------------------

TIỂU LUẬN KHOA HỌC
ĐỀ TÀI:

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT MÌ
Giáo viên hướng dẫn: Thạc sỹ Huỳnh Phương Quyên
Sinh viên thực hiện : Lê Lâm Quỳnh Như

Lớp

1311110652

Nguyễn Quang Trưởng

1311111279

Nguyễn Thị Ngọc Dung

1311110275

Phạm Đình Quân

1311110725

: 13DTP05

Hồ Chí Minh – 10/2015

1

MỤC LỤC
I.

TỔNG QUAN VỀ BỘT MÌ…………………………...…3
1. Phân loại bột mì…………………………………………………………3
2. Thành phần hóa học của bột mì…………………………………………3

II.

NGUYÊN LIỆU……………………………………..….5
1.
2.
3.
4.
5.

III.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V.

Giới thiệu về lúa mì…………………………………………………......5
Phân loại lúa mì……………………………………………………...….5
Cấu tạo hạt lúa mì…………………………………………………….....6
Thành phần hóa học của bột mì……………………………………...….9
Các chỉ tiêu đánh giá của lúa mì…………………………………….....13

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT MÌ………....14
THUYẾT MINH QUY TRÌNH……………………....15
Sàng tạp chất………………………………………………………..….15
Tách kim loại……………………………………………………….….17
Sàng tròn…………………………………………………………….…17
Sàng đá………………………………………………………………...19
Gia ẩm và Ủ ẩm………………………………………………………..21
Nghiền…………………………………………………………………24
Sàng vuông…………………………………………………………….29
Sàng thanh bột…………………………………………………………32
Máy đánh vỏ…………………………………………………………...33
Hệ thống khí động……………………………………………………..35

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỘT MÌ….36
1. Chỉ tiêu cảm quan……………………………………………………..36
2. Chỉ tiêu hóa lí………………………………………………………….37
3. Tiêu chuẩn bao gói và ghi nhãn……………………………………….39

VI.

I.

TỔNG KẾT……………………………………………40

TỔNG QUAN VỀ BỘT MÌ

Bột mì là sản phẩm được chế biến từ hạt lúa mì hoặc các loại ngũ cốc bằng quá
trình nghiền. Trong quá trình này, vỏ cám và phôi được tách ra và phần còn lại của
hạt lúa mì (nội nhũ) được nghiền nhỏ tới độ mịn thích hợp, ta thu được thành phẩm

2

là bột mì. Ngoài ra bột mì còn được bổ sung thêm một số thành phần khác tùy theo
mục đích công nghệ.

1.

Phân loại bột mì:
Bột mì thường được phân loại gồm các dạng sau:
- Bột mì thường ( bột mì số 8) : 8% protein hay bột mì đa
dụng (Plain flour, all-purpose flour). Ứng dụng: sản xuất
bánh ngọt.
- Cake flour: hàm lượng gluten rất thấp, bột nhẹ mịn, màu
trắng tinh, được sử dụng làm các loại bánh có kết cấu bông,
xốp, mềm, nhẹ.
-Bread flour ( bột mì số 11) : 11% protein hay bột bánh mì : loại bột mì có hàm
lượng gluten cao. “Họ hàng” với loại bột mì này còn có loại high-gluten flour
loại này chuyên dùng để làm các loại bánh mì vỏ cứng giòn như pizza ho...



 
 !
ĐỀ TÀI:
"#$%&
'()*'+,-./,012,3-456789,--.:,0;8<+,
"',-*'+,=->5-'?,3 + @A;89,--.BCBBBBDEFG
08<H,;8I,0J.K,0BCBBBBBGLM
08<H,-N0O58,0BCBBBBDGLF
-4AP,-;8@,BCBBBBDLGF
/Q 3BCDF
R-S',-TBDUGDBF
1
Tiểu luận khoa học : công nghệ sản xuất bột mì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận khoa học : công nghệ sản xuất bột mì - Người đăng: Quỳnh Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tiểu luận khoa học : công nghệ sản xuất bột mì 9 10 939