Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn sản xuất sạch hơn

Được đăng lên bởi Nơi Cuối Con Đường
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

TIỂU LUẬN MÔN SẢN XUẤT
SẠCH HƠN
NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH
HƠN ÁP DỤNG CHO CƠ SỞ NẤU RƯỢU CỦA HỘ GIA ĐÌNH
ông NGUYỄN VĂN MINH, nằm ở số 55/6, ấp Tân Hòa- phường
Đông Hòa- huyện Dĩ An- tỉnh Bình Dương.

Nhóm thực hiện: Nhóm 5 (Thứ 2- tiết 012-RĐ104)
GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy
NHÓM TRƯỞNG: LƯƠNG VĂN PHÁT
NHÓM PHÓ: VÕ VĂN TRỌNG
Thành phố HCM. Ngày 15/4/2015

DANH SÁCH NHÓM 5
ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢUTRANG 1

Họ tên

Mssv

Số điện thoại

Lương Văn Phát

13149296

0969439657

động nhóm
Tích cực

(NT)
Võ Văn Trọng (NP)
Vũ Anh Tuấn
Nguyễn Thị Thùy

13149445
13149468
13149426

01666286839
0973787619
01627764867

Tích cực
Tích cực
Tích cực

Trang
Nguyễn Thị Thơm
Nguyễn Tuyết Sương
Trịnh Thị Thu Kiều
Trần Thị Mến
Trần Khắc Sỹ
Trần Yến Linh
Hoàng Thị Quế
Huỳnh Thị Lài
Mai Thị Thanh

13149389
13149332
13149191
13149234
13127225
13149219
13149313
13149197
13149171

01653661524
0967271241
01692728836
0969890764
0917248475
01644364363
0966936371
01656436842
01633287466

Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tham gia 2/4 buổi
Tham gia 2/4 buổi
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực

Hương
Dương Văn Thương
La Hoàng Hảo
Ngô Hải Đăng
Lê Thị Hoa
Lê Phan Thùy

13149401
13149106
13149083
13149130
13149064

01674485721
01632829605
0963697652
0977982423
01689865825

Tích cực
Tham gia 1/4 buổi
Tham gia 1/4 buổi
Tích cực
Tích cực

Dương

MỤC LỤC

ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢUTRANG 2

Tham gia hoạt

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CƠ SỞ SẢN XUẤT
1.1 ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
- Cơ sở sản xuất rượu của gia đình ông NGUYỄN VĂN MINH, ở 55/6, ấp Tân Hòaxã Đông Hòa- huyện Dĩ An- tỉnh Bình Dương.
1.2 QUY MÔ CƠ SỞ
- Quy mô hộ gia đình. Cơ sở này đã bắt đầu nấu rượu từ năm 2001, nhằm kiếm thêm
nguồn thu nhập cho gia đình để trang trải chi tiêu hàng ngày.
- Diện tích nấu rượu khoảng 25 m2 , trong đó 4 m2 là chứa củi, than tổ ong và một

số vật liệu để nhóm lửa. 10m2 dùng để lò nấu rượu, bể nước. Và diện tích còn lại
dùng để thùng chứa nước, can thu rượu lúc chưng cất,….).
1.3 SẢN PHÂM, TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ.
 Sản phẩm và tình hình sản xuất.
Sản phẩm chính được sản xuất ra là rượu gạo và bả hèm, được bán ra cho
các hộ gia đình gần nhà và các cửa hàng buôn bán tạp hóa, các quán nhậu có nhu
cầu về rượu.
Cơ sở sản xuất của hộ gia đình ông MINH có quy mô nhỏ lẻ, bắt đầu sản
xuất từ năm 2001 trải qua 14 năm nên đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và
kinh doanh. Các thành viên trong gia đình đều có thể tham gia v...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

 !
"#$%&'()#*+,-.//01)234#567389:#$
"#$5678;<=#>#7?@#8AB#89C#$D
8E+?8FG8H=#: 8E+/I8JK7?HL?MNK7NMOP
QD$;<R#H#8S;<
T(QU'
T(TQV'W
8X#838.(D$X<N/0O0KMN/
T(/
ÁP D NG CP TRONG S N XU T R U ƯỢ TRANG 1
YUZ([

Tiểu luận môn sản xuất sạch hơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn sản xuất sạch hơn - Người đăng: Nơi Cuối Con Đường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tiểu luận môn sản xuất sạch hơn 9 10 320