Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận nghiên cứu chất điện giải dùng trong gốm sứ

Được đăng lên bởi tramtikis
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
------------

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CHẤT ĐIỆN GIẢI
DÙNG TRONG GỐM SỨ

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

SV THỰC HIỆN:

Nguyễn Việt Bách

Trầm Oanh Kỳ
MSSV: 2102361
Ngành: Công nghệ Hóa học - Khóa 36

Tháng 12/2014

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... ii
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ GỐM SỨ ............................................................... 2
1.1 Gốm sứ ................................................................................................................... 2
1.1.1 Khái niệm ............................................................................................................ 2
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển .......................................................................... 3
1.2 Phân loại ................................................................................................................. 4
1.1.3 Quy trình sản xuất gốm sứ ................................................................................... 5
1.1.3.1 Các nguyên liệu ................................................................................................ 6
1.1.3.2 Gia công và chuẩn bị phối liệu ......................................................................... 6
1.1.3.3 Tạo hình ............................................................................................................ 7
1.1.3.4 Sấy .................................................................................................................... 8
1.1.3.5 Trang trí sản phẩm ............................................................................................ 8
1.1.3.6 Nung ................................................................................................................. 9
1.3 Vai trò của chất điện giải ........................................................................................ 9
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................. 12
2.1 Phương tiện ............................................................................................................. 12
2.1.1 Nguyên liệu...............................................................
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGH
------------
TIU LUN TT NGHIP
NGHIÊN CU CHT ĐIN GII
DÙNG TRONG GM S
CÁN B HƯỚNG DN SV THC HIN:
Nguyn Vit Bách Trm Oanh K
MSSV: 2102361
Ngành: Công ngh Hóa hc - Khóa 36
Tháng 12/2014
Tiểu luận nghiên cứu chất điện giải dùng trong gốm sứ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận nghiên cứu chất điện giải dùng trong gốm sứ - Người đăng: tramtikis
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tiểu luận nghiên cứu chất điện giải dùng trong gốm sứ 9 10 662