Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận phát triển sản phẩm

Được đăng lên bởi thuyduong090692
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu đánh giá khả năng phát
triển sản phẩm chè tươi túi lọc”.

GVHD:
SVTH:
Lớp:

ThS. GIANG TRUNG KHOA
Nhóm 1
CNTP - 54

HÀ NỘI - 2012

DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM 1
1

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Họ và tên
Bùi Thị Diện
Nguyễn Thị Dinh
Vũ Kim Dinh
Phùng Thị Kim Dung
Vũ Thị Dung
Lương Thùy Dương
Chu Thị Thu Hằng
Vũ Thị Hằng
Lê Thị Thanh Hoa
Nguyễn Thị Thanh Hòa
Nguyễn Thị Hoàn
Trần Thị Huê
Trần Thị Huyền
Phạm Thị Mai Hương
Trần Thị Thu Hương
Phạm Thị Hường
Nguyễn Thị Kiều
Nguyễn Thị Ly
Nguyễn Thị Kim Oanh
Dương Thị Bích Phương
Nguyễn Thị Sen
Phạm Thu Thoa
Lê Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Tỉnh
Nguyễn Thị Yên

MSV
540404
540405
540406
540408
540409
540411
540417
540418
540420
540422
540423
540425
540429
540431
540432
540433
540435
540436
540442
540444
540447
540452
540456
540457
540461
540469

Lớp
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP
K54CNTP

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.........................................................................................................4
NỘI DUNG.....................................................................................................5
I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU..........................................................................5
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè túi lọc trên thế giới và ở Việt Nam.5
1.2 Quy trình sản xuất chè túi lọc...................................................................5
1.2.1 Quy trình sản xuất chè đen túi lọc..........................................................5
1.2.2 Quy trình sản xuất chè xanh túi lọc........................................................8
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................................11
2.1 Nội dung nghiên cứu.............................................................................11
2.2 Phương pháp nghiên cứu......................................................................11
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN...................................12
3.1 Tình hình thị trường chè và chè thảo dược dạng túi lọc......................12
2

3.1.1 Các nhà sản xuất chính và các sản phẩm chè túi l...




!"#$
 !
"#$%& %&
'#($& %'()
)& *+,
*-.)-
/012)
Tiểu luận phát triển sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận phát triển sản phẩm - Người đăng: thuyduong090692
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tiểu luận phát triển sản phẩm 9 10 505