Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận phụ gia màu

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2948 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Viện CN Sinh Học Và Thực Phẩm

Tiểu luận
Phụ Gia Thực Phẩm

Đề tài

TÌM HIỂU VỀ PHỤ GIA TẠO MÀU TỔNG HỢP
VÀ CƠ CHẾ CẢM NHẬN MÀU.

GVHD: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Lớp: DHTP6A
Nhóm: 1

TP.HCM, 20/10/2012

BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
VIỆN CN SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

I.

Danh Sách Nhóm
STT
1

Họ Và Tên
Lý Minh Cƣờng

Lớp
DHTP6A

MSSV
10035921

2

Võ Anh Tuấn

DHTP6A

10035121

3

Vũ Tƣờng Viễn

DHTP6A

10078261

Nhiệm Vụ
Tổng quan,chất màu
tổng hợp, nhóm
Monoazo, nhóm
Pyrazolone
Lời mở đầu, cơ chế
cảm nhận màu cùa thị
giác.
Nhóm Triphenyl
methane, nhóm
Xanthene, nhóm
Indigoid, Carotenoid
tổng hợp, các chất màu
vô cơ

MỤC LỤC
I.

LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................... 5

II. TỔNG QUAN ...................................................................................................................... 6
1. Lịch sử của sử dụng chất màu .......................................................................................... 6
2. Khái niệm chất màu thực phẩm........................................................................................ 6
3. Phân loại chất màu. .......................................................................................................... 6
4. Một số biện pháp để bảo vệ và tạo màu cho thực phẩm. .................................................... 8
5. Các điều cần chú ý khi sử dụng các chất màu. ................................................................... 8
6. Yêu cầu khi sử dụng phụ gia tạo màu. ................................................................................ 8
III. CÁC CHẤT MÀU TỔNG HỢP .......................................................................................... 9
1. Giới thiệu .......................................................................................................................... 9
2. Ứng dụng của các chất tạo màu tổng hợp ...................................................................... 12
2.1 Monoazo. ..................................................................................................................... 12
2.1.1. Sunset Yellow FCF (Cam vàng) .......................................................................... 12
2.1.2. Allura Red AC (Red 17)....................................................................................... 13
2.1.3. Red 2G (Red 10). ................................................................................................
Vin CN Sinh Hc Và Thc Phm
Tiu lun
Ph Gia Thc Phm
Đề tài
TÌM HIU V PH GIA TO MÀU TNG HP
VÀ CƠ CHẾ CM NHN MÀU.
GVHD: Nguyn Th Hoàng Yến
Lp: DHTP6A
Nhóm: 1
TP.HCM, 20/10/2012
Tiểu luận phụ gia màu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận phụ gia màu - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tiểu luận phụ gia màu 9 10 48