Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Tổng hợp styren và cao su SBR

Được đăng lên bởi khanhtoan-bk56
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
I Giới thiệu về tính chất, ứng dụng của nguyên liệu và sản phẩm
1. Tính chất, đặc trưng của Styren………………………………………………………………2
1.1 Định nghĩa………………………………………………………………………..……..2
1.2 Ứng dụng…………………………………………...…………………………..……….2
1.3 Tính chất vật lí……………………………………………………………….……….…2
1.4 Tính chất hóa học của styren……………………………………….…………….…...3
1.5 Tồn chứa và vận chuyển styren………………………………………………..……..5
2. Tính chất đặc trưng của butadien................................................................................5
2.1 Tính chất vật lý...................................................................................................5
2.2 Tính chất hóa học................................................................................................8
3. Cao su bunastyren (SBR)...............................................................................................9
I.3.1 Thành phần hóa học.......................................................................................................9
I.3.2 Lịch sử phát triển..........................................................................................................10
I.3.3 Ứng dụng trong thực tế.....................................................................................10
I.3.4 Tính chất ...........................................................................................................10
I.3.5 Nhu cầu sử dụng..................................................................................................10
II. Các phương pháp sản xuất Styren...................................................................................11
1.
Dehydro hóa ethybenzen thành styren............................................................................12
2. Công nghệ...................................................................................................................12
2.1 Phương pháp dehydro hóa đoạn nhiệt.....................................................................12
2.2 Phương pháp dehydro hóa đoạn nhiệt...................................................................16
3. Một số công nghệ sản xuất Styren trên thế giới...............................................................18
4. So sánh và lựa chọn công nghệ……………………………………………………………...20
III. Phương pháp polymer hóa sản xuất SBR.........................................................................21
1. Trùng hợp bằng nhũ tương (E-SBR).............................................................................21...
MỤC LỤC
I Giới thiệu về tính chất, ứng dụng của nguyên liệu và sản phẩm
1. Tính chất, đặc trưng của Styren………………………………………………………………2
1.1 Định nghĩa………………………………………………………………………..……..2
1.2 Ứng dụng…………………………………………...…………………………..……….2
1.3 Tính chất vật lí……………………………………………………………….……….…2
1.4 Tính chất hóa học của styren……………………………………….…………….…...3
1.5 Tồn chứa và vận chuyển styren………………………………………………..……..5
2. Tính chất đặc trưng của butadien................................................................................5
2.1 Tính chất vật lý...................................................................................................5
2.2 Tính chất hóa học................................................................................................8
3. Cao su bunastyren (SBR)...............................................................................................9
I.3.1 Thành phần hóa học.......................................................................................................9
I.3.2 Lịch sử phát triển..........................................................................................................10
I.3.3 Ứng dụng trong thực tế.....................................................................................10
I.3.4 Tính chất ...........................................................................................................10
I.3.5 Nhu cầu sử dụng..................................................................................................10
II. Các phương pháp sản xuất Styren...................................................................................11
1. Dehydro hóa ethybenzen thành styren............................................................................12
2. Công nghệ...................................................................................................................12
2.1 Phương pháp dehydro hóa đoạn nhiệt.....................................................................12
2.2 Phương pháp dehydro hóa đoạn nhiệt...................................................................16
3. Một số công nghệ sản xuất Styren trên thế giới...............................................................18
4. So sánh và lựa chọn công nghệ……………………………………………………………...20
III. Phương pháp polymer hóa sản xuất SBR.........................................................................21
1. Trùng hợp bằng nhũ tương (E-SBR).............................................................................21
2. Trùng hợp bằng dung dịch (S-SBR)……………………………………………………….25
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………28
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………….29
I Giới thiệu về tính chất, ứng dụng của nguyên liệu và sản phẩm
1. Tính chất, đặc trưng của Styren
1.1. Định nghĩa:
Công nghệ tổng hợp hợp chất trung gian 1
Tiểu luận Tổng hợp styren và cao su SBR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Tổng hợp styren và cao su SBR - Người đăng: khanhtoan-bk56
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiểu luận Tổng hợp styren và cao su SBR 9 10 565