Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tự động hoá quá trình sản xuất

Được đăng lên bởi Quang Tuyến
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2412 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

GVHD:
NGUYỄN VĂN TRUNG
SVTH:
1.NGUYỄN QUANG TUYẾN
2.NGUYỄN ĐẠT MÙI
3.BÙI QUỐC VIỆT
4.HÀ NGUYỄN HOÀNG TRUNG
5.DƯƠNG VĂN TƯỜNG
6.TRẦN VĂN HIỀN
7.TRẦN BỈNH XUYÊN
8. NGUYỄN TRẦN QUỐC SĨ

Trang 1

MSSV
11364601
11366411
11365221
11366911
11370481
11367001
11366381
11367521

Tp.hcm ngày 09 tháng 06 năm 2013

Trang 2

LỜI MỞ ĐẦU
Trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước hiện nay, vật liệu gang
năng giữ một vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết. Vì lý do đó khi lập các kế
hoạch phát kinh tế đất nước thì kế hoạch phát triển ngành công nghiệp luyện gang
phải đi trước một bước nhằm thỏa mãn nhu cầu điện năng trước mắt và trong
tương lai . Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nước ta đang trong tiến trình công
nghiệp hóa, việc xây dụng mở mang các nhà máy là rất lớn ,vì vậy việc tự động
hóa quá trình sản xuất gang là một vấn đề vô cùng quan trọng. Đề tài : “tự động
hóa quá trình sản xuất – nhà máy luyện gang”

Trang 3

 -
TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤTNHÀ MÁY LUYỆN GANG
1.Quy trìnhcông nghệ sản xuất gang – nhà máy luyện gang

QuÆng sèng
Nguyªn
liÖu

B·i
nguyªn
liÖu

Trî dung
Than Kok

QuÆng,
than
vôn

b oongke
(Hay
Thïng,
Kho
chøa
nguyªn
liÖu)

HÖ thèng
n¹p liÖu

Gang LuyÖn thÐp
Läc s¹ch
(läc tÜnh
®iÖn)

S¶n phÈm
gang ®óc

HÖ thèng
thiªu kÕt

Qu¹t giã

Läc bôi
th«

PX ®óc liªn
tôc

KhÝ th¶i
s¹ch
Kh«ng khÝ

Lß
cao

Lß
giã
nãng

KhÝ
than
s¹ch

Van ph¶n
håi ®iÒu
khiÓn l­u
l­îng giã
vµo lß

§èt nãng
lß giã nãng

« xy

Có thể phân quy trình sản xuất gang thành mấy công đoạn?
1. Công đoạn chuẩn bị nguyên nhiên liệu.
2. Công đoạn nạp nguyên nhiên liệu vào lò.
3. Công đoạn luyện hoàn nguyên sắt trong lò cao.
2. Phân tích quá trình công nghệ
2.1 Hệ thống băng tải và boongke chứa nguyên liệu.
Hệ thống các nguyên liệu này đợc phối trộn theo một tỷ lệ nhất định theo
các tiêu chuẩn chất lợng gang luyện ra nh gang trắng hoặc gang xám, với sai số
không đợc vợt quá 5%.
Trang 4

2.2 Hệ thống nạp liệu.
Làm nhiệm vụ chọn tỷ lệ giữa các thành phần nguyên nhiên liệu, vận
chuyển nguyên nhiên liệu từ các phễu chứa đa vào lò cao để tiến hành nung luyện
hoàn nguyên quặng. Bộ phận chính của hệ thống này là hệ thống phễu cân và xe
nạp liệu.
2.3 Bộ phận lò cao.

N¾p chu«ng nhá

N¾p chu«ng lín
C¸p xe liÖu
Th­íc th¨m liÖu
Xe n¹p liÖu

Vïng
Thanh ray nung
vµ ch¸y
Giã nãng
MÆt xØ
láng

§¸y lß (Vïng hoµn
nguyªn)

Trang 5

Mét chu kú n¹p nguyªn liÖu vµo lß
0

1

2

3

4

5

6

MW200 MW202 MW204 MW206 MW208 MW210 MW212

1
a
Lùa
ch...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
GVHD: NGUYỄN VĂN TRUNG
SVTH: MSSV
1.NGUYỄN QUANG TUYẾN 11364601
2.NGUYỄN ĐẠT MÙI 11366411
3.BÙI QUỐC VIỆT 11365221
4.HÀ NGUYỄN HOÀNG TRUNG 11366911
5.DƯƠNG VĂN TƯỜNG 11370481
6.TRẦN VĂN HIỀN 11367001
7.TRẦN BỈNH XUYÊN 11366381
8. NGUYỄN TRẦN QUỐC SĨ 11367521
Trang 1
Tiểu luận tự động hoá quá trình sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tự động hoá quá trình sản xuất - Người đăng: Quang Tuyến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiểu luận tự động hoá quá trình sản xuất 9 10 916