Ktl-icon-tai-lieu

Tíh tóan thiết kế bộ truyền xích

Được đăng lên bởi Thien le Quoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH
Bộ truyền xích bao gồm xích 1 và các đĩa xích dẫn 2, bị dẫn 3 (H.4.1a). Xích truyền chuyển
động và tải trọng từ trục dẫn động sang trục bị dẫn nhờ vào sự ăn khớp giữa các mắt xích với răng
của đĩa xích. Các trục của bộ truyền xích song song nhau, có thể trong bộ truyền có nhiều bánh
xích bị dẫn (H.4.1b). Ngoài ra, trong bộ truyền xích có thể có bộ phận căng xích, bộ phận che
chắn và bộ phận bôi trơn.
a
F1
T1
n1
z1

1

F1

T2
n2
z2

2

n3

3

3

n4
2

n2
1

F2

F2
a)

b)

Hình 4.1 Bộ truyền xích

Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền xích
Thông số đầu vào: công suất P1 , kW; số vòng quay n1 , vg/ph; tỷ số truyền
u.
1. Chọn loại xích phụ thuộc vào công suất truyền, vận tốc và điều kiện làm
việc.
2. Chọn số răng sơ bộ của đĩa xích dẫn theo công thức z1 = 29 − 2u . Nên
chọn số răng đĩa xích là số lẻ để xích mòn đều.
3. Tính số răng đĩa xích lớn theo công thức z2 = uz1 với điều kiện
z2 ≤ z2max > Xác định lại chính xác tỷ số truyền bộ truyền xích.
4. Tính toán các hệ số điều kiện sử dụng xích theo công thức:
K = K 0 K a K dc Kb K r Klv

trong đó: K 0 - hệ số xét đến ảnh hưởng của vị trí bộ truyền: khi đường nối hai
tâm đĩa xích hợp với đường nằm ngang một góc nhỏ hơn 600 thì K0 = 1 ; nếu lớn
hơn 600 thì K0 = 1, 25 .
K a - hệ số xét đến ảnh hưởng của khoảng cách trục hay chiều dài xích, xích

càng dài thì số lần ăn khớp của mỗi mắt xích trong một đơn vị thời gian càng ít,
do đó xích sẽ ít mòn hơn. Khi:
a

< 25 pc

(30 ÷ 50) pc

(60 ÷ 80) pc

Ka

1,25

1

0,8

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

2

K dc - hệ số xét đến ảnh hưởng của khả năng điều chỉnh lực căng xích: nếu trục
điều chỉnh được thì K dc = 1 ; nếu điều chỉnh bằng đĩa căng xích hoặc con lăn
căng xích thì K dc = 1,1 ; nếu trục không điều chỉnh được hoặc không có bộ phận
căng xích thì K dc = 1, 25 .
Kb - hệ số xét đến điều kiện bôi trơn: nếu bôi trơn liên tục Kb = 0,8 ; nếu bôi
trơn nhỏ giọt Kb = 1 ; nếu bôi trơn định kỳ (gián đoạn) thì Kb = 1,5 .
K r - hệ số tải trọng động: nếu dẫn động bằng động cơ điện và tải trọng ngoài
tác động lên bộ truyền tương đối êm thì K r = 1 ; nếu tải trọng có va đập thì
K r = 1, 2 ÷ 1,5 ; nếu có va đập mạnh thì K r = 1,8 .
K lv - hệ số xét đến chế độ làm việc: làm việc một ca bằng 1; làm việc hai ca

bằng 1,12; làm việc ba ca bằng 1,45.
5. Tính công suất tính toán Pt theo công thức:
Pt =

KK z K n P1
≤ [ P]
Kx

trong đó: P1 - công suất tính toán

[ P ] - công suất cho phép của bộ truyền một dãy có bước

pc (tra b...
1
PGS.TS Nguyn Hu Lc “Cơ s thiết kếy” NXB ĐHQG TP HCM
TÍNH TOÁN THIT K B TRUYN XÍCH
B truyn xích bao gm xích 1 và các đĩa xích dn 2, b dn 3 (H.4.1a). Xích truyn chuyn
động và ti trng t trc dn động sang trc b dn nh vào s ăn khp gia các mt xích vi răng
ca đĩa xích. Các trc ca b truyn xích song song nhau, th trong b truyn nhiu bánh
xích b dn (H.4.1b). Ngoài ra, trong b truyn xích th b phn căng xích, b phn che
chn và b phn bôi trơn.
3
T
2
n
2
z
2
a
1
F
1
F
1
2
F
2
F
2
T
1
n
1
z
1
2
3
n
n
2
n
4
1
a)
b)
Hình 4.1 B truyn xích
Trình t tính toán thiết kế b truyn xích
Thông s đầu vào: công sut
1
P
, kW; s vòng quay
1
n
, vg/ph; t s truyn
u.
1. Chn loi xích ph thuc vào công sut truyn, vn tc điu kin làm
vic.
2. Chn s răng sơ b ca đĩa xích dn theo công thc
1
29 2
z u
=
. Nên
chn s răng đĩa xích là s l để xích mòn đều.
3. Tính s răng đĩa xích ln theo công thc
2 1
z uz
=
vi điu kin
2 2max
z z
> Xác định li chính xác t s truyn b truyn xích.
4. Tính toán các h s điu kin s dng xích theo công thc:
0
a dc b r lv
K K K K K K K
=
trong đó:
0
K
- h s xét đến nh hưởng ca v trí b truyn: khi đường ni hai
tâm đĩa xích hp vi đưng nm ngang mt góc nh hơn 60
0
thì
0
1
K
=
; nếu ln
hơn 60
0
thì
0
1, 25
K
=
.
a
K
- h s xét đến nh hưởng ca khong cách trc hay chiu dài xích, xích
càng dài thì s ln ăn khp ca mi mt xích trong mt đơn v thi gian càng ít,
do đó xích s ít mòn hơn. Khi:
a
25
c
p
<
(30 50)
c
p
÷
(60 80)
c
p
÷
a
K
1,25 1 0,8
Tíh tóan thiết kế bộ truyền xích - Trang 2
Tíh tóan thiết kế bộ truyền xích - Người đăng: Thien le Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tíh tóan thiết kế bộ truyền xích 9 10 943