Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu giao thức SSL/TLS cách tấn công và phòng chống

Được đăng lên bởi tunh_vnu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 8585 lần   |   Lượt tải: 37 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ-LUẬT
----------

Bao
́ cao
́ môn hoc:
̣ Mang
̣ maý tinh
́ vàbao
̉ mâṭ

TIM
̀ HIÊU
̉ GIAO THƯC
́ SSL/TLS
CACH
́ TÂN
́ CÔNG VÀPHONG
̀ CHÔNG
́

Giao
́ viên hương
́ dân:
̃ ThS.Trương Hoaì Phan
Sinh viên thực hiên:
̣
Nguyên
̃ Hưu
̃ Anh Hao
̀
Nguyên
̃ Thanh
̀ Gia
Đinh Trong
̣ Nghia
̃

K084061050

K084061045
K084061086

Lơì noí đâu
̀
Sercure Socket Layer (SSL) hiện nay là giao thức bảo mật rất phổ biến trên
Internet và đặc biệt là trong các hoạt động thương mại điện tử (E-Commerce). Việt
Nam đang trên đường hội nhập với nền công nghệ thông tin thế giới, nên nay mai,
các hoạt động giao dịch trên mạng ở Việt Nam cũng sẽ diễn ra sôi nổi, khi đó vấn
đề bảo mật trở nên quan trọng, việc triển khai SSL là điều thiết yếu.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhóm 20 chúng em làm báo cáo này để trình
bày về SSL và những vấn đề liên quan. Đây là lần đầu tiên trong bốn năm học mà
ba người chúng em có dịp hợp tác với nhau nên không tránh khỏi sai sót.
Mong thầy xem và đóng góp ý kiến cho bài báo cáo cũng như những nghiên cứu
của chúng em được trọn vẹn
Trân trọng cảm ơn thầy
Nhóm 20

Bao cao môn: Mang may tinh va bao mât
́ ́
̣
́ ́
̀ ̉
̣

Page 2

Muc̣ luc̣

Chương 1: Tìm hiểu về giao thức SSL..............................................................trang 04
1. SSL là gì..................................................................................................trang 04
2. Lịch sử phát triển....................................................................................trang 05

Chương 2: Cấu trúc và cách hoạt động.............................................................trang 06
1.
2.
3.
4.

Cấu trúc của SSL....................................................................................trang 06
Tìm hiểu về các loại mã hóa...................................................................trang 10
Handshake Protocol................................................................................trang 13
Record Protocol......................................................................................trang 17

Chương 3: Các kiểu tấn công và phòng chống.................................................trang 23
1. Các kiểu tấn công...................................................................................trang 23
2. Cách phòng chống............................
Đ I H C QU C GIA TP.HCM
TR NG ĐH KINH T -LU TƯỜ
----------
Bao cao môn hoc: Mang may tinh va bao mât́ ́ ́ ́ ̣̀ ̣ ̉ ̣
TIM HIÊU GIAO TH C SSL/TLS̀ ́̉ Ư
CACH TÂN CÔNG VA PHONG CHÔNǴ ́ ̀ ̀ ́
Giao viên h ng dân: ́ ́ ̃ươ ThS.Tr ng Hoai Phaǹươ
Sinh viên th c hiên:ự ̣
Nguyên H u Anh Haõ ̃ ̀ư K084061050
Nguyên Thanh Giã ̀ K084061045
Đinh Trong Nghiạ̃ K084061086
Tìm hiểu giao thức SSL/TLS cách tấn công và phòng chống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu giao thức SSL/TLS cách tấn công và phòng chống - Người đăng: tunh_vnu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tìm hiểu giao thức SSL/TLS cách tấn công và phòng chống 9 10 434