Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu kỹ thuật phát video qua mạng IPTV

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1628 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời Nói Đầu
Ngày nay truyền hình đã trở thành phương tiện truyền thông hiệu quả đến mọi
người. Nhờ vậy mà con người có thể trải nghiệm được mọi tiện ích của nó như là một
nhu cầu giải trí và học tập. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đặc biệt là sự ra
đời của Internet với nhiều dịch vụ đa phương tiện đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng
cao của người dân. Trên cơ sở đó thì một loại truyền hình thu phí ra đời tích hợp được
nhiều tiện ích như là video, âm thanh, dữ liệu trên cùng một kết nối đó chính là truyền
hình sử dụng giao thức Internet (IPTV). Nó sử dụng kết nối băng rộng và mạng phân
phối chương trình sử dụng giao thức IP. Đây là một loại truyền hình mới được triển
khai ở Việt Nam nên tiềm năng phát triển trong tương lai là rất lớn.
Với mục đích là giới thiệu cho chúng ta hiểu rõ hơn về hệ thống và các kỹ thuật
truyền phát video nên tôi chọn đề tài “Tìm hiểu kỹ thuật phát video qua mạng IPTV”.
Đề tài chia làm 4 chương như sau :
 Chƣơng I: Giới thiệu truyền hình và công nghệ hổ trợ
Chương này đề cập đến các loại truyền hình được sử dụng hiện nay, các công
nghệ hổ trợ cho IPTV như là giao thức TCP/IP, các tiêu chuẩn nén, các cách phát
luồng nội dung Video.

Chƣơng II: Mạng truyền dẫn
Phần này tập trung vào cấu trúc của hệ thống và cơ sở hạ tầng để truyền tải nội
dung video từ trung tâm dữ liệu đến đầu cuối thuê bao. IPTV có thể triển khai trên
mạng truy cập sợi quang, mạng ADSL, mạng truyền hình cáp và mạng Internet.
 Chƣơng III: Phát các chƣơng trình qua mạng IPTV
Phần này giới thiệu các kỹ thuật để phân phối nội dung qua mạng băng rộng IP
bao gồm phát quảng bá multicast các chương trình và truyền hình theo yêu cầu.
 Chƣơng IV: Tìm hiểu về chƣơng trình phần mềm VLC
Phần này sẽ giới thiệu các chức năng của VLC như là một server hoặc client để
phát và nhận nội dung video.
Do IPTV là công nghệ mới được triển khai và ứng dụng các dịch vụ tại Việt Nam
nên kiến thức chuyên môn và cơ sở vật chất còn hạn chế nên chưa đánh giá hết khả
năng của hệ thống. Tuy vậy, đây cũng là tài liệu cho những người tìm hiểu về công
nghệ mới này.
Qua đó tôi cũng mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn bè để bài báo
cáo này được đầy đủ hơn.

1

Đồ Án Tốt Nghiệp

Chƣơng I.: Giới Thiệu Truyền Hình Và Công Nghệ Hổ Trợ

Chương I. Giới Thiệu Truyền Hình Và Công Nghệ Hổ Trợ
Hệ thống truyền hình là tập hợp một số thiết bị cần thiết để đảm bảo quá trình
phát và thu các tin tức truyền thông. Truyền hình được dùng cho nhiều mục đích khác
nhau tùy theo mục đích, công nghệ, g...
1
Lời Nói Đu
Ngày nay truyn hình đã tr thành phương tin truyền thông hiệu qu đến mi
nời. Nhvy con người có th tri nghiệm được mi tin ích ca như một
nhu cu giải trí và học tập. Với spt triển mạnh mẽ của công ngh đc biệt sra
đời của Internet với nhiu dịch v đa phương tiện đã đáp ng được nhu cầu ngày càng
cao của người dân. Tn cơ sđó thì một loi truyn hình thu phí ra đời tích hợp được
nhiều tiện ích n video, âm thanh, dliu trên ng một kết ni đó chính truyn
hình s dng giao thức Internet (IPTV). s dng kết ni ng rộng và mng pn
phối cơng trình s dụng giao thức IP. Đây là một loi truyn hình mới được triển
khai ở Việt Nam nên tiềm năng phát trin trong tương lai là rất lớn.
Với mục đích giới thiệu cho chúng ta hiểu hơn v h thng và c kỹ thuật
truyn pt video nên tôi chn đ tài Tìm hiểu k thut phát video qua mng IPTV.
Đề tài chia làm 4 chương như sau :
Chƣơng I: Gii thiệu truyền nh và ng ngh h tr
Chương này đ cp đến các loại truyn hình được s dụng hiện nay, các công
ngh hổ trợ cho IPTV như là giao thức TCP/IP, các tiêu chun nén, các cách phát
luồng nội dung Video.
Chƣơng II: Mạng truyn dn
Phần này tp trung vào cấu trúc ca h thng và shạ tng để truyn ti nội
dung video từ trung tâm dữ liệu đến đu cui th bao. IPTV có th triển khai trên
mạng truy cp sợi quang, mạng ADSL, mạng truyn hình cáp và mạng Internet.
Chƣơng III: Phát các chƣơng trình qua mạng IPTV
Phần này giới thiu các k thuật đ phân phi nội dung qua mạng ng rộng IP
bao gm pt quảng multicast các chương trình và truyền hình theo yêu cầu.
Chƣơng IV: Tìm hiu về chƣơng trình phần mềm VLC
Phần này s giới thiu các chức năng ca VLC như một server hoặc client đ
pt và nhận nội dung video.
Do IPTV công ngh mới được triển khai và ứng dng các dịch v tại Việt Nam
nên kiến thức chuyên môn và cơ s vật chất còn hạn chế nên chưa đánh giá hết kh
năng của hệ thống. Tuy vy, đây cũng là tài liệu cho những người m hiểu v công
ngh mới này.
Qua đó tôi cũng mong được sự đóng góp ý kiến ca thầy cô và bạn bè đ i báo
cáo này được đy đ hơn.
Tìm hiểu kỹ thuật phát video qua mạng IPTV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu kỹ thuật phát video qua mạng IPTV - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Tìm hiểu kỹ thuật phát video qua mạng IPTV 9 10 510